היטלי השבחה ותביעות לפי סעיף 197

היטלי השבחה


למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים בנושא היטלי השבחה.

היטל ההשבחה מוטל מכוח חוק התכנון והבניה בגין השבחת ערכם של מקרקעין עקב אישור תכנית, אישור הקלה או מתן היתר לשימוש חורג.

בעקבות תיקון 84 לחוק התכנון והבניה, משנת 2009 הפרוצדורות לבירור מחלוקת על גובה היטל ההשבחה הפכו נוקשות. בתוך 45 יום על הנישום להחליט האם הוא פונה לועדת ערר, או, ככל שהוא חולק על שיעור החיוב אך לא על עצם החיוב, ליושב ראש מועצת שמאי המקרקעין על מנת שימנה שמאי מכריע.

החלטה זו קריטית ומחייבת שיתוף פעולה בין עורך הדין לשמאי המקרקעין מטעם הבעלים.

משרדנו פועל באופן שוטף בליווי שמאי מקרקעין דבר המבטיח כי האינטרסים של הנישום בעניין ישמרו במלואן.


תביעות פיצויים על ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה


משרדנו הגיש במהלך השנים עשרות תביעות פיצויים בגין פגיעה בשווי הנכס.

תביעות לפיצוי בגין ירידת ערך על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, הינן תביעות שנועדו לפצות בעלי זכויות במקרקעין בגין פגיעה שנפגעו מקרקעיהם, כתוצאה מאישור תכנית בניין עיר בתחומה מצוי המקרקעין או גובל עימם.

אם קיימת תכנית שהועלתה בוועדה לתכנון והבנייה ואושרה זה מכבר ואותה תכנית פוגעת בערך הנכס שבבעלותכם, אתם כבעלי הזכויות רשאים לתבוע פיצויים.

תביעות 197 מוגשות בשל סוגים רבים של מטרדים: מטרדי רעש, צפיפות, זיהום אוויר, הצללה וכד'. התביעות נגזרות ממהות התכנית הפוגעת.

לצערנו לעיתים, במקרים רבים מוצא עצמו מי שתובע ירידת ערך נאבק ברשויות שיכולות להרשות לעצמן להעסיק את מיטב המומחים ולנהל הליכים כמעט אין סופיים והוא מוצא עצמו במלחמת "דויד מול גלית". לאור "מלחמות ההתשה" שמנהל הממסד מול מי שמעז לתבוע בגין פגיעה קיימת רתיעה של העוסקים בכך להגיש תביעות במקרים רבים.

יש לציין כי תביעה על ירידת ערך לא חייבת להיות מוגשת על ידי בעלי הנכס שרואה עצמו נפגע, אלא גם על ידי בעלי זכויות אחרות כגון דייר מוגן או בעל זכות אחרת כמו שוכר לתקופה ארוכה או חוכר, רשאים לתבוע.

מיום שתכנית פורסמה למתן תוקף ישנן שלוש שנים להגשת תביעה לפיצוי בגין ירידת ערך ולפיכך ראוי לציין כי אסור לחכות לרגע האחרון, מאחר שעבודת ההכנה של העו"ד והשמאי לוקחת זמן.


התביעה חייבת להיות מוגשת בליווי חוות דעת שמאית מפורטת ומנומקת לפיה ניתן לבסס את היקף הפגיעה