מאמר - היטלי פיתוח, האם אפשר לישון בשקט?

מאמרים ופרסומים
 

היטלי פיתוח, האם אפשר לישון בשקט?

אגרות והיטלי פיתוח, הינם תשלומי חובה המוטלים על ידי רשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב, לשם מימון התקנתם ורכישתם של תשתיות ציבוריות כגון: כבישים ומדרכות, ניקוז, ביוב, צנרת מים ולאחרונה גם שטחים ציבוריים פתוחים (גנים ופארקים רובעיים ושכונתיים הנמצאים בשטח הישוב).

תשלומי חובה אלו, קבועים בחוקי העזר של הרשויות המקומיות ומוטלים בהתאם לתעריף שנקבע לכל מ"ר (מטר רבוע) משטח הקרקע וכן לכל מ"ר או מ"ק (מטר קוב) משטח הבניין.

תשלום מלוא היטלי הפיתוח בגין שטח הקרקע והשטח הבנוי, המהווים תנאי לקבלת היתר בניה ולכן הם משולמים בעת קבלת היתרי הבניה, לרוב על ידי היזמים / הקבלנים המקימים את המבנים.

תשלומים אלו הם אומנם חד פעמיים, קרי הרשות המקומית או תאגיד המים, לא רשאים לחייב בהיטל פיתוח את אותו השטח פעמיים, אולם, רשויות רבות קבעו בחוקי העזר, כי הנטל להוכיח  ששולמו היטלי פיתוח בעבר מוטל דווקא על בעל הנכס.

הוכחה זו יכולה להיות קלה לכאורה בבניינים אשר נבנו בשנים האחרונות ואשר מלוא האסמכתאות עדיין מצויות בידי בעל הנכס.

ואולם, מה קורה כאשר מדובר במבנים או שטחים המוחזקים בידי בעלי הקרקע מזה עשרות שנים?

ברור הוא, שלרוב לא יהיו לבעלי הנכס קבלות או הוכחות חד משמעיות ששולמו היטלי פיתוח בעבר הרחוק, כמו כן, פעמים רבות היטלים אלו שולמו בכלל על ידי היזמים או הבעלים הקודמים בנכס ולא דווקא על ידי הבעלים הנוכחים.

רשויות רבות נוטות לנצל עובדה זו ו"לתור" אחר מבנים ישנים או קרקעות המוחזקות מזה שנים, בהם סביר להניח שלא יאותרו הוכחות לתשלום בעבר, ולהטיל על מבנים וקרקעות אלו חיובים בהיקף של מאות אלפי ואף מיליוני שקלים.

כמו כן, רשויות רבות מנצלות את הפררוגטיבה הנתונה להם בחוק, להעניק אישור על היעדר חובות לנכס בעת העברת הזכויות, על מנת לגבות תשלומי היטלי פיתוח כאמור, תוך ניצול מצוקתם של בעלי הנכסים המעונינים בהשלמת עסקת המכר.

יובהר, כי פעמים רבות השאלות המתעוררות עקב חיובים אלו סבוכות ביותר, זאת בשל השינויים והתמורות שחלו במהלך השנים בשיטת הטלת החיוב בגין התשתיות הציבוריות, בחוק, בפסיקה וכן בחוקי העזר מכוחם מוטלים היטלי הפיתוח.

בנוסף, יש לזכור כי בשנים האחרונות נכנסו "שחקנים חדשים" לתחום זה והם תאגיד המים והביוב, אשר למעשה ממשיכים לחייב בהיטלי פיתוח בהתאם לתעריפי ההיטלים הקבועים בחוק העזר, אולם פעמים רבות לא רואים עצמם כפופים להוראות ולתנאים הקבועים בחוקי העזר עצמם.

טיפול נכון, מיידי ומקצועי בדרישת תשלום כאמור, יכולה להביל להפחתה ניכרת של חיוב היטלי הפיתוח במקרים אלו עד כדי ביטולם לחלוטין.
 

נכתב ע"י מיכאל רוזן, עו"ד (רו"ח) ושמואל שטטר, עו"ד

 

נכתב על ידי מיכאל רוזן, עו"ד (רו"ח) ושמואל שטטר, עו"ד