אגרות והיטלים

משרדנו מומחה בהפחתת חיובים בגין היטלי פיתוח (ביוב, תיעול, סלילה, מים ושטחי ציבור פתוחים).

אגרות והיטלי פיתוח נועדו לממן התקנת תשתיות מוניציפליות כגון מים וביוב, תיעול וניקוז, כבישים ומדרכות.


האגרות וההיטלים מוטלים כאשר הרשות המקומית מחייבת עבור היתרי בניה ו/או עבור ביצוע בפועל של עבודות תשתית, ע"י הרשות המקומית ו/או ע"י חברה מפתחת מטעמה המבצעת עבודות אלו.


לכל רשות חוקי עזר שונים ובמקרים מסוימים גם צורות חיוב שונות; ההבדל בתעריפי ההיטלים בין הרשויות המקומיות יכול להאמיר לפערים של מאות אחוזים.


עיקר החיובים בגין היטלי הפיתוח חלים על יזמים, קבלנים ו/או חברות בניה כתנאי עבור מתן היתר בניה לפרויקט זה או אחר שהם מתעדים להקים.


משרדנו מספק מטריה משולבת, המבוססת על טענות משפטיות מבוססות, יחד עם טענות כלכליות כנגד סבירות התעריפים של היטלי הפיתוח.


חיובי אגרות והיטלים דורשים בדיקה מעמיקה ומקצועית, שכן הניסיון מלמד כי לעיתים מזומנות ניתן למצוא פערים בין החיוב בפועל ובין הוראות החוק.


מניסיוננו, פעמים רבות נמצאו ליקויים בחיובים אלו כגון חיובים מופרזים, בלתי סבירים ואף בלתי חוקיים, טעות במועד גיבוש החבות ועוד.


אנו מובילים בתחום האגרות והיטלים, בין היתר בזכות פיתוחו של מסד נתונים המכיל עשרות חוות דעת מקיפות, תחשיבים המבססים את תעריפי ההיטלים של מרבית הרשויות בארץ, מ- 30 השנים האחרונות וכן נתונים כלכליים, לעתים עד לרזולוציה של קו צנרת ביוב ברחוב מסוים.


מסד הנתונים, מאפשר לנו לספק ניתוח כלכלי ברמה גבוהה של התחשיבים שבבסיס חוקי העזר של הרשויות המקומיות השונות. מסד זה מבדל אותנו באופן משמעותי מיתר הגורמים הפועלים בתחום ומקנה לנו יכולת השבה ו/או הפחתה כספית גדולה מהותית מיתר הגורמים הפועלים בתחום; הדבר ניכר בהיקף פעילותנו בתחום ובהישגים מוכחים.


בשנים האחרונות, אנו עדים לתופעה חדשה, כאשר מעת לעת, מוציאות רשויות רבות, ע"י משרדים חיצוניים, חיובים יזומים בגין היטלי פיתוח.


חיובים אלו מוטלים על הנכסים למרות שלא התבקשה תוספת בניה מצד בעלי הנכסים ולמרות שאין תכנית להתקנה ו/או שדרוג תשתית מצד העירייה.


תאגידי מים וביוב -


הקמת תאגידי המים והביוב יצרה מציאות משפטית מורכבת יותר. משרדנו מתמחה גם בחיובים שהוצאו על ידי תאגידים והביא להפחתות נאות בחיובים אלה.

אחד ההישגים שמשרדנו גאה להציג הוא החלטת ועדת הערר לענייני ביוב אשר ביטלה במרץ 2011 את היטל מכון הטיהור בעיר כ"ס עקב אפליה.


להערכתנו, בעקבות פסק הדין העירייה תיאלץ להפסיק לגבות את ההיטל וכך בכל שנה יחסך לחברות הבניה בכפר סבא, למעלה מכ- 5 מיליוני שקלים.


העירייה הגישה ערעור על פסק הדין.