פסקי דין

גילוי מסמכים בתביעה ייצוגית- הצגת תשתית ראייתית ראשונית   |  07-09-17התקבלה בקשת רשות ערעור כנגד חברת פרטנר שנדונה כערעור שהתקבל. נקבע כי הוצגה תשתית ראייתית ראשונית לקיום התנאים לאישור התובענה כייצוגית, באופן המצדיק גילוי מסמכים.
כיצד יש להודיע לעירייה על שינוי מחזיק בנכס לצרכי ארנונה  |  07-09-17ביהמ"ש לעניינים מנהליים קבע כי יש לראות במכתב הנשלח לרשות מקומית בדבר שינוי זהות המחזיק בנכס, כהודעה על כך אף בהעדר כותרת רשמית, ועל כן אין להשית עוד חיובי ארנונה על המחזיק הקודם.
המועד לגביית היטלי פיתוח  |  27-08-17ביהמ"ש לעניינים מנהליים במחוז מרכז ביטל חיובים בהיטלי פיתוח וקבע כי רשות מקומית אינה מוסמכת להתנות פתיחת תיק בקשה להיתר, בתשלום היטלי פיתוח. המועד חל רק עם הגשת בקשה להיתר בניה.
גם תאגיד מים חייב לשלם ארנונה למועצה המקומית  |  21-08-17נדחתה עתירה מנהלית שהגיש תאגיד המים המפעיל מכון טיהור שפכים בישוב שלומי כנגד חיוב ארנונה רטרואקטיבי, בקביעה שהתאגיד לא הציג כל נימוק שיצדיק העדר תשלום ארנונה או הסתמכות על העדר גבייה.
הגנות הנתונות לרשויות ציבוריות לפי חוק תובענות ייצוגיות הן דיוניות ולא מהותיות  |  10-07-17ביהמ"ש העליון קבע כי ההסדרים המיוחדים ביחס לרשויות ציבוריות בחוק תובענות ייצוגיות אינם חלים בתביעת השתתפות או שיפוי מאת נתבע פרטי, בין בדרך של הודעות צד ג' במסגרת ההליך הייצוגי עצמו ובין בתביעה נפרדת.
הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין תקופת תוקף תווי קנייה  |  31-10-16אושר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שעניינה בטענה כי תווי קניה שהנפיקו חברות כרטיסי האשראי מכילים תנאי מקפח, הקובע תקופה קצרת מועד למימוש התו.
חיוב באגרת שמירה של נכס פטור מארנונה  |  31-10-16נדחתה בקשה לאישור ייצוגית כנגד עיריית ת"א ונקבע כי העירייה רשאית לגבות היטל שמירה ממחזיקי נכסים שנכסיהם אינם ראויים לשימוש שהם קיבלו בגינם פטור מארנונה.
הטלת היטל תיעול בגין נכס שאין בו זיקה ישירה לעבודות פיתוח  |  31-10-16נדחתה עתירה כנגד החלטת עיריית חיפה להטיל על "חברת תשתיות נפט ואנרגיה" היטל תיעול בגין עבודות פיתוח וכנגד החלטת מהנדס העיר להכליל את נכס העותרת באזור איסוף "עיר חיפה".
עיריית הרצליה תשיב 5.3 מיליון ש"ח על ארנונה שגויה  |  15-09-16התקבלה תובענה מנהלית ייצוגית להשבת תשלומי ארנונה שנטען כי נגבו שלא כדין ע"י עיריית הרצליה מבעלי גלריות במבנים שאינם למגורים.
בוטל חיוב של חברה קבלנית המבצעת עבודות עפר כמחצבה  |  14-09-16חפירה ופינוי החול המבוצעים במסגרת בנייה הינם שימוש לוואי בקרקע ואינם יכולים להיחשב כ"מחצבה", אלא כ"אדמת בנין", ולכן אין סמכות לרשות המקומית להשית בגינו ארנונה.
נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית עקב שיהוי בהגשתה  |  14-09-16ביהמ"ש המחוזי קבע כי החברה לא הוכיחה את הנטל לסתירת החזקה שנקבעה בעניין אי.בי.סי לפיה עתירה כנגד פגם שנפל בצו ארנונה המוגשת לאחר שבע שנים מהתקנת הצו לוקה בשיהוי ודינה להידחות.
נדחה ערעור להשבת דמי פיתוח שנגבו במכרז  |  05-09-16ביהמ"ש העליון קבע כי לא ניתן לשנות בדיעבד דמי פיתוח שנקבעו במסגרת מכרז, לאור עקרונות השוויון של המכרז וכן מכיוון שהתמחור במכרז כבר לקח בחשבון את דמי הפיתוח.
סיווג לצרכי ארנונה של נכס המשמש לפוסט-פרודקשן לקולנוע וטלוויזיה- כתעשייה ומלאכה  |  13-06-16ביהמ"ש קבע כי נכסים בתל אביב המשמשים להפיכת חומר גלם מצולם לסרטים או סדרות ערוכים יסווגו כ"תעשיה ומלאכה" ולא כ"שירותים ומסחר", לאור הפעילות הייצורית שנעשית בהם המייצרת מוצר חדש ושונה ממוצר הגלם.
האם חובות לעירייה בגין היטלי פיתוח הם חובות בדין קדימה  |  13-06-16בימ"ש שלום בנתניה קבע כי אסור לעירייה להתנות מתן אישור לטאבו בתשלום חובות בהיטלי פיתוח בגין נכס שנמכר בהליכי מימוש. בניגוד לחוב ארנונה, כונס נכסים אינו חייב לשלם היטלי פיתוח שנדרשו לפני הכינוס.
תיקון בנושא ארנונה בפקודת העיריות אינו חל על מועצות אזוריות באופן אוטומאטי  |  13-06-16ביהמ"ש המחוזי בחיפה קיבל עתירה כנגד החלטת מועצה אזורית מטה אשר להשית ארנונה על מבנה הרוס, אשר זכה בעבר לפטור. תיקון החוק שמגביל את תקופת הפטור חל בפקודת העיריות בלבד ולא חל על מועצות אזוריות.
הפקדת ערבות בנקאית כתנאי לקבל היתר בנייה- במקום תשלום בפועל של היטלי פיתוח  |  13-06-16נדחתה עתירה לצו ביניים שיאסור על עיריית רמת השרון לחלט ערבות בנקאית שניתנה כתנאי לקבלת היתר בנייה במקום תשלום בפועל של היטלי פיתוח. נקבע כי החלטת העירייה לחלט את הערבות הינה חוקית וסבירה.
בית המשפט העליון ביטל את הלכת "קנית"  |  23-05-16בית המשפט העליון ביטל את הלכת "קנית" וקבע כי לצורך הסוגיה של תשלום היטל השבחה, יש לראות ביזם המחזיק בקרקע בתקופת הפיתוח כחוכר לדורות.
אושרה תובענה ייצוגית נגד חברות התחבורה הציבורית דן ואגד בגין גביית תשלום על נסיעות מעבר  |  23-05-16בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר תובענה ייצוגית שהוגשה נגד חברות התחבורה הציבורית דן ואגד בגין גביית תשלום על נסיעות באוטובוסים בפרק זמן הקטן מ-90 דקות ממועד רכישת כרטיס נסיעה ראשונה (נסיעות מעבר).
אושר הסדר פשרה בייצוגית נגד עיריית תל אביב בגין גביית כפל של רכיבים בהיטלי ביוב ובאגרות ביוב  |  23-05-16לאחר יותר מעשור, בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה מתוקן בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית תל אביב, שגבתה סכומים בגין "החלפת צינורות" הן במסגרת אגרות הביוב השוטפות והן במסגרת היטלי ביוב.
בטלות של הסכם המסמיך חברה פרטית לפתח תשתיות ולגבות היטלי פיתוח במקום עירייה  |  23-05-16בית המשפט המחוזי מרכז קבע כי הסכם בין עיריית יהוד-מונוסון לבין חברת לנדקו בטל מחמת אי-חוקיות, על בסיס הלכת "דירות יוקרה". ההסכם הסמיך את חברת לנדקו לפתח תשתיות ולגבות היטלי פיתוח בגינן במקום העירייה.
הפחתת גמול ושכ"ט בייצוגית נגד גוף ציבורי  |  25-04-16בית הדין האזורי לעבודה הפחית גמול ושכ"ט שהושגו בהסדר פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד קופת החולים כללית, בנימוק שמדובר בגוף הנדרש להשתמש בכספים עבור הציבור ולא עבור שכ"ט עו"ד.
השבת דמי השתתפות בגין סלילת מדרכה  |  25-04-16בית משפט שלום בחדרה קיבל תביעה להשבת דמי השתתפות ששולמו בגין סלילת מדרכה, לאחר שהוכח כי המועצה המקומית הפרה את חובתה לאפשר לתובעים לסלול את המדרכה בעצמם לפני שסללה וחייבה אותם בגינה.
חיוב בהוצאות לטובת וועדה מקומית- חרף ויתורה על ההוצאות  |  25-04-16וועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה קבעה כי עוררת שביקשה למחוק ערר שהגישה תיאלץ לשאת במלוא שכרו של שמאי מייעץ שמונה וכן בהוצאות לרשות המקומית, וזאת אף על פי שהרשות המקומית הסכימה לוותר על הוצאות.
התקבלה תביעה להשבת היטלי סלילה והיטלי ביוב ששולמו בבאר יעקב  |  03-04-16בית משפט שלום בראשון לציון קיבל תביעה להשבת היטלי ביוב והיטלי סלילה ששולמו בגין שטח קרקע למועצה המקומית באר יעקב. מששולמו בעבר דמי השתתפות בגין אותו שטח קרקע, נקבע כי היטל הסלילה נגבה בכפל.
גילוי מסמכים במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית  |  31-03-16בית המשפט העליון קבע כי לא ניתן לקבוע מראש מהו היקף המסמכים שיש לגלות בהליך לאישור תובענה ייצוגית, אולם העובדה שמידע מסוים הינו סוד מסחרי אינה חוסמת, כשלעצמה, את גילויו של המידע במסגרת ההליך.
אין לחייב שטחי מרפסות שאינן נכללות בחישוב השטח לבנייה באגרות בנייה  |  31-03-16בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי אין לחייב באגרות בנייה שטחי מרפסות המוגדרים על-פי התקנות כשטחים שאינם נכללים בחישוב סך השטח לבנייה.
מנגנון הצמדה ספציפי לפי חוקי עזר הקובעים חבות בהיטלי פיתוח  |  31-03-16בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה קיבל באופן חלקי עתירה מנהלית כנגד חיוב בהיטלי פיתוח בקובעו כי חוקי העזר קובעים מנגנון הצמדה פרטני ושונה ממנגנון ההצמדה למדד שבחוק העזר בנושא הצמדה למדד.
דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות בשל גביית "מחיר" ולא "אגרה"   |  25-02-16בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות הטבע והגנים בקובעו כי הסכומים שנגבו בתמורה לסיורים במבצר נמרוד מהווים "מחיר" ולא "אגרה" או תשלום חובה אחר. כן נקבע כי המחיר סביר.
תיקון הסדר פשרה בתובענה ייצוגית עקב הלכת אי.בי.סי   |  25-02-16בית המשפט המחוזי מרכז אישר הסדר פשרה חדש ומתוקן שהושג עקב המרצת פתיחה שהגישה עיריית נתניה לביטול הסדר פשרה קודם, שאושר לפני ההלכה המגבילה תובענות ייצוגיות בעילת חריגה מחוקי הקפאה בארנונה.
הדרך לערער על החלטה להחליף תובע מייצג בתובענה ייצוגית  |  25-02-16בית המשפט העליון קבע כי הדרך הנכונה להשיג על החלטה להחליף תובע ייצוגי הינה על ידי הגשת בקשת רשות ערעור ולא הגשת ערעור בזכות; וזאת לאור אופיו הייחודי של הליך התובענה הייצוגית בשם הקבוצה המיוצגת כולה.
שיהוי בהגשת עתירה ואכיפת הסכמי פשרה בעניין חיובי ארנונה  |  25-02-16בית המשפט המחוזי בחיפה קבע כי פנייה בגדר מיצוי הליכים אינה מאריכה את המועד להגשת עתירה מנהלית. כמו כן, נקבע כי הסכם פשרה על חיובי ארנונה שקיבל תוקף של פסק דין אינו נתון להלכת ההשתחררות בחלוף השנים.
העדר הכרזה והחלטה על סלילת כביש אינה שוללת סמכות לגבות היטל סלילה  |  07-02-16בית המשפט המחוזי בירושלים דחה ערעור על החלטה לדחות תביעה להשבת היטל סלילה ששולם לעירייה בקובעו כי העדר הכרזה והחלטה לסלול כביש אינו שולל את סמכות העירייה לגבות היטל סלילה. כך גם לגבי ביצוע ע"י צד ג'.
תיקון חיוב בהיטלי פיתוח על-ידי רשות מקומית  |  07-02-16בית משפט השלום בכפר סבא קבע כי עירייה המעוניינת להוציא תיקון לדרישת תשלום של היטלי פיתוח, צריכה להוציא דרישה חדשה על-פי הוראות החוק ולא להגיש תביעה שכנגד במסגרת הליך משפטי שהחייב כבר יזם נגדה.
נדחתה תביעה להשבת היטלי פיתוח ותשלומים נוספים ששולמו לעיריית תל אביב  |  07-02-16בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה מרבית ממרכיבי תביעה שהגישו קבוצת תובעים כנגד עיריית תל אביב להשבת היטלי פיתוח ששולמו כתנאי לקבלת היתר בנייה, הוצאות פיתוח תכנית, הוצאות פיתוח מיוחדות ודמי חכירה.
סיווג תשלומי עבר לחברה כלכלית כ"היטל" ולא כ"דמי השתתפות"  |  07-02-16בית המשפט המחוזי בירושלים דחה עתירה מנהלית לביטול חיוב בהיטלי תיעול וסלילה על בסיס תשלומי עבר ששולמו לחברה הכלכלית בגין פיתוח אזור תעשייה, אך זאת לאחר בחינת מהות התשלומים וסיווגם.
התקבלה עתירה לביטול חיוב בהיטלי סלילה בהרצליה  |  10-01-16בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל עתירה לביטול חיוב בהיטלי סלילת רחובות בהרצליה מן הטעם שלא הוכחה סלילה מחדש של הכבישים הנדונים, אלא דובר בעבודות שנדרשו אגב התקנת תשתית ביוב ומומנו כבר מהיטל ביוב.
נדחתה עתירה לביטול חיוב בהיטלי סלילה בגדרה  |  10-01-16בית המשפט המחוזי מרכז דחה עתירה כנגד חיוב בהיטלי סלילה; נקבע כי הרשות כן מימנה לפחות חלק מפרויקט הסלילה הכולל בעיר וההיטל הנדרש מהעותרת נועד לממן את חלקה במערכת כולה ולא רק בכביש הצמוד אליה.
ועדת הערר פסקה פיצוי בגובה מעל ל-6% לבעלי דירות שנפגעו מתכנית בשל הסתרת נוף  |  10-01-16וועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה בירושלים קיבלה ערר שהגישו בעלי דירות בירושלים על שומה מייעצת, וקבעה שיעור פיצוי גבוה יותר בגין הסתרת נוף שנגרמה כתוצאה מאישור תכנית נקודתית, וזאת על בסיס מחקר "אודיש".
פסיקת גמול ושכר טרחה בתובענה ייצוגית נגד תאגיד מים וביוב- למרות שלא נעשתה פנייה מוקדמת  |  10-01-16בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק שכר טרחה בגובה 93,600 ₪ וגמול לתובע הייצוגי בסך 30,000 ₪ לאחר הודעת חדילה מגביית "זכויות מים" שהוגשה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, חרף העדר פנייה מקדימה.
פסיקת שכר טרחה וגמול בתובענה ייצוגית שהוגשה על ידי משרד עורכי דין מיכאל רוזן  |  20-12-15בית משפט השלום בתל אביב פסק שכר טרחה בסך 40,000 ₪ וגמול לתובע המייצג בסך 20,000 ₪ לאחר שאישר הסדר פיצוי לחברי הקבוצה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת סלקום, בטיפול משרד עורכי דין מיכאל רוזן.
יקב ברמת גן סווג כנכס תעשייתי לצרכי ארנונה  |  20-12-15בית משפט השלום בתל אביב נתן לנתבעת רשות להתגונן מפני תביעה בסדר דין מקוצר בגין חובות ארנונה וקבע כי הסיווג המתאים ליקב ברמת גן, לצרכי ארנונה, הינו "תעשייה".
התקבל ערעור על פסיקת שמאי מכריע בטיפול משרד עו"ד מיכאל רוזן   |  07-10-15בית המשפט המחוזי קיבל ערעור על שומת היטל השבחה שהוגש על-ידי משרד עו"ד מיכאל רוזן, שנסוב אודות סמכותו של שמאי מכריע לבסס שומה גם על פרוגרמה תכנונית, שטרם קיבלה תוקף, ולא רק על תכניות מאושרות.
ועדת ערר לפיצויים והשבחה מוסמכת ליתן תוקף להסכם פשרה בנושא היטל השבחה  |  29-09-15ועדת הערר לפיצויים והשבחה במחוז מרכז אישרה הסדר הנוגע לגובה היטל השבחה שהושג בהסכמת הצדדים בקובעה כי אישור הסדרי פשרה על ידי ועדת הערר לא רק שאינו חותר תחת רצון המחוקק אלא אף מגשים אותו.
זכותו של מתמודד במכרז לתבוע השבת היטלי פיתוח שנגבו בהעדר סמכות לאחר הזכייה במכרז   |  20-09-15בית המשפט העליון קיבל באופן חלקי ערעור בנושא השבת אגרות פיתוח מערכת מים שנגבו על-ידי הרשות בהעדר סמכות במסגרת מכרז וחייב את הרשות להשיב 50% מן האגרות שנגבו בנימוק שנגבו בהעדר סמכות.
סולקה על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עיריית תל אביב בנושא חיוב מרפסות גג בארנונה   |  20-09-15בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב סילק על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עיריית תל אביב בנושא אופן החיוב בארנונה של מרפסות גג שאינן בהכרח בקומה האחרונה בבניין, בשל העדר סמכות עניינית.
נדחתה בקשת תאגיד מים וביוב להארכת מועד להודעת חדילה לאור תיקון כללי המים   |  20-09-15בית המשפט המחוזי בירושלים דחה בקשה להאריך את המועד להודיע על חדילה מגביית רכיב מכון טיהור שפכים על-ידי תאגיד המים והביוב של בית שמש, וקבע כי יש להכריע בבקשת אישור התובענה הייצוגית לגופה.
פסיקת גמול ושכר טרחה בהעדר פנייה מוקדמת בתובענות שהוגשו לפני ההלכה המחייבת פנייה מוקדמת   |  20-09-15בית המשפט המחוזי מרכז קבע סכומי גמול ושכר-טרחה מופחתים בתובענה ייצוגית שהסתיימה בהודעת חדילה, היות ולא נעשתה פנייה מוקדמת אך התובענה הוגשה לפני פרסום ההלכה המחייבת פנייה מוקדמת לרשות.
התקבלה תביעה ייצוגית נגד עיריית תל אביב בגין סיווג שגוי של מכוני טיפוח וקעקועים   |  23-08-15בית המשפט המחוזי בתל אביב הכריע נגד עיריית תל אביב בתובענה ייצוגית בנושא סיווג מכוני יופי, טיפוח וקעקועים וקבע כי היה על העירייה להימנע מניהול ההליך לגופו לאחר שאושרה הבקשה לניהול תובענה ייצוגית.
התקבלה תביעה ייצוגית נגד עיריית גבעתיים בגין סיווג שגוי בארנונה של בתי מלאכה   |  20-08-15בית המשפט המחוזי פסק נגד עיריית גבעתיים בתובענה ייצוגית על בסיס חוות דעת מומחה בקובעו כי יש לשנות את הסיווג של חברי הקבוצה מ"עסקים" ל"מלאכה" בנוסף להשבה רטרואקטיבית של ההפרשים בין החיובים.
נדחתה תביעה להשבת תשלום לקרן חניה למרות שלא נבנה חניון ציבורי בסמוך לנכס   |  20-08-15בית המשפט דחה תביעה להשבת סכומים ששולמו לקרן חניה למרות שלא נבנה כל חניון ציבורי בסמוך לנכס, וקבע שהתובעים מנועים מלטעון כנגד דרישת התשלום, למעט אי-חוקיות, לאחר שנמנעו מלערער או לבקש פטור.
פסיקת גמול ושכר טרחה בתובענה ייצוגית נגד עיריית נתניה בטיפול משרד עו"ד מיכאל רוזן   |  20-08-15בית המשפט המחוזי מרכז פסק גמול למבקשים בסך 10,000 ₪ ושכר טרחה בסך 75,000 ₪ בגין תובענה ייצוגית נגד עיריית נתניה בנושא עיגול חלקי המ"ר כלפי מעלה במסגרת חישובי הארנונה.
השבת קנסות וחדילה של משטרת ישראל עקב בקשה לאישור תובענה ייצוגית   |  20-07-15בית המשפט המחוזי בתל אביב פסק גמול בסך 100,000 ₪ ושכר טרחה בסך 800,000 ₪ לתובעת שהגישה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד משטרת ישראל בגין קנסות שהוטלו בהעדר שילוט מתאים בכביש מס' 65.
שיקול דעת של רשות מקומית בקביעת הנחות מארנונה  |  20-07-15בית המשפט העליון קבע כי רשות מקומית מחויבת לאמץ את "טבלת ההנחות" שבתקנות ההסדרים, אך היא רשאית לבחור בין הטבלה הקיימת במועד פרסום צו הארנונה, או בטבלה העתידית האמורה להתפרסם לקראת סוף השנה.
ריבית פיגורים ששולמה ע"י נישום בגין איחור בתשלום חובה שהוטל שלא כדין  |  20-07-15בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר תובענה ייצוגית נגד עיריית רמת גן בעילת השבה מלאה של תשלומי ריבית פיגורים שנגבתה בגין איחור בפירעון תשלום חובה כשהסתבר בדיעבד שתשלום החובה נגבה שלא כדין.
התקבלה עתירה מנהלית נגד עיריית חיפה על התנהגות בלתי ראויה של רשות ציבורית   |  20-07-15בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל עתירה מנהלית שהוגשה נגד עיריית חיפה וקבע כי היה על העירייה לפתוח בהליכי גבייה לכל המאוחר בתוך שלוש שנים מהמועד שידעה על החוב ומשלא עשתה כן- חל שיהוי.
שכ"ט וגמול של יותר מחצי מיליון ₪ בהסכם פשרה בתובענה ייצוגית נ' עיריית תל אביב   |  05-07-15בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית תל אביב בנושא חישוב ריבית יומית ופסק גמול למבקשת בסך 130,000 ₪ ושכר-טרחה בסך 550,000 ₪.
הארכת מועד לחדילה "רגילה" ולחדילה "סטטוטורית"   |  21-06-15בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בקשת ארכה להודיע על חדילה בתובענה ייצוגית נגד תאגיד מים וביוב, כי אין לראות בהודעת חדילה סטטוטורית משום "טעם שירשם" המצדיק הארכת מועד למשלוח הודעת החדילה.
תנאי לקבלת השגה בארנונה - כשלא נשלחה תשובה בתוך 60 ימים  |  17-06-15בית משפט דחה ערעור בנושא קבלת השגה בארנונה בהעדר תשובה להשגה, שכן המערערת לא הוכיחה שההשגה הומצאה למשיב. נקבע כי פלט המעקב של חברת הדואר אינו מהווה ראיה מספקת בנוגע למועד ההמצאה בפועל.
סמכות בית משפט אזרחי לדון בתביעת השבה של היטל ביוב ששולם ביתר   |  16-06-15בית משפט שלום בטבריה דחה בקשה של מועצה מקומית מגדל לסלק על הסף תביעה להשבת כספים ששולמו בגין היטלי ביוב בניגוד לדין וקבע כי מאחר שבמקרה זה ישנה חשיבות ציבורית מיוחדת, ביהמ"ש מוסמך לדון בתביעה.
שינוי בדין המצדיק הארכת מועד להודעה על חדילה סטטוטורית   |  16-06-15בית המשפט המחוזי מרכז קיבל בקשה של תאגיד מים וביוב להארכת המועד להגיש הודעת חדילה לפי חוק תובענות ייצוגיות לאור תיקון חקיקה האוסר על גביית רכיב "זכויות מים" במסגרת חיוב בהיטלי אספקת מים.
בית המשפט הרחיב קבוצות המיוצגות בתובענה ייצוגית בטיפול משרד עו"ד מיכאל רוזן   |  03-06-15בית המשפט המחוזי בלוד קיבל בקשה להרחיב את חברי הקבוצה הנכללים בתובענה ייצוגית בנושא ריבית דריבית שהוגשה על-ידי משרד עו"ד מיכאל רוזן, כך שייכללו בה כל הנישומים שעילתם נוצרה עד יום 31.05.15.
ביהמ"ש העליון הכיר בעילת השבה עצמאית כנגד רשות שגבתה כספים בחוסר סמכות   |  27-05-15בית המשפט העליון קיים דיון נוסף לבקשת עריית ירושלים ובמסגרתו, הוכרה עקרונית עילת השבה, עצמאית ונפרדת, מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט, בגין גביית כספים בחוסר סמכות על ידי רשות ציבורית.
אושרה פשרה בתובענה ייצוגית בטיפול משרד עו"ד מיכאל רוזן בעניין אגרת פינוי אשפה  |  03-05-15בית משפט המחוזי בלוד אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד עיריית מודיעין-מכבים-רעות בעניין חיובי אגרת פינוי אשפה, וקבע גמול למבקש בסך 10,000 ₪ ושכר טרחה לב"כ המבקש בסך 50,000 ₪.
התקבלה תביעת השבה בגין חיובי יתר בארנונה עד שבע שנים אחורה   |  30-04-15בית משפט השלום בירושלים קיבל תביעת השבה נגד העירייה בגין גביית יתר של תשלומי ארנונה כתוצאה מרישום שגוי בספרי העירייה, וזאת לתקופה של עד שבע שנים שקדמו להגשת התביעה.
המועד והנסיבות הראויים לתקיפת חוקיותו של הסכם עם רשות  |  30-04-15בית המשפט העליון דחה ערעור של חברה שהתקשרה בהסכם פיתוח עם מועצה מקומית זכרון יעקב בשל השיהוי בתקיפת חוקיותו, טובת ההנאה שצמחה למערערת מן ההסכם, ואי-הוכחת הפסד, כפייה ועושק בהסכם.
התקבלה הודעת חדילה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית נס-ציונה על-ידי משרד עו"ד מיכאל רוזן  |  19-03-15בית המשפט המחוזי בלוד קיבל הודעת חדילה של עיריית נס ציונה במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה ע"י משרד מיכאל רוזן, עורכי דין, בגין גבייה ביתר של אגרות בנייה בניגוד לדין.
פיצויים בגין מטרד ללא הגשת תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה   |  19-03-15בית משפט שלום בחיפה קיבל באופן חלקי תביעה נזיקית שהגישו דיירים בנשר כנגד חברת הבנייה אזורים, בגין הקמת מגדלים סמוכים לבניין שבו מתגוררים התובעים תוך חסימת אור שמש ונוף, על אף שהמגדלים הוקמו בהיתר.
התחשבות במידת אי החוקיות בעת פסיקת גמול ושכר טרחה בתובענה ייצוגית שהסתיימה בחדילה  |  10-03-15בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי יש להתחשב במידת אי-החוקיות שבפעולותיה של הרשות הנתבעת, במסגרת השיקולים לפסיקת גמול ושכר טרחה לאחר שהתקבלה הודעת חדילה במסגרת תובענה ייצוגית.
בתביעה בגין חיוב כפל בהיטלי פיתוח ודמי פיתוח- נטל הבאת הראיות עובר לעירייה   |  10-03-15בית משפט בנצרת קיבל באופן חלקי תביעה להשבת היטלי פיתוח שנגבו לאחר ששולמו דמי פיתוח במסגרת הסכם פיתוח בגין עבודות באזור התעשייה בנצרת עילית. נקבע כי הנטל להביא ראיות הועבר לעירייה והיא לא עמדה בו.
בדיקת חזקת שיהוי אובייקטיבי בתובענה על חריגה מחוקי הקפאה שהשתרשרה לאורך שנים  |  22-02-15בית המשפט העליון קיבל ערעור שהגישה עיריית ראשון לציון על החלטה לאשר נגדה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין חריגה מחוקי הקפאה לאור ההלכה החדשה לפיה קיימת חזקת שיהוי אובייקטיבי המצריכה הפרכה עובדתית.
נדחתה בקשה לדיון נוסף בפני בית המשפט העליון בעניין חריגה מחוקי הקפאה  |  22-02-15בית המשפט העליון דחה בקשה לקיים דיון נוסף על פסק הדין בעניין אי.בי.סי לפיו קמה חזקת שיהוי אובייקטיבי המצדיק דחיית תביעות המבוססות על חריגה מחוקי הקפאה שנוצרה בצווי ארנונה ישנים והשתרשרה עד.
חדילה מגביית רכיב מכון טיהור שפכים במסגרת היטלי ביוב   |  22-02-15בית המשפט המחוזי בחיפה מחק על הסף חלק מבקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד תאגיד מים וביוב בנושא גביית כפל של רכיב "מכון טיהור" כחלק מהיטל הביוב; וזאת בשל חדילה סטטוטורית מיום שתוקנו כללי תאגידי המים.
בימ"ש בנתניה פסל תעריף ביב ציבורי שנקבע בחוק העזר לדרום השרון (ביוב)  |  25-01-15במסגרת דיון בערריהם של 38 תושבי מושב עדנים, ביהמ"ש קיבל את הטענה כי בתחשיב היטל הביוב נפלו פגמים משמעותיים, אשר בגינם יש לפסול את תעריף ההיטל לגבי הביב הציבורי, בהיותו בלתי סביר באופן קיצוני.
ביהמ"ש העליון קבע חזקת שיהוי אובייקטיבי בטענות חריגה מחוקי הקפאה ש"השתרשרו" לאורך שנים  |  22-01-15ביהמ"ש העליון קיבל שני ערעורים שאוחדו, במסגרתן עיריית תל אביב טענה כי חל שיהוי המצדיק הפיכת שתי החלטות כנגדה, המבוססות על חריגה מחוקי הקפאה שנוצרה בצווי ארנונה ישנים והשתרשרה עד לשנת 2014.
ביהמ"ש העליון קיבל ערעור על החלטה לאשר תובענה ייצוגית נגד עיריית פתח תקווה  |  22-01-15ביהמ"ש העליון הפך את החלטת ביהמ"ש המחוזי מרכז וקבע כי בשל חלוף הזמן הרב ממועד הפגמים הנטענים בצווי הארנונה של העירייה, ועד מועד הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, חל שיהוי המצדיק את דחיית הבקשה.
נדחתה עתירה מנהלית כנגד חיוב בעלי זכויות ביישוב וותיק בהיטלי פיתוח  |  22-01-15נדחתה עתירה נגד החלטת המועצה האזורית עמק חפר לחייב את העותרים, תושבי היישוב הוותיק בקיבוץ בחן, בהיטלי סלילת כבישים ומדרכות. נקבע כי רוב עבודות הפיתוח בוצעו על-ידי המועצה ולא על-ידי הקיבוץ בעצמו.
הסתלקות ללא אישור גמול ושכר-טרחה בחמש בקשות לאישור תובענות ייצוגיות  |  06-01-15ביהמ"ש המחוזי אישר את ההסתלקות מחמש בקשות לאישור תובענות ייצוגיות בעילות של הפרת חובות סימון מוצרי מזון, אך קבע כי לא ישולמו שכר-טרחה וגמול. נקבע כי חסרונותיהם של הסדרי ההסתלקות גבוהים מיתרונותיהם.
חוקיות תעריף הארנונה לסיווג "משרדים במבני תעשייה" בפתח תקווה   |  21-12-14ביהמ"ש המחוזי קיבל עתירה כנגד תעריפי סיווג המשנה "משרדים במבני תעשייה" בצו הארנונה של עיריית פתח תקווה וקבע כי תת הסיווג ב"תעשייה" כפוף גם הוא לתעריף המקסימלי שנקבע בתקנות לסיווג הראשי "תעשייה".
נדחתה עתירה מנהלית נגד עיריית הרצליה בגין חיוב יזום בהיטלי סלילה   |  21-12-14ביהמ"ש המחוזי עתירה שהוגשה נגד עיריית הרצליה בגין חיוב בהיטלי סלילה, בקובעו כי העותרים לא סתרו את חזקת התקינות ולא הוכיחו סלילה מלאה בעבר, אלא רק כיסוי זמני של התשתית בשכבת אספלט.
ביהמ"ש העליון קבע כי תשלומי המים והביוב אינם "תשלום חובה" אלא מחיר  |  17-12-14בג"ץ דחה עתירות שהוגשו עקב הרפורמה שבוצעה במשק המים והביוב, במסגרתה הוסמכה הרשות לשירותים ציבוריים (מים וביוב), לקבוע את תעריפי המים והביוב, בלא הכפפה לאישור שרים או ועדה מועדות הכנסת.
בימ"ש סרב לשחרר מועצה מקומית מהסכם פיתוח עם יזם לעניין תשלום היטלי פיתוח  |  30-11-14התקבלה עתירה מנהלית כנגד מועצה מקומית באר יעקב, בגין הוצאת דרישה לתשלום היטלי פיתוח בניגוד להסכם פיתוח שעל-פיו שולמו מלוא היטלי הפיתוח עוד בטרם הונפקו היתרי בנייה. המועצה לא הוכיחה כי ההסכם אינו חוקי.
רשות יכולה להוות גם "עוסק" לפי חוק תובענות ייצוגיות  |  10-11-14ביהמ"ש העליון קיבל ערעור על החלטת ביהמ"ש לעניינים מנהליים בה סווג מינהל מקרקעי ישראל כ"רשות" ולא כ"עוסק" לפי חוק תובענות ייצוגיות. ביהמ"ש העליון קבע כי בהחלטה בת אופי מסחרי-עסקי, המינהל הינו "עוסק".
בוטל חיוב בהיטל השבחה בגין השבחה ברכוש משותף בחולון  |  10-11-14ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה קיבלה ערר על חיוב דירה בקומת קרקע בהיטל השבחה בגין תכניות המאפשרות תוספת שטחים על גג הבניין בקביעה כי לא הוכח כי מקרקעי העורר הושבחו כתוצאה מהתכניות.
סמכות ועדת הערר לביוב לדון בדרישות תשלום שהוצאו לאחר הקמת תאגיד מים וביוב  |  10-11-14ביהמ"ש המחוזי דן בשני ערעורים על החלטת וועדת ערר לביוב וקבע כי הרשות המקומית אינה רשאית לדרוש היטלי ביוב לאחר הקמת התאגיד, וכי וועדת הערר מוסמכת לדון גם בעררים ביחס לדרישות שהוצאו לאחר הקמת התאגיד.
אושרה תובענה ייצוגית בטיפול משרד עו"ד מיכאל רוזן, בגין הצמדה למדד שלילי  |  23-10-14ביהמ"ש המחוזי קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה ע"י משרד עו"ד מיכאל רוזן, עקב כך שסכומי הארנונה שגבתה עיריית פתח תקווה לא עודכנו עם ירידת המדד בניגוד לחוק הרשויות המקומיות בנושא הצמדה למדד.
השבת היטלי פיתוח במצב שבו היתר הבניה לא מומש בפועל  |  20-10-14ביהמ"ש המחוזי מרכז דחה בקשה לסילוק על הסף של תביעה להשבת סכומים ששולמו עבור היטלי פיתוח במסגרת בקשה להיתר בניה, כאשר הבניין לא הוקם בסופו של דבר וההיתר לא מומש.
אישור מסויג להעלאה חריגה בארנונה חל גם על מחזיקים חדשים  |  20-10-14ביהמ"ש המחוזי בתל אביב קבע כי אישור השרים המסויג להעלאה חריגה בארנונה, המאפשר העלאה מדורגת בלבד לנכסים מסוג אולמות ריקודים מאז שנת 2008, חל גם על מחזיקים חדשים אשר קיבלו חזקה בנכסים לאחר 2008.
בית המשפט העליון קיבל ערעור כנגד עיריית חדרה וביטל חיוב בהיטלי סלילה  |  26-08-14ביהמ"ש העליון קיבל ערעור של חברה שחויבה בהיטלי פיתוח, וקבע כי החיוב בהיטל סלילה בטל מכיוון שבמועד שנשלחה דרישת התשלום, טרם פורסמה התכנית לביצוע עבודות הסלילה.
אושר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית נגד תשע חברות דלק  |  26-08-14ביהמ"ש המחוזי בת"א אישר הסכם פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד 9 חברות דלק בגין הפרת החובה להציב מספר מינימאלי של עמדות תדלוק עצמי בשלל תחנות. שכר הטרחה והגמול נפסקו לפי שיעור ההטבה לציבור.
התקבלה עתירה מנהלית נגד עיריית יהוד מונוסון בגין הטלת ארנונה בניגוד להסכם פשרה  |  26-08-14ביהמ"ש המחוזי מרכז קיבל עתירה שהגישה חברת תעשיה אווירית לישראל נגד עיריית יהוד-מונוסון בגין שומת ארנונה מתוקנת לשנים 2011-2013 שנשלחה ביום 30.12.12, בניגוד להסכם פשרה שנחתם בין הצדדים ב-2007.
פטור למועצה מקומית גן-יבנה מהשבת אגרה למרות אי-חוקיות בגבייה  |  19-08-14ביהמ"ש המחוזי בתל אביב פסק כי דבקה אי חוקיות בגביית אגרת חיבור מים ואגרת זכויות מים על-ידי המועצה המקומית גן יבנה, אולם בנסיבות העניין ומשיקולי צדק, אין להורות על השבת הסכומים שנגבו.
גביית דמי ביטול ונטל ההוכחה לקיומה של קבוצה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית  |  19-08-14ביהמ"ש העליון דחה ערעור על החלטה לדחות בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת אל-על תוך קביעת הפרשנות לגביית דמי ביטול בהזמנת מספר כרטיסי טיסה, והשתת נטל ההוכחה לקיומה של קבוצה על התובע.
פסיקת גמול ושכר טרחה בתובענה ייצוגית נגד עיריית בית שמש  |  05-08-14בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל הודעת חדילה של עיריית בית שמש במסגרת תובענה ייצוגית, ופסק גמול בסך 20 אלף ₪ ושכר טרחה בסך 100 אלף ₪.
גביית היטל השבחה חלקי בגין שלבי מימוש-זכויות שונים  |  05-08-14ביהמ"ש העליון דן בשאלה מה דינן של זכויות מותנות שנכללו בתכנית משביחה, אשר אושרו לאחר שהקרקע נמכרה לאַחֵר, לצורך החיוב בהיטל השבחה, ופסק כי מימוש הזכויות הוא דו-שלבי וניתן לגבות היטל חלקי בגין כל שלב.
התקבלה תובענה ייצוגית כנגד עיריית נס ציונה בגין גבייה שלא כדין של אגרת שמירה  |  20-07-14בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עיריית נס ציונה בשל טעות חשבונאית שנפלה בתחשיב אגרת השמירה, והורה לעירייה להשיב את הסכום שנגבה ביתר בשל טעות זו.
גמול ושכר טרחה בסכום כולל של 80 אלף ש"ח בתובענה ייצוגית שהוגשה על-ידי משרד עו"ד מיכאל רוזן  |  17-07-14בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל הודעת חדילה של מועצה מקומית עומר, בעניין הימנעות מהצמדת תעריפי אגרת הביוב למדד בהעדר תאגיד מים וביוב, וקבע גמול בסך 20 אלף ושכר טרחה בסך 60 אלף ₪.
עיכוב הליכים בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עיריית רמת-גן   |  17-07-14בית המשפט קיבל את בקשתה של עיריית רמת-גן לעכב את הדיון בתובענה עד שתוכרע בקשה לסילוק על הסף של תובענה דומה נגד עיריית ירושלים, העוסקת בחוקיות פיקדונות שהופקדו אצל העירייה מכוח חוק עזר לאספקת מים.
מתי מתחילה תקופת 90 הימים שבהם רשות הנתבעת בתובענה ייצוגית זכאית להודיע על חדילה   |  03-07-14בית המשפט העליון קבע כי כאשר בקשת האישור הומצאה לרשות הנתבעת לאחר המועד בו הוגשה לבימ"ש, יהווה הדבר, כשלעצמו, טעם המצדיק את הארכת "המועד הקובע" על ידי בימ"ש. כמו כן יש להתחשב בימי הפגרה.
גמול ושכר טרחה בסכום כולל של 60 אלף ש"ח בתובענה ייצוגית שהוגשה על-ידי משרד עו"ד מיכאל רוזן  |  22-06-14בית המשפט המחוזי בתל-אביב קיבל הודעת חדילה של עיריית רמת השרון, בעניין הימנעות מהצמדת תעריפי הארנונה למדדים שליליים, וקבע גמול בסך 15 אלף ושכר טרחה בסך 45 אלף ₪.
נדחתה בקשה לסילוק על הסף של בקשת אישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד מים וביוב  |  22-06-14בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה בקשה לסילוק על הסף של תובענה ייצוגית נגד תאגיד מים וביוב, בקובעו כי תאגיד המים והביוב, הינו תאגיד הפועל כרשות גבייה, ועל כן עליו ליישם את הוראות הגבייה כהלכה.
הפחתת גמול ושכר-טרחה בהסכם פשרה שהושג במסגרת תובענה ייצוגית  |  13-05-14בית המשפט העליון אישר הסכם פשרה שהושג בערכאת הערעור על החלטה לדחות בקשה לאישור תובענה ייצוגית, אך הפחית משמעותית את סכום הגמול ושכר הטרחה שהוסכמו על הצדדים.
אושרה הודעת חדילה בתובענה ייצוגית שהוגשה ע"י משרד עו"ד מיכאל רוזן  |  12-05-14בית המשפט המחוזי בחיפה אישר הודעת חדילה מגביית אגרות חיבור בניגוד לדין, במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה ע"י משרד עו"ד מיכאל רוזן.
גמול ושכר-טרחה של מעל ל-230,000 ₪ נקבע בתביעה ייצוגית נגד עיריית רמלה  |  27-04-14בית המשפט המחוזי קיבל הודעת חדילה שהגישה עיריית רמלה בתגובה לתובענה ייצוגית שהוגשה נגדה, ופסק גמול בסך 15,000 ₪ לכל אחד מן המבקשים ושכר-טרחה בסך 236,000 ₪ לעוה"ד.
בית המשפט דחה הודעת חדילה שהגישה עיריית ראש העין  |  27-04-14בית המשפט המחוזי מרכז קבע כי חדילה משמעותה הפסקת גבייה, לרבות הפסקת גבייתם של חובות עבר שטרם שולמו, כמו גם הפסקת ניהול הליכי ערר או השגה שעניינם החיובים נושא בקשת האישור.
בית המשפט אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד עיריית רחובות בנושא ארנונה על שטחים חקלאיים  |  03-04-14בית המשפט אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית רחובות. התובענה הוגשה בגין מנהגה של עיריית רחובות לעגל כלפי מעלה שטחים לחיוב קרקע חקלאית, באופן שבו כל חלק מדונם נחשב כדונם שלם לחיוב.
בית משפט אישר הסדר בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה ע"י משרד עו"ד מיכאל רוזן  |  18-03-14בית המשפט אישר הסדר הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה ע"י משרד עו"ד מיכאל רוזן, במסגרתו התחייבה הנתבעת מעתה ואילך לסמן מוצרים ארוזים מראש כדין, וזאת כנגד משיכת התובענה.
חדילה מעיגול שטחים כלפי מעלה לצרכי ארנונה בהתאם לצו הארנונה   |  16-03-14בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי כאשר צו הארנונה מורה כי כל חלק מ"ר ייחשב כמ"ר שלם, הדרך הנכונה לחדול מגבייה בלתי חוקית הינה על-ידי עיגול כלפי מטה בלבד, ולא על ידי חיוב השטח המדויק בארנונה.
קבלת עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה לגבי הסדרי הסתלקות מתובענות ייצוגיות   |  16-03-14בית המשפט המחוזי בתל אביב דן במאוחד בחמש בקשות הסתלקות מתביעות ייצוגיות בנושא סימון מוצרי מזון, וקבע כי על מנת ליצור אחידות בתחום זה, יש לקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה בטרם תינתן החלטה.
התקבלה הודעת חדילה בתובענה ייצוגית שהוגשה על-ידי משרד עו"ד מיכאל רוזן  |  12-03-14בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל הודעת חדילה של המועצה המקומית עומר, בעניין הצמדת תעריפי אגרות הביוב הנגבות על ידי המועצה.
העדר פנייה מקדימה לרשות כשיקול להפחתת שכר הטרחה והגמול לתובע הייצוגי  |  09-03-14בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי יש להתחשב בעובדה שהתובע נמנע מלפנות לרשות בטרם הגיש תובענה ייצוגית, ולהפחית בהתאם את הגמול ושכר הטרחה שייפסק במצב בו הרשות הודיעה על חדילה.
אושרה תובענה ייצוגית נגד מפעיל שירותי "תל-אופן" בתל-אביב  |  02-03-14בית המשפט אישר תובענה ייצוגית נגד החברה המפעילה את שירות "תל-אופן" בתל-אביב, היות והחברה גובה מראש תשלום על השירות, שלעיתים רבות הינו לקוי ואינו שירות איכותי ויעיל כנדרש.
הסמכות לדון בפרשנות הראויה לתכנית מתאר נתונה לבית המשפט לעניינים מנהליים  |  02-03-14בית המשפט המחוזי בלוד העביר תביעה שנפתחה כ"המרצת פתיחה" לביהמ"ש לעניינים מנהליים, בנימוק שהסמכות העניינית לדון בסעד הנוגע לפרשנות התוכנית נתונה לביהמ"ש לעניינים מנהליים.
התקבלה תביעה נגד עיריית חיפה להשבת היטל השבחה ששולם תחת מחאה  |  23-02-14עיריית חיפה דרשה תשלום היטל השבחה לאחר שבטעות הנפיקה אישור לפיו אין על הנכס חוב בגין היטל השבחה, לרבות הוצאות פיתוח. ביהמ"ש קיבל את התביעה נגד העירייה בטענת מצג שווא רשלני, והורה על השבת ההיטל.
אישור על העדר חובות לנכס בעת רישום משכנתא ומעמדה של העירייה כנושה   |  23-02-14בית המשפט העליון פסק כי אין חובה לשלם היטל השבחה בד בבד עם רישום משכנתא. עם זאת, על רשם המקרקעין לדרוש כתנאי לרישום משכנתה תעודה המעידה על סילוק חובות הארנונה, ביחס לאותו נכס.
בגץ דחה עתירה בנושא מתן הנחה של 50% בארנונה למפעלי היי-טק בעיר ראשון לציון   |  06-02-14בג"ץ דחה עתירה כנגד סירובם של שרי הפנים והאוצר לאשר הנחה של 50% בארנונה למפעלי היי-טק בראשון לציון. נקבע כי מדובר בעניין מורכב המחייב הכרעות רב-תחומיות שבמומחיות, וביהמ"ש לא יתערב בהכרעת השרים.
חוקיותו של חוק העזר לחיפה בעניין שמירת הסדר והניקיון   |  05-02-14בית המשפט קבע כי חוק העזר לחיפה (שמירת הסדר והניקיון) לוקה בחסר, והורה לעיריית חיפה לבחון את החוק ולתקנו, כך שיכלול הבחנה בין כמות פסולת בסיסית שאינה דורשת אגרה מיוחדת לבין כמות חריגה, המצריכה אגרה.
שכר טרחה וגמול בחדילה מעיגול שטחים כלפי מעלה בחיובי ארנונה   |  20-01-14בית המשפט המחוזי מרכז קיבל הודעת חדילה מעיגול שטחים כלפי מעלה בחיובי ארנונה, שהגישה מועצה מקומית כוכב יאיר, וקבע גמול לתובע המייצג בסך 20,000 ₪ ושכר-טרחה בסך 118,000 ₪ לבאי-כוחו.
שכר טרחה וגמול במסגרת הסכם פשרה בתובענה ייצוגית   |  20-01-14בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדרי פשרה בבקשות לאישור תובענה כייצוגית שעניינן גביית יתר בתשלום פרמיות "ריסק" עבור תקופות שבהן חברות הביטוח כלל לא נשאו בסיכון ביטוחי, אך הפחית את סכומי שכר הטרחה.
חיוב בר-רשות בהיטל השבחה והצורך בהפיכתה של הלכת "קנית"   |  20-01-14בית המשפט המחוזי מרכז קבע כי ראוי לשקול מחדש את הלכת "קנית" ולקבוע כי גם יזם בתקופת הסכם פיתוח הוא בגדר "חוכר לדורות", החייב בהיטל השבחה לפי התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.
ביטול חיוב יזום לאור קיומו של אישור העדר חובות לטאבו   |  26-12-13בית המשפט המחוזי מרכז קיבל עתירה מנהלית נגד החלטת עיריית רעננה, להטיל על העותרת היטלי פיתוח. נקבע כי העירייה מנועה מלחייב את העותרת בתשלום ההיטלים בגין הנכס נוכח אישורי היעדר חובות שנמסרו לה בעבר.
פסיקת גמול ושכ"ט לפי אמות המידה שנקבעו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים   |  25-12-13בית המשפט המחוזי בחיפה קבע גמול לתובע הייצוגי ושכר טרחה לאחר שהוגשה הודעת חדילה, לפי אמות המידה שנקבעו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.
שמאי מכריע מוסמך לקבוע היטל השבחה גבוה יותר מההיטל שקבעה הוועדה המקומית  |  16-12-13נדחה ערר על שומה מכריעה, במסגרתה השמאי המכריע קבע השבחה גבוהה אפילו יותר מההשבחה שקבעה הוועדה המקומית. נקבע כי השמאי המכריע מוסמך ואף מחויב לקבוע באופן עצמאי את גובה היטל ההשבחה.
לא ניתן לקזז תשלומים לקרן חנייה מהיטל השבחה  |  16-12-13ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה במחוז תל אביב קבעה כי לא ניתן לקזז מהיטל ההשבחה תשלומים ששולמו לקרן חניה, היות והתשלומים לקרן חניה הינם תשלומים מכוח חוק שאינם קשורים לתכנית המשביחה.
נדחה ערעור של חברת "הנתיב המהיר" בנוגע לחיוב הארנונה שהושת על מתחם חנה וסע בעמק לוד  |  08-12-13בית המשפט דחה ערעור על החלטת ועדת הערר בעמק לוד, וקבע כי אין להתערב בקביעה כי הסיווג הנכון למתחם הינו "חניונים". העובדה שאין קופה והנהגים עצמם אינם משלמים על החניה, אינה שוללת את נכונות הסיווג.
נדחתה הודעת חדילה בתביעה ייצוגית בנושא עיגול שטחים לצורך ארנונה  |  27-11-13בית המשפט המחוזי דחה את הודעת החדילה שהגישה עיריית גבעתיים בתובענה ייצוגית המתנהלת נגדה, בנימוק שלשון צו הארנונה מחייבת את העירייה לעגל דווקא כלפי מטה כל חלק ממ"ר נוסף על שטח נכס המחויב בארנונה.
כאשר מנהל מקרקעי ישראל העביר תשלומי "חלף היטל השבחה", לא ניתן לדרוש היטל השבחה מהמחזיק  |  19-11-13ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה קיבלה ערר של בר-רשות שנדרש לשלם היטל השבחה, לאור הצהרתו של מנהל מקרקעי ישראל, כי העביר לוועדה תשלומי חלף היטל השבחה בגין אותה תכנית.
התנאים לפיצוי בגין פגיעה ב"פוטנציאל התכנוני" לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה  |  19-11-13ועדת ערר דחתה ערר לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה בקובעה כי פיצוי בגין פגיעה בפוטנציאל התכנוני של מקרקעין יינתן רק אם התקיימה ציפייה סבירה בנסיבות העניין, על בסיס החלטה של מוסד תכנון.
חיוב בריבית פיגורים כשהתארכות ההליך אינה בעטיו של הנישום  |  18-11-13ביהמ"ש אישר תובענה ייצוגית נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בחולון, בגין גביית ריבית פיגורים על תשלום היטל השבחה גם במצבים בהם הימשכות ההליך אינה באשמתו של הנישום.
חבות בהיטל השבחה מכוח התחייבות חוזית  |  18-11-13ועדת ערר דחתה ערר שהגיש בר-רשות על חיובו בהיטל השבחה, בנימוק שהתחייב בחוזה לשאת בתשלום. ככל שלעורר יש טענות נגד התחייבותו החוזית, היה עליו לנקוט בהליך המתאים בבימ"ש, ולא בפני ועדת ערר.
המבחנים למתן רשות ערעור על החלטה לאשר תובענה ייצוגית  |  06-11-13ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור של עיריית מודיעין-מכבים-רעות על החלטה לאשר כנגדה תובענה ייצוגית בעניין אופן חישוב ההנחות בארנונה לנכי צה"ל בתחומי העירייה.
דין קדימה לחובות ארנונה על נכס המצוי בכינוס  |  06-11-13ביהמ"ש העליון קבע כי הוצאות על חוב ארנונה מיום מינויו של כונס הנכסים הן בגדר הוצאות כינוס. היות ומקורן בדין מיוחד, הדרך לחלוק עליהן היא באמצעות דרכי ההשגה והערר הקבועות לכך בחוק.
כללי ההשתק בדיני ארנונה  |  06-11-13ביהמ"ש דחה בקשה לסילוק על הסף של ערעור מנהלי, שעניינו סיווג נכס לצורך ארנונה. הכלל בדיני המסים הוא כי כל שנת מס עומדת בנפרד ואין לטעון "מעשה בית דין" לגבי שנת מס אחרת. בנסיבות דנן אין גם "השתק פלוגתא".
חיוב בניין שטרם קיבל טופס 4 בארנונה לפי סיווג "מחסן"  |  06-11-13ביהמ"ש קבע כי אף בניין שטרם הוצאה לו תעודת גמר, ניתן לחיוב בארנונה באם ניתן לעשות בו שימוש כלשהו, כגון "מחסן". כדי להיכנס בגדרי הפטור, הבניין צריך להיות "ניזק במידה שאי אפשר לשבת בו" לכל סיווג חוקי שהוא.
סיווג בית קירור לצרכי ארנונה כ"מחסני שיווק" חלף "תעשייה"  |  20-10-13נדחה ערעור של חברה המחזיקה בבית קירור בפתח-תקווה, על סיווג הנכס כ"מחסן שיווק". נקבע כי בנכס לא מתבצעת פעילות ייצור כלשהי, ולא מתבצעת פעילות משביחה המשנה את ערך המוצרים, ולכן אין לסווגו כ"תעשיה".
התקבל ערעור על ההחלטה לפסול את תעריפי היטל הביוב במועצה האזורית לב השרון  |  09-10-13התקבל ערעור על החלטת ועדת הערר לביוב, שקבעה כי חיוב נישומי חוק עזר ללב השרון (היטל ביוב) בגין רכיבים של ביב מאסף ומכון טיהור מפלה אותם לרעה ביחס לנישומי החוק הישן. התיק הוחזר לבדיקה עובדתית של הועדה.
ביטול דרישות לתשלום היטלי פיתוח לאור העדר זיקה  |  09-10-13בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל עתירה מנהלית וביטל דרישות לתשלום היטלי פיתוח שהשיתה עיריית חיפה. הביטול נבע מהעדר זיקה בין עבודות הפיתוח לנכסים שבגינם הושת החיוב.
תובענה ייצוגית בטיפול משרד עו"ד מיכאל רוזן, בגין הוספת ריבית לסכומי היטל השבחה שהוחזרו  |  12-09-13אושר הסדר פשרה בתובענה העוסקת בשאלה: מהו המועד שהחל ממנו נדרשת רשות מקומית לשלם ריבית פיגורים בגין היטלי השבחה שנגבו ביתר, במצבים בהם גביית היתר נוצרה בעקבות קבלת ערר על החיוב בהיטל השבחה?
רשות מקומית בלי תאגיד אינה רשאית לעדכן תעריפי ביוב ומים או להצמידם למדד  |  09-09-13ביהמ"ש המחוזי בחיפה קיבל בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עיריית נהריה, בגין גביית אגרת ביוב ששיעוריה עודכנו לפי חוק העזר. נקבע, כי לאור הוראת המעבר בחקיקה ראשית, לעירייה אין סמכות לעדכן את שיעור האגרה.
חיוב עסק של הסעדה במתחם פארק תעשייה כ"מסחר" ולא "תעשייה"  |  09-09-13ביהמ"ש העליון דחה בקשת רשות ערעור על פסק דין שקבע כי הנכס סווג כ"מסחר ושירותים" כדין. בפסק הדין, יוחסה למערערת התנהגות בלתי הולמת, בשל כך שצירפה גרסה "משופצת" של החלטת ועדת הערר.
התיישנות שחלה על חבות לשלם אגרת הנחת צינורות מים  |  03-09-13ביהמ"ש קיבל עתירה כנגד מועצה מקומית זיכרון יעקוב, וביטל דרישה רטרואקטיבית לתשלום אגרת הנחת צינורות בקובעו כי העילה התיישנה, היות והמועצה ידעה לפחות שמונה שנים על קיומם של המבנים שנבנו בלי היתר.
התקבלה עתירה כנגד חיוב רטרואקטיבי בארנונת ועד מקומי  |  03-09-13ביהמ"ש קיבל עתירה כנגד דרישה רטרואקטיבית שהוציא ועד מקומי "תנובות" לתשלום ארנונה. נקבע כי סמכותו של ועד להטיל ארנונה לראשונה מותנית בקבלת אישור משר הפנים ומשר האוצר, ובהעדר אישורים אלו- החיוב בטל.
תאגיד מים וביוב – מחויב בגילוי מסמכים שנוצרו טרם הקמתו והנמצאים בידי העירייה   |  17-08-13משתאגיד המים והביוב, בא למעשה בנעלי העירייה גם בכל הקשור לגביית האגרות, והגבייה מתבצעת לפי תעריפי חוק העזר, אין היא יכולה לחמוק מגילוי המסמכים המצויים בידי העירייה ככל שיש להם רלבנטיות לנושא המחלוקות בתיק.
דחיית תביעה להשבת היטלי פיתוח ששולמו לעיריית אשקלון  |  04-08-13ביהמ"ש דחה תביעה של חברות נדל"ן כנגד עיריית אשקלון בקובעו כי לא הוכח תשלום בכפל בגין הפיתוח. העירייה הוכיחה כי הקימה את תשתיות העל בעיר, ועל כן קמה עילה לחיוב התובעות בהיטלי פיתוח, בקיזוז חלק מהתשלום.
דחיית בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין גביית תשלום על חניה בניגוד לדין  |  04-08-13ביהמ"ש דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד עיריית ירושלים בעילה של הפרת חוק חניה לנכים. נפסק כי התשלום הנגבה עבור חניה בחניון אינו בבחינת מס, אגרה או תשלום חובה אחר, הנגבה על ידי רשות שלא כדין.
צמצום התערבות ערכאת הערעור בהחלטות ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה- אף בעת יישום שגוי של הדין  |  04-08-13בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור של ועדה מקומית על החלטת ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה, לפיה יש לשלם פיצויים לבעלי דירות שנפגעו מתוכנית פיצוי בגובה 2.5% מערך הדירות שבבעלותם.
חובת הרשות לקבוע מדיניות אכיפה אפקטיבית של חוק עזר עירוני  |  18-07-13בית המשפט העליון קיבל ערעור נגד מדיניות האכיפה של עיריית תל אביב בקשר לחוק העזר שאוסר על פתיחת מרכולים בשבת. נקבע כי כאשר חלוקת קנסות בלבד אינה מביאה לאכיפת החוק, חובה לשקול אמצעי אכיפה אחרים.
תשלום היטל השבחה לפי לוח שומה- מה נחשב כלוח שומה  |  15-07-13ביהמ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה כנגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בנוגע להיטל השבחה בשל שיהוי, ובקובעו כי הוועדה צדקה בקביעתה לפיה האומדן שערך השמאי אינו מהווה לוח שומה.
אושרה תובענה ייצוגית של בעלי מכוני יופי נגד עיריית תל אביב בעניין סיווג נכסיהם לצרכי ארנונה  |  15-07-13אושרה תובענה ייצוגית שהגישו בעלי מכוני יופי וקעקועים נגד עיריית תל אביב, על בסיס קביעת ביהמ"ש העליון בפרשת "מישל מרסייה", לפיה הסיווג הנכון לנכסים לצורך החיוב בארנונה הינו "בתי מלאכה" ולא סיווג שיורי.
אושר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית על גביית היטל תיעול לאחר שהחוב התיישן  |  15-07-13ביהמ"ש המחוזי בתל אביב אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית נגד עיריית הוד השרון, וקבע גמול לתובעים בסך 663,000 ש"ח ושכר טרחה לב"כ התובעים בסך 1.1 מיליון ₪.
גביית היטלי פיתוח גם מחוכר שאינו הבעלים של הנכס   |  04-07-13בימ"ש מחוזי בחיפה דחה עתירה מנהלית בקובעו כי אין לאפשר לעותרת, חוכרת שמחזיקה בנכס מזה עשרות שנים ועד היום, ליהנות משיפור התשתיות שביצעה העיריה, ללא תשלום דמי ההיטל.
המועד להעלאת טענות כנגד חוקיות תעריפי היטלי הפיתוח חל בעת פרסום המכרז ולא לאחר הזכייה בו   |  23-06-13בימ"ש מחוזי בבאר שבע דחה ערעור של חברה שזכתה במכרז, במסגרתו חויבה לשלם היטלי פיתוח על פי חוקי העזר, על החלטת בימ"ש קמא לדחות תביעה שהגישה להשבת כספים ששילמה בגין היטלי הפיתוח.
סמכות בלעדית לוועדת ערר לביוב קיימת רק במידה והעירייה הוציאה את דרישות התשלום לפני שקם תאגיד   |  23-06-13ביהמ"ש המחוזי קבע כי ככל שהדבר נוגע לחיוב מטעם הרשות המקומית, אשר מקורו במועד שקדם לתחילת פעילות תאגיד המים והביוב, נשמרות סמכויותיהן של וועדות הערר לביוב- אך רק כאשר הרשות שלחה את דרישת התשלום.
דרישות לתשלום היטלי פיתוח בטלות לאור סירובה של העירייה להמציא תחשיב שביסס את התעריפים  |  23-06-13ביהמ"ש המחוזי מרכז ביטל חיוב בהיטלי פיתוח מאחר והעירייה סירבה להמציא לנישומה העתק מהתחשיב שעל פיו נקבעו התעריפים בחוקי העזר. כמו כן, בוטל החיוב בהיטלי ביוב ומים לאור הקמתו של תאגיד מים המוסמך לגבותם.
התחשבות בעובדה שהתובע הייצוגי לא טרח לפנות לעירייה בטרם הגשת התובענה לצורך גמול ושכר טרחה   |  23-06-13בימ"ש מחוזי בבאר שבע קבע לתובעת ייצוגית גמול של 10,000 ₪, ושכר טרחה של 35,000 ₪ לבא כוחה, לאחר שניתנה הודעת חדילה. ביהמ"ש קבע כי יש להתחשב בכך שלא נעשתה פנייה לנתבעת בטרם הגשת התביעה.
הכשרת עבירות בנייה בדיעבד בדיור מוגן אשר שווק כדירות רגילות במחירי השוק   |  26-05-13נדחתה עתירה של חברות נדל"ן אשר ביקשו לאשר תכנית מתאר חדשה שתכשיר בדיעבד עבירות בנייה שביצעו בדירות שנועדו לשמש לדיור מוגן בלבד, אך שווקו על ידי העותרות כדירות רגילות במחירי שוק.
נדחתה בקשה לסילוק על הסף של תביעה כספית להשבת היטלי פיתוח   |  22-05-13בית המשפט דחה בקשה לסילוק על הסף שהגישה עיריית תל אביב לגבי תביעת השבה של קרן חנייה והיטל סלילה. נקבע כי לביהמ"ש האזרחי סמכות עניינית לדון בתביעה שהסעד המבוקש בה הינו השבת כספים.
השיקולים בבקשות רשות ערעור על החלטה לאשר תובענה כתובענה ייצוגית   |  22-05-13בית המשפט העליון דחה שתי בקשות רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי לאשר תובענה ייצוגית כנגד חברת מיתב, בעילה של הוספה שלא כדין של רכיב המע"מ לאגרת הביוב שגבתה מיתב מבעלי נכסים שאינם למגורים.
הסדרת יחסים חוזיים בין חברה לפיתוח, רשות מקומית ונישום  |  22-05-13בית המשפט דן בתביעה שהגיש תושב מעלה אדומים נגד חברה לפיתוח מעלה אדומים, בדרישת התושב לקבל מהחברה חשבונית מס בגין עבודות הפיתוח והתשתית שביצעה החברה, על מנת שיוכל להזדכות מול מע"מ.
דין החלטה שיפוטית המאפשרת הגשת ערר לוועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב)   |  22-05-13נדחתה בקשתה של עיריית חדרה לסילוק על הסף של ערר ביוב שהוגש על פי החלטת בימ"ש מחוזי; זאת בנימוק שהיה על העירייה לערער על החלטת ביהמ"ש שאפשרה את הגשת הערר, ומשלא עשתה כן- ניתן להגיש את הערר.
ערעור מנהלי על אימוץ שומה מכרעת בוועדת ערר לענייני תכנון ובנייה   |  06-05-13ביהמ"ש המחוזי בתל אביב קבע כי אין מקום להתערבות של בית משפט לעניינים מנהליים בחוות דעתו של שמאי מכריע אם זו נערכה כדת ודין ואין בה פגם של פסלות מנהלית.
חדילה מעיגול שטחים לצורכי חיוב ארנונה בבת-ים   |  06-05-13ביהמ"ש אישר הודעת חדילה מוסכמת בבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית בת ים, בגין עיגול שטחי המ"ר העולה על 0.5 מ"ר למ"ר שלם. נפסק שכר טרחה בגובה 160,000 ₪, וגמול לתובע בסך 20,000 ₪.
היקש בין מבחן להגדרת "בנין" לפי פקודת העיריות, לבין מבחן לנכס שאינו ראוי לשימוש   |  06-05-13ביהמ"ש העליון קבע כי יש לעשות שימוש במבחן אובייקטיבי של אפשרות השימוש בנכס, הן לצורך בחינת נכס שניזוק ואינו ראוי לשימוש, והן לצורך התאמת בניין חדש להגדרה "בניין" שבסעיף 269 לפקודת העיריות.
נטל ההוכחה בעת בקשה לאישור תובענה ייצוגית   |  21-04-13ביהמ"ש העליון נתן רשות ערעור על החלטה לאשר תובענה ייצוגית, קיבל את הערעור, והורה להשיב את הדיון לביהמ"ש המחוזי בקובעו כי יש לערוך בירור עובדתי מעמיק יותר בטרם תאושר התובענה כייצוגית.
שכר טרחה בגובה 200,000 ₪ לאחר הודעת חדילה   |  21-04-13ביהמ"ש פסק 200,000 ₪ בגין שכר טרחה, ו-100,000 ₪ גמול לתובע מייצג לאחר שניתנה הודעת חדילה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עיריית בת ים.
שטחי הפעילות של חברה המייצרת אצות סווגו כ"קרקע חקלאית"   |  21-04-13ביהמ"ש דחה ערעור של עיריית אילת, בקובעו כי אין להתערב בהחלטתה המקצועית של וועדת הערר, על פיה גידול האצות הינו פעילות חקלאית.
גם בית כנסת המוקם על קרקע בבעלות העירייה חייב בתשלום היטלי ביוב ומים לתאגיד  |  08-04-13ביהמ"ש קבע כי תאגיד מים וביוב רשאי לחייב גם נכסי ציבור, כגון בית כנסת, בהיטלי ביוב ומים בעת הקמתם.
ביטול חיוב בהיטלי פיתוח בחדרה  |  08-04-13התקבלה עתירה מנהלית כנגד עיריית חדרה, במסגרתה ביטל ביהמ"ש חיובים שהוטלו על העותרת בגין היטלי פיתוח.
חריגה מהקפאה בחיוב שטחים משותפים בארנונה  |  07-04-13בית המשפט העליון קיבל ערעור שהגישה עיריית יהוד מונסון וקבע כי חיוב השטחים המשותפים בארנונה בבניינים שאינם למגורים אינו מנוגד לדיני ההקפאה, ונעשה כדין.
אישור תובענה ייצוגית בטיפול משרד עו"ד מיכאל רוזן, בגין גביית ריבית דריבית על ידי רשויות מקומיות  |  03-04-13בית המשפט אישר תובענה ייצוגית נגד חמש רשויות מקומיות בגין גבייה בניגוד לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) של ריבית דריבית על תשלומי חובה ששולמו באיחור.
הקריטריונים לפסיקת שכר טרחה וגמול לתובע מייצג כאשר ניתנה הודעת חדילה  |  10-03-13בית המשפט פסק שכר טרחה בסך 160,000 ₪ וגמול בסך 50,000 ₪ לתובע המייצג לאחר שנתקבלה הודעת חדילה מגביית ארנונה בגין מוסכים בעיר בת ים בתעריף הגבוה ב-40% מהמותר על פי דיני ההקפאה.
פסיקה- מניעות והשתק הנובעים מחתימה על כתב התחייבות מפורש במסגרת מכרז   |  03-03-13נדחה על הסף ערר ביוב שהוגש נגד עיריית כפר-סבא, היות והעוררת חתמה על כתב התחייבות בלתי חוזרת לשלם את היטלי הפיתוח על פי חוקי העזר הקיימים, ולכן אינה יכולה כעת, לאחר שנים, לטעון נגד סבירות התעריפים בהם.
פסיקה- פרשנות הדין בבקשה לאישור תובענה ייצוגית והפרדה בין התובע לב"כ מייצג   |  03-03-13נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעילת גבייה שלא כדין של תוספת למחירי הדלק, בנימוק שפרשנות הדין היא לטובת המשיבות. בנוסף, נאמר כי תובע מייצג אינו יכול לשמש כב"כ בתובענה ייצוגית, אף אם הוא עו"ד בהכשרתו.
פסיקה- התנאים למתן אישור העדר חובות לעירייה   |  28-02-13נדחתה עתירה נגד עיריית ירושלים בנושא תעודת "העדר חובות לעירייה"; נקבע כי ניתן להתנות את מתן התעודה בתשלום חוב שנוי במחלוקת- הן של מוכר הנכס והן של הרוכש, ובתשלום מראש של הארנונה עד תום שנת הכספים.
פסיקה- נמחקה על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגידי מים  |  25-02-13נמחקה על הסף תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית נגד שלושה תאגידי מים. בתובענה נטען כי התאגידים גובים תשלום מכוח כללים שהתקינה רשות המים בחריגה מסמכות ובניגוד לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
פסיקה- שכר טרחה וגמול לתובע מייצג בחדילה מגבייה שלא כדין במסגרת אגרות בנייה  |  25-02-13בית המשפט המחוזי פסק שכר טרחה בסך 80,000 ₪ וגמול בסך 10,000 ₪ לתובע המייצג לאחר שנתקבלה הודעת חדילה מגביית רכיב "הקמת גדר" ורכיב שיורי "כל עבודה הטעונה היתר" במסגרת אגרות בנייה.
פסיקה- אושרה הודעת חדילה חלקית מעיגול שטחי חלק ממ"ר למ"ר שלם בחיוב ארנונה  |  25-02-13בית המשפט המחוזי בנצרת קיבל הודעת חדילה חלקית, על פיה הרשות תפסיק לחייב ארנונה בשיטת עיגול חלקי המ"ר למ"ר שלם בתוך שמונה חודשים, ותתחיל לחייב ארנונה על פי שטחם המדויק של נכסים בתחומיה.
פסיקה- אושרה תובענה ייצוגית נגד מועצה מקומית מבשרת ציון   |  25-02-13אושרה תובענה ייצוגית, בעילה של הכללת תוספות חד פעמיות שאושרו לגביית ארנונה, במסגרת בסיס המס של השנים העוקבות.
פסיקה- דחיית בקשה של רשות מקומית לעיכוב ביצוע עד להכרעה בערעור  |  17-02-13נדחתה בקשה של מועצה מקומית לעכב ביצוע פסק דין עד להכרעה בערעור. המבקשת לא הוכיחה כי ייגרם לה נזק בלתי הפיך מביצוע מיידי של פסק הדין, ולא הוכיחה כי לא תוכל להיפרע מהמשיבות במידה ותזכה בערעור.
פסיקה- תשלומים שחברת מקורות רשאית לגבות בגין שירותי מים  |  17-02-13נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת מקורות, מכיוון שלא ניתן לקבל פרשנות לפיה חברת מקורות מוגבלת לגבות אך ורק דמי מים כהגדרתם בחוק המים, כאפשרות סבירה.
פסיקה- תאגיד מים וביוב כ"רשות" ולא כ"עוסק"  |  12-02-13משרד עו"ד מיכאל רוזן- תובענה ייצוגית נגד תאגיד מים וביוב, שעניינה בגביית המע"מ במסגרת חשבון המים, הועברה לביהמ"ש לעניינים מנהליים, בנימוק שבנסיבות הללו, תאגידי מים וביוב מהווים "רשות" הגובה תשלום חובה, ולא "עוסק" .
פסיקה- בוטל חיוב יזום בהיטלי פיתוח ואגרות  |  07-02-13התקבלה עתירה כנגד דרישת תשלום לאגרות והיטלי פיתוח שהושתה לאחר יותר מ-30 שנה מיום שהנכס נבנה. נקבע כי הן לפי חוקי העזר של רמת השרון והן לפי הרציונל שבבסיס שיטת ההיטלים.
חיוב כפול בהיטלי פיתוח   |  19-11-12התקבלה חלקית תביעה להשבת סכומים ששולמו למועצה מקומית בגין היטל ביוב ואגרת הנחת צינורות, לאחר שהוכח כי חלק מסכומי ההיטלים שולמו קודם לכן למשרד הבינוי והשיכון שביצע בעצמו את עבודות הפיתוח הנדונות
רשות ציבורית המבקשת להשתחרר מחוזה חייבת בהודעה מראש   |  19-11-12התקבלה עתירה מנהלית, ונקבע כי כאשר רשות ציבורית מבקשת להשתחרר מחוזה שלא כתוצאה משינוי נסיבות חיצוני, עליה ליתן הודעה מראש.
נדחתה עתירה שהגישו בעלי נכסים, שנבנו ללא היתר בנייה, כנגד דרישת עיריית נתניה לתשלום היטלי פיתוח   |  15-11-12בימ"ש לעניינים מנהליים דחה עתירה שהוגשה כנגד דרישות תשלום היטלי פיתוח בקובעו כי הדרישות תואמות לתנאים שבחוקי העזר לנתניה, ובהדגישו כי לרשות עומדת חזקת התקינות ביחס לחקיקת חוקי העזר הללו.
נדחתה תביעה להשבת היטלי פיתוח ששולמו למשרד השיכון בעקבות זכייה במכרז   |  15-11-12בימ"ש שלום בחיפה דחה תביעה להשבת היטלי פיתוח שלכאורה שולמו ביתר, בשל שיהוי בהגשת התביעה, השתק של זוכי המכרז שניגשו למכרז מרצונם ומבלי לתקוף את תנאי המכרז, וחוסר סמכות עניינית לדון בתנאי המכרז.
אפשרות הרשויות להודיע על חדילה מהגבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות   |  15-11-12ביהמ"ש קבע כי סעיף 9 לחוק נתן לרשויות פריבילגיה יוצאת דופן בכך שהן יכולות 'לצאת פטורות בלא כלום' מתביעה ייצוגית, אם יודיעו על חדילה בתוך המועד הקובע. סעיף זה אינו עניין של מה בכך, ויש לפרשו בצמצום ובדווקנות.
לוועדת הערר לביוב אין הסמכות להאריך המועד להגשת ערר מעבר ל- 60 יום הקבועים בחוק   |  29-10-12הלכה חדשה של בית משפט עליון לועדת הערר לביוב אין הסמכות להאריך המועד להגשת ערר ביוב מעבר ל 60 הימים הקבועים בחוק
נדחתה על הסף עתירה בגין חוקיותם של תעריפי אגרת שילוט בעיר חולון בשל אי-ניקיון כפיים של העותר   |  23-10-12עתירה בגין סבירותם וחוקיותם של תעריפי אגרת שילוט בגין שלטים המוצבים בשטחי הבנייה בעיר חולון נדחתה על הסף מחמת עשיית דין עצמי העולה כדי אי- ניקיון כפיים; הן בשל אי תשלום האגרות והן בשל הפרת הסכם פשרה.
הריבית שחלה על רשות מקומית שנדרשת להשיב היטל השבחה שגבתה ביתר  |  22-10-12מקום בו הרשות המקומית מחויבת בהשבת כסף לאזרח, יש להבחין בין ריבית "רגילה" לריבית "עונשית". השבת סכומים ששולמו לרשות תוך 30 יום מיום השומה המוסכמת תחויב בריבית רגילה בלבד ולא בריבית פיגורים.
התחייבות חוזית של בר-רשות לשלם היטל השבחה גוברת על הלכת "קנית"   |  17-10-12בית המשפט המחוזי קבע, כי בהסכם פיתוח מקרקעין בין עירייה לבין יזם, ניתן (לאור עקרון חופש החוזים) לקבוע התחייבות חוזית לפיה היזם ישלם היטל השבחה בגין תוכנית משביחה, אף על פי שאינו בעל הקרקע ואינו חוכר.
בהעדר סיווג מתאים לנכס מסוג מסוים, לא ניתן לגבות בגינו ארנונה   |  17-10-12בית המשפט קיבל עתירה כנגד החלטה של עיריית ירושלים לגבות ארנונה בגין מחסנים תת קרקעיים בסיווג שיורי "שירותים ומסחר". נקבע, כי באין סיווג מתאים למחסנים, המתחשב בשימוש הנעשה בהם, אין לגבות בגינם ארנונה.
סמכות עניינית לבית משפט שלום בתביעת השבת תשלומי ארנונה המבוססת על אי חוקיות בתהליך החקיקה   |  16-10-12לבית משפט השלום יש סמכות עניינית לדון בתביעת השבה בארנונה המבוססת על אי חוקיות שנפלה בתהליך חקיקת סיווג הנכסים, מכיוון שבחינת חוקיות החלטת הרשות טפלה לסעד העיקרי בתובענה, שהוא פיצוי כספי.
תובע ייצוגי חייב בשקיפות כבר בהגשת הבקשה לאישור התובענה כייצוגית   |  16-10-12התובעים הגישו מספר בקשות שונות לאישור תובענות ייצוגיות נגד אתרי אינטרנט בגין עילה אחת- הפרת חוק התקשורת. בית המשפט קבע כי ניתן לסלק על הסף את הבקשות, היות וההגשה המבוזרת, מעידה על חוסר תו"ל.
לא ניתן להפחית מהיטל השבחה תשלומים בפועל לקרן חניה   |  15-10-12התקבל ערר על שומה אשר קבעה כי יש לקזז מהיטל ההשבחה תשלומים ששולמו בפועל לקרן חניה. כשם שלא ניתן לקזז מהיטל השבחה אגרות בניה וכל תשלום אחר הכרוך במתן היתר בניה, כך גם אין לקזז תשלום לקרן חניה.
לשמאי מכריע אין סמכות כללית לפסוק לצדדים הוצאות   |  15-10-12בית המשפט העליון קבע כי, היות ונושא ההוצאות מוסדר באופן מפורש בתקנות, לשמאי מכריע אין סמכות כללית לפסוק הוצאות לצדדים. לאור רגישות הנושא, מן הראוי שסמכות לפסוק הוצאות תימצא בהוראת חוק מפורשת.
לא ניתן לכלול בהיטל ההשבחה השבחה בגין שטחים שלא נכללו בתוכנית שאושרה   |  10-10-12ועדת ערר מחוזית קבעה, כי לא ניתן לכלול במסגרת ההשבחה הנובעת מהתכנית, השבחה בגין שטחים שכלל לא נכללו בה והוספו רק במסגרת הליך הרישוי לאור הוראה ספציפית בחוק.
כשלנכס ריק יש מספר שימושים מותרים על פי דין, יש לחייבו בארנונה לפי הסיווג הזול ביותר מבין השימושים   |  06-09-12ביהמ"ש העליון קיבל חלקית ערעור של נישומה בארנונה, וקבע כי כאשר לנכס ריק יש מספר שימושים המותרים על פי הדין, יש לסווגו בהתאם לסיווג הזול ביותר מבין השימושים הללו, גם באופן רטרואקטיבי.
זוכה במכרז לא יכולה לעשות "מקצה שיפורים" להצעתה ולדרוש השבת היטלי פיתוח   |  06-09-12מקום בו זכתה העוררת במכרז, אשר קבע כי על העוררת חלים תשלומי ההיטלים, חזקה עליה כי ערכה חישוביה ושיקללה עלויות אלה במסגרת ההצעה שהציעה, והיה עליה לקחת בחשבון גם שינויים אפשריים שיחולו בתעריפים.
הארכת מועד להגשת השגה- האיזון בין אינטרס סופיות השומה לאינטרס הפרט להביא את עניינו בפני הרשות  |  30-08-12ביהמ"ש קבע שאין ליתן ארכה להגשת השגה או ערעור על שומת ארנונה, היות ובמקרה זה אינטרס סופיות השומה גובר על אינטרס המערערות להביא את עניינן בפני הרשות. זאת במיוחד לאור העובדה שהסיכוי להשבה קלוש.
כאשר שולם היטל השבחה אך בפועל הקרקע לא הושבחה בשל פקיעת התוכנית, קמה חובה להשיב את ההיטל   |  30-08-12ביהמ"ש העליון דחה ערעור של ועדה מקומית על החלטה להשיב לנישום היטל השבחה שגבתה. נקבע כי היטל השבחה מוטל כאשר בעל הקרקע התעשר מהפעולה התכנונית של הרשות, ולכן באין התעשרות, אין היטל.
בהטלת ארנונה יש להעדיף סיווג לפי הגדרה פוזיטיבית וספציפית על פני קטגוריה שיורית בעלת תעריף גורף   |  28-08-12התקבל ערעור של בית ספר למקצועות יופי וקוסמטיקה, על החלטת מנהל הארנונה לשנות את סיווגו מ"מוסד להכשרה מקצועית"- סיווג בעל תעריף ספציפי, ל"משרדים"- סיווג כחלק מקטגוריה שיורית, בעלת תעריף גורף.
מוסדות העוסקים בפעילות שלטונית פטורים מתשלום ארנונה, לרבות מוסדות הרשות השופטת והמחוקקת   |  28-08-12ביהמ"ש המחוזי קיבל עתירה של הנהלת בתי המשפט נגד עיריית רמת גן, בקובעו כי הפטור מארנונה שחל על מוסדות ממשלה, חל גם על מוסדות שלטוניים-ריבוניים הפועלים מטעם הרשות השופטת והמחוקקת.
ניתן לחייב גם קבלן משנה בארנונה, אך הרשות מחויבת לציין בדרישת התשלום את כל הפרטים המהותיים   |  28-08-12ביהמ"ש המחוזי קבע כי על אף שעקרונית ניתן לחייב גם קבלן משנה העוסק בפינוי עודפי חפירה בארנונה, במקרה הזה נשלחה דרישת תשלום שלא כללה פרטים מהותיים כגון לגבי הנכסים ושטחם, ולכן החיוב בטל.
בהעדר התייחסות מיוחדת בחוק עזר לשטחי שירות, היטל פיתוח ייגבה בתעריף מלא גם בגין שטחי שירות   |  28-08-12ביהמ"ש העליון דחה ערעור של חברות בנייה שחויבו בהיטלי פיתוח בעיר פתח תקווה, וטענו בין השאר כי אין לחייבן בגין שטחי השירות. נקבע כי בהעדר התייחסות מיוחדת לשטחי השירות בחוק, יש לחייב בגינם מלוא התעריף.
בית המשפט העליון אישר חיוב רטרואקטיבי בארנונה   |  23-08-12בית המשפט העליון קיבל ערעור של עיריית ירושלים, וקבע שבנסיבות בהן יש טעמים טובים לחייב ארנונה באופן רטרואקטיבי, נסתרת החזקה הפרשנית נגד תחולה למפרע.
חיוב ארנונה רטרואקטיבי תוך התייחסות לאשם תורם במערכת היחסים שבין הפרט לבין הרשות   |  23-08-12ביהמ"ש קיבל באופן חלקי עתירה נגד חיוב רטרואקטיבי בארנונה, כאשר ה"אשם" של הנישום בשילוב "אשם" מצד העירייה, מצדיקים גבייה רטרואקטיבית, אך רק בגין מחצית מתקופת החיוב.
הרשות הממשלתית למים וביוב היא בעלת סמכות ייחודית לדון בתלונות על התנהלותם של תאגידי המים   |  23-08-12התקבלה בקשה של תאגיד המים "עין נטפים" באילת, לסילוק על הסף של תביעה להשבת כספים שגבה התאגיד בגין אגרות והיטלי פיתוח מים וביוב.
לועדת הערר לביוב סמכות ייחודית לדון בחיובים שנוצרו בתקופה שבה טרם היה קיים תאגיד מים   |  23-08-12נקבע כי חוק תאגידי מים וביוב לא ביטל את סמכותן הייחודית של ועדות הערר למים וביוב לגבי תביעות שהוגשו בטרם הוקם תאגיד מים, וכך גם לגבי עילות תביעה שנוצרו בטרם הוקם תאגיד מים.
אילו תשלומים נכללים בהגדרת "תשלום חובה" לפי פריט 11 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות   |  15-08-12ביהמ"ש העליון קבע כי ניכוי פרמיות ביטוח מהגמלה המשולמת לגמלאי צה"ל אינו מהווה "תשלום חובה" המאפשר הגשת תובענה ייצוגית.
אין לשנות הגדרות בצווי הארנונה בניגוד לחוקי ההקפאה   |  15-08-12בית משפט אישר את ההלכה, כי אין לשנות את צווי הארנונה של רשות מקומית באופן שיש בו כדי לחייב נכס בארנונה בשיעור גבוה יותר מהשיעורים שנקבעו ב"חוקי ההקפאה", מידי שנה בשנה.חוקי ההקפאה נועדו להקפיא תעריפים ולמנוע עקיפת ההקפאה, גם על דרך של סיווג מחדש.
אין לחייב בתשלום ארנונה כאשר המחזיק נמנע מלהתגורר בנכס בשל מניעות משפטית או תכנונית   |  12-08-12אוחד דיון בשתי עתירות מנהליות, העוסקות בדרישת המועצה האזורית מטה יהודה לקבל תשלומי ארנונה, בגין מבנים שמבחינה משפטית לא ניתן להתגורר בהם, בשל היעדר "טופס 4"
אישור תובענה ייצוגית המבוססת על פרשנות של פוליסת ביטוח   |  06-08-12שלוש חברות ביטוח הגישו ערעור לביהמ"ש העליון על החלטה לאשר כנגדן תובענה ייצוגית. הערעור התקבל בחלקו.
נדחתה בקשה לאשר תובענה ייצוגית בגין אגרת שמירה שהטילה עיריית רעננה   |  06-08-12בית המשפט המחוזי מרכז דחה בקשה לאשר תובענה ייצוגית נגד עיריית רעננה בגין גבייה של אגרת שמירה שגבתה עיריית רעננה, לפי חוק עזר לרעננה (הסדרת שירותי שמירה ואבטחה), התשס"ג- 2002.
ועדת הערר לביוב ביטלה את היטל מכון הטיהור בכפר סבא   |  21-02-12מכון הטיהור משרת את כלל התושבים ולכן על פי חוק יש להשית עלות הקמתו על כלל תושבי העיר ולא רק על התושבים החדשים שנוספו לעיר לאחר שנת 1994; על כן, נקבע כי החלטתה של העירייה להשית את מלוא עלות מכון הטיהור החדש על התושבים החדשים בלבד, בטלה; למען הגילוי הנאות,
סמכויות שמאי לפי סעיף 14 לתוספת ה3 לחוק התו"ב טרם תיקון 84   |  25-01-11לשמאי אשר מונה לפי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה טרם תיקון 84 אין סמכות לדון בשאלות הנוגעות לעצם החיוב בהיטל השבחה אך יש לו סמכות להכריע בטענות הנוגעות לגובה החיוב, לרבות טענות משפטיות
פטור לנכס ריק לעומת פטור לנכס הרוס   |  25-01-11הגבלת הפטור לנכס ריק ל – 6 חודשים ) הינה סבירה, וכי חנויות שפונו במצב תקין, והן טרם נהרסו ולא ניזוקו אף שהיתה כוונה כאמור אינן זוכות לפטור לנכס הרוס.
צמצום הפרשנות לסיווג "בנקים וחברות ביטוח"   |  20-01-11המבחן שצריך לחול הוא מבחן משולב, הבוחן הן את זהות המחזיק בנכס והן את אופי השימוש בו, וכי יש לתת פרשנות מצמצמת לסיווג "בנקים וחברות ביטוח".
שטח ישיבה חיצוני מתוחם מהווה חלק מבית קפה לעניין ארנונה   |  10-01-11שטח ישיבה חיצוני בבית קפה שתוחם ונסגר עבור ציבור המבקרים בבית הקפה וכן יחידת מרתף המשמשת לצורך הסדרי לינה ארעיים של עובדי בית הקפה יחויבו בארנונה כבית הקפה.
לא ניתן להטיל ארנונה על שטחים טכניים בתל - אביב  |  09-12-10עיריית תל אביב ביצעה שינוי בהגדרות צו הארנונה בענין הטלת חיוב על השטחים הטכניים בניגוד לחקיקת ההקפאה, ומבלי לבקש אישור השרים כנדרש.
התיישנות ושיהוי בהטלת היטל ביוב   |  09-12-10מרוץ ההתיישנות לחיוב בהיטל ביוב מתחיל במועד שבו התגבש החיוב לכדי חיוב בר תביעה – הוא מועד תחילת ביצוע עבודות התשתית
בניין המשמש כפנימיה, משרדי הנהלה, וחדר אוכל של בית ספר פטור מארנונה   |  09-12-10פנימיית בית ספר פטורה מארנונה מאחר והקניית החינוך הנעשית בפנימייה היא רחבה יותר ואיננה חופפת להקניית הידע, הנעשית באמצעות כיתות הלימוד.
גביית ארנונה מבעל שליטה רק אם לחברה היו נכסים עובר לפירוקה   |  09-12-10עיריית איננה רשאית לנקוט בהליכי גבייה נגד בעל מניות בגין חוב ארנונה של החברה, מאחר ולא עמדה בנטל ההוכחה להראות כי לחברה היו נכסים עובר לפירוקה.
נפסל תעריף ארנונה של קניון בקרית אונו מחמת אי סבירות.   |  07-12-10התעריפים שנקבעו לשנת 2008-2009 בגין מעברים בקניון הינם בלתי סבירים בעליל, הם גבוהים במידה ניכרת מתעריפי הגבייה בקניונים אחרים ברחבי הארץ, בלא שום הצדקה.
נפסל חיוב לפי תעריף א בתחום המועצה האזורית מטה אשר   |  28-11-10המועצה האזורית פעלה בחוסר סבירות קיצונית בכך שקבעה פער בתעריפי הארנונה בשנת 2010 לאזור א ביחס לאזור ב ע"פ קביעת שמאי משנת 2001.
נדחתה טענה כי עיריית אשקלון גובה סכומים כפולים בגין אגרות פיתוח מים ותיעול   |  17-11-10התובעת טענה כי שילמה את היטלי הפיתוח (מים ותיעול) לחברה הכלכלית לאשקלון בע"מ כחלק מהוצאות הפיתוח, וכי היטלי הפיתוח שנדרשו ממנה בגין מים ותיעול מהווים כפל תשלום נקבע כי התובעת לא עמדה בנטל הראיה להראות כי חויבה בכפל תשלום, באמצעות מומחים מטעמה, תחשיבים נגד
מדידות לצרכי ארנונה לא מחייבות רשיון של "מודד מוסמך"   |  15-11-10אין חובה שמודדים מטעם רשות מקומית הנשלחים לבצע מדידות לצורך ארנונה, יהיו מודדים מוסמכים כדרישת הפקודה, ודי עם עבודתם תפוקח ותאושר ע"י מודד מוסמך.
חיוב יתר יושב לנישום אף אם לא נקט הליכי השגה וערר   |  15-11-10בית המשפט לתביעות קטנות בחיפה קבע כי בנסיבות בהן הנישום שילם סכומי ארנונה מעבר למה שחייב היה לשלם, על הרשות המקומית להחזיר לו את מה ששולם ביתר, וללא התדיינות.
התנאים לחיוב באגרת חיבור מים בפ"ת   |  15-11-10בית המשפט השלום בפתח תקווה קבע כי נכס שחובר לצינור מים בקוטר מעל 2" ישלם אגרה בגין החיבור עד 2" בתוספת האגרה בעד החיבור מעל 2" במצטבר.
הסמכות העניינית לדון בתביעת השבה של חיובי תאגיד מים נתונה לבית המשפט   |  11-11-10ברשות מקומית שבה פועל תאגיד מים, אין עוד קיום לועדות ערר לענייני ביוב, והסמכות לדון בתביעת ההשבה נתונות לבתי המשפט.
אינטרס ההסתמכות של הפרט גובר על אינטרס הציבורי של גביית אמת.   |  04-11-10ניתן לזקוף פטור מאגרות הבניה גם לטובת הגורם הפועל מיוזמתה או מטעמה של המדינה. אינטרס סופיות השומה והשיהוי הרב מתגברים על האינטרס הציבורי של תיקון טעות וגביית מס אמת.
גם בית דפוס מודרני המשרת לקוחות קבועים, יסווג כ"תעשייה ומלאכה".   |  19-09-10ככל שלא נסתרה העובדה שרוב הפעילות שנעשית בנכס הינה הדפסה – הגם שנעשתה במכונות דפוס דיגיטאליות – הנכס עונה להגדרת "בית דפוס" ועל כן יש לסווגו בהתאם לסיווג "מלאכה ותעשייה.
מחזיקה בלעדית בשטחים הטכניים, תחויב בארנונה אף שאינה מכנה עצמה חברת ניהול   |  15-09-10על אף שהמערערת אינה וועד בית ו/או חברת ניהול של הבניין, היא משמשת על תקן חברת ניהול לבניין לכל דבר ועניין ומשכך, בהתאם להלכה הקיימת, תחשב ל"מחזיק", והשטח הטכני יחויב בארנונה.
לא ניתן לנכות מס תשומות בגין עבודות פיתוח ציבוריות המבוצעות למען רשות מקומית   |  07-09-10תשלום עבור עבודות פיתוח ציבוריות המבוצעות למען הרשות המוניציפאלית, בין אם הועבר ישירות לרשות ובין אם הועבר לחברה הכלכלית, דינו כדין אגרות והיטלים ומשכך לא ניתן לנכות בגינו מס תשומות.
זוכה במכרז יחויב בהיטלי פיתוח בהתאם למכרז המטיל על הזוכה אגרות אלה ולאור שיטת ההיטל   |  05-09-10בית המשפט קבע, כי אין עוד רלוונטיות לשאלת הזיקה של התשתיות שבוצעו ע"י העירייה למתחם שכן, ההיטל אמור לכסות את העבודות בתחום הרלוונטי בכל רחבי העיר; בנוסף, נקבע, כי מי שהגיש הצעה למכרז ולא מחה על תנאיו – מנוע מלתקוף לאחר מכן את ההתחייבויות שהיו חלק מהמכרז
תנאי סף לגביית היטלי פיתוח הינו זיקה בין מועד סלילת הכביש למועד הטלת החיוב, שאם לא כן עלול החיוב בהיטל להפוך ל"מס"   |  09-08-10רשות מקומית יכולה לחייב בהיטלי פיתוח רק כאשר קיימת זיקה בין עבודות הסלילה לבין מועד הטלת החיוב שאם לא כן, עלול החיוב בהיטל להפוך ל"מס", וזאת בניגוד לסמכות הנתונה בדין לעירייה. בקשה להיתר בניה אינה מהווה עילה לחיוב לפיכך, חיוב שנעשה זמן רב לאחר מועד הסליל
ועדת הערר לענייני ביוב אינה מוסמכת לדון בחיוב שהוצא ע"י תאגיד   |  16-07-10לאור סעיף 75(2) לחוק ההתייעלות (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009-ו-2010) התשס"ט-2009, הרי שהפרק השלישי בחוק הביוב בטל; לפיכך, משלא קיים מנגנון של הגשת ערר לוועדות ערר לביוב ביחס לדרישות של תאגיד מים וביוב, הרי יש לקבוע, כי לוועדה אין סמכות לד
יתכן והיטל תיעול דומה לארנונה ומכאן שאף המדינה חייבת בו   |  11-07-10משרד עו"ד מיכאל רוזן- אם היטל התיעול דומה במהותו לארנונה, אזי שהמדינה חייבת בהיטל תיעול, בכפוף לסייגים הקבועים בפקודת הפיטוריןבית המשפט המחוזי, קבע כי יש השיב את הדיון לבית המשפט השלום שיבחן את מהותו ואופיו של היטל התיעול
ניתן להעלות טענת התיישנות כנגד חוב במסגרת הליכי גבייה מינהלים   |  06-07-10הליך הגבייה המינהלי על ידי הרשות הינו "תביעה לקיים זכות" כמובנה בסעיף 2 לחוק ההתיישנות ולפיכך ניתן להעלות בגדרו טענת התיישנות
מחזיקה בלעדית בשטחים הטכניים של הנכס, תחויב בארנונה אף שאיננה "חברת ניהול"   |  06-07-10המבחן לחיוב שטחים משותפים, הוא השימוש שנעשה בפועל בשטחים הטכניים בבניין. המערערת משתמשת בשטחים הטכניים כדי לבצע את פעולות התחזוקה והניהול של הבניין, למרות שאינה מכנה עצמה כ"חברת ניהול".
חובת ההגינות מחייבת את הנישום להעמיד את הרשות על טעותה   |  13-06-10בעקבות סקר נכסים שביצעה, גילתה העירייה כי המערערת לא חויבה בארנונה מאז קום המדינה; בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין אין עסקינן בחיוב רטרואקטיבי אסור, אלא, בתיקון שומה, שלעירייה מותר ואף הכרח לבצעו;
שינוי סיווג הנכס על אף שלא השתנה השימוש בו אינו עומד בסתירה ל"חוקי ההקפאה"   |  13-06-10תכליתה של תקנה 4 לתקנות ההסדרים, היא למנוע שינוי נוסח הסיווג בצו הארנונה, באופן שיש בו כדי להביא להעלאת שיעורי חובות הארנונה; אין בתקנה זו, כדי לכבול את הרשות המקומית מלתקן ולעדכן את סיווג הנכס בהתאם לשימוש הנעשה בו בפועל.
אי הכללת אזור או סוג שטח, בתחשיב, אין פירושו פטור מהיטל פיתוח בגין אותו מרכיב   |  12-06-10בהתאם לשיטת ההיטל, אין עוד חשיבות לשאלת הזיקה הספציפית בין עבודות תשתית מסוימות, לבין בנייה כזאת או אחרת. בהנחה ששטחי השירות ו/או שטחי אזור התעשייה לא הובאו בחשבון בתחשיב ההיטלים, הן במונה והן במכנה, היה על התובעת להוכיח מה היתה משמעות הוספתם לתחשיב.
לוועדות הערר לביוב אין הסמכות העניינית לדון בעררי ביוב המוגשים כנגד תאגידי מים וביוב   |  25-05-10לוועדות הערר לביוב אין הסמכות העניינית לדון בעררי ביוב המוגשים כנגד תאגידי מים וביוב. ככל הניראה סד הזמנים הקצוב והצפוף להגשת ערר ביוב (30-60 יום) איננו חל על דרישות תשלום המונפקות ושהונפקו ע"י תאגידי מים וביוב.
הרכבת איננה זכאית להנחת מדינה והתחנות והמשרדים שברשותה אינן מהוות "רחוב"   |  25-05-10הרכבת איננה זכאית להנחת מדינה והתחנות והמשרדים שברשותה אינן מהוות "רחוב". תיקון חיוב רטרואקטיבי לא יחשב פסול אם נעשה עקב הגדלת שטח ולתקופה קצרה יחסית.
איחור בהגשת תשובת מנהל הארנונה להשגה מצדיק את קבלת ההשגה   |  16-05-10החובה להשיב להשגת הנישום במסגרת המועד הקצוב בחוק – הנה הוראה מצווה; ולכן, המועד הוא מועד מחייב אשר הפרתו תגרור סנקציה בדמות קבלת ההשגה
שטח מקורה מחוץ לבנק, המהווה כניסה לבנק, מוצב בו שומר ומכשירי כספומט, יסווג כבנק   |  04-05-10שטח מקורה משמש בעיקרו ככניסה לבנק, מוצב בו השומר ובצמוד לו הכספומט, מביא למסקנה כי הבנק הוא "הנהנה העיקרי" ולכן יחויב בסווג "בנקים".
חברה קבלנית מנוסה שהוכח כי הייתה מודעת לזכות הערר, לא תוכל להתלות בפגם אי ציון זכות הערר בדרישת התשלום   |  04-05-10במקרים בהם רשות מקומית לא נתנה הודעה בדבר זכות הערר לא יחלו להימנות המועדים; יחד עם זאת, יש לבחון את הנסיבות של כל מקרה לגופו; חזקה על חברה הפועלת בהיקפי בנייה משמעותיים כי יש לה יועצים משפטיים המודעים לתקופת הגשת הערר בפרט כאשר במקביל הגישה ערר במועד
אין סמכות לועדת ערר לדון בהיטל ביוב שהוצא על ידי תאגיד   |  04-05-10מעת כניסתו לתוקף של חוק ההתייעלות (14/07/2009) אין ניתן עוד להגיש לועדת הערר לביוב, ערר על חיוב בהיטל ביוב שנעשה על ידי תאגיד.
שינוי סיווג המעלה את תעריפי הארנונה מתאפשר רק אם השתנה בפועל השימוש בנכס.   |  27-04-10שינוי סיווג לאחר שנים רבות, אינו חוקי אם לא שונה בפועל השימוש בנכס;, ניתן לשנות את הסיווג רק אם השתנה בפועל השימוש בנכס או שסווגו היה שגוי.השימוש הקיים הקפאת מוצרי מזון שמשמעותה מתאים לסיווג הקיים - "תעשיה".
אין לבחון את סבירותו של תעריף ההיטל, על פי נתוני אמת הנבדקים בדיעבד   |  09-03-10אי הכללת תכנית המרתפים בתחשיב תואמת את שיטת חישוב התחשיב עליו מבוסס היטל הביוב, המסתמכת על אומדנים והערכות שנעשים במועד עריכתו ולא על-סמך נתונים שהתגלו בדיעבד.כמו כן, השלכת נושא המרתפים על התחשיב זניחה.
ההבחנה בין סיווג "תעשייה" ו"מלאכה" תעשה לפי מהות הסיווג   |  24-02-10תכלית הסיווג המופחת לתעשייה הינה עידוד מפעלים תעשייתיים והתמיכה בהם, שכן מפעלים אלה תורמים לעידוד התעסוקה ולשיפור הכלכלה- ע"י העסקת מס\' רב של עובדים ופריסה על פני שטחים נרחבים. תכליות אלה אינן מתקיימות בבתי מלאכה אשר מעסיקים מעט עובדים ופעילותם נעשית בש
אף זכויות מעין קנייניות זכאיות לפיצוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה   |  24-02-10לשון הסעיף רחבה דייה כדי לכלול בגדרה זכויות שאינן זכויות קניין במובן הצר וכאלה הכוללות זכויות אחרות אף מעין קנייניות או אפילו זכות לדיירות מוגנת שהינה אינטרס כלכלי
הרכבת אינה זכאית להנחה מתשלום ארנונה מכוח פקודת הפיטורין   |  24-02-10מביטול סעיף 61 לחוק הנמלים והרכבות, שהקנה לרכבת פטור מתשלום ארנונה, נלמד כוונת המחוקק להביא לשלילת ההנחה מתשלום ארנונה גם מכוח פקודת הפיטורין
הוראה מפורשת בחוק העזר יכולה להספיק כדי להקנות סמכות למועצה לחייב את המדינה בתשלום היטלים.   |  11-02-10סע\' 42 לפקודת הפרשנות, אינו דורש התייחסות מפורשת לחיוב המדינה בחוק המסמיך, דהיינו בפקודת העיריות, די בהתייחסות מפורשת לתחולה על המדינה בחוקי העזר; אם כי בחוקי העזר של המועצה אין הסמכה מפורשת כנדרש בסע\' 42 לגבות תשלומים מהמדינה.
מפעילת הרכבת הקלה אינה מהווה "מחזיק מטעם המדינה" לצורך חיוב בארנונה.   |  11-02-10הרכבת הקלה איננה בגדר "מחזיק מטעם המדינה"; ולכן איננה זכאית לפטור מארנונה.
המבחן לפטור מארנונה לפי סעיף 330 פיזי הנדסי ואין מקום להמשיך ולבדוק, האם קיימת "כדאיות כלכלית" לשיפוצו.   |  08-01-10המבחן היחיד לקבלת הפטור הוא - האם מבחינה אובייקטיבית ניתן לומר, כי הבניין "ניזק במידה שאי אפשר לשבת בו"; אין מקום להמשיך ולבדוק, האם קיימת כדאיות כלכלית "אובייקטיבית" או עלות "סבירה" אחרת ב"הפיכת" הבניין ראוי לשימוש.
כאשר לא קיימת הפרדה פיזית בשטחים, לא ניתן לפצל את השטח על שם כל מחזיק בנפרד   |  03-12-09ולנכס כניסה אחת בלבד והוא כולל חדר קבלה המשמש לשני המחזיקים ביחד. משום כך, אין מקום לקבל את טענת המערערת לפיה מדובר בשני נכסים, המופרדים פיזית שכן מדובר בשימוש במשותף בנכס.
נקבע כי לא יינתן פטור מארנונה בגין מכללה ללימוד על תיכוני טכנולוגי של בית ספר אורט   |  03-12-09המונח "מוסד חינוך" אינו כולל מוסדות שעיקרם השכלה גבוהה והשכלה מקצועית גבוהה ולפיכך, פטור מארנונה יינתן רק מקום בו מצביע מבקש הפטור על הוראת חוק ברורה המורה על כך.
לא ניתן עוד לקבל פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19 (ב)(5) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה   |  25-11-09סעיף 19 (ב)(5) לחוק נועד לסייע לפרטים שהוכרו כזכאים לסיוע ממשרד השיכון לבנות או להרחיב את דירותיהם, בעקבות שינוי שיטת הזכאות של משרד השיכון, והסרת מגבלות השטח מתכניות הסיוע, קבע בית המשפט העליון כי יישום הוראת הפטור הפכה לבלתי מעשית.
הרשות איננה יכולה להשתחרר מחוזה שלטוני הפועל לטובת הציבור, מבלי שנתקיימו נסיבות המצדיקות זאת   |  23-11-09החלטה: הרשות איננה יכולה להשתחרר מחוזה שלטוני הפועל לטובת הציבור, מבלי שנתקיימו נסיבות המצדיקות זאת.
בנסיבות בהן לעירייה יש אחריות באי מסירת החיוב במועד – החיוב לא יישא ריבית והצמדה   |  09-11-09תיקון רישום "המחזיק" למפרע איננו מהווה חיוב רטרואקטיבי אסור, בנסיבות הנדונות יש לפטור את העותרת מתשלום ריבית, מפני שהעירייה התמהמה וניהלה משא ומתן במשך תקופה ארוכה ובלתי סבירה בהשגת המידע אודות "המחזיקים" במתחם האוניברסיטה.
ביהמ"ש העליון קבע כי השגה שהוגשה באיחור איננה את מחייבת את העירייה להשיב במועדים שנקבעו בחוק.   |  29-10-09השגה שהוגשה באיחור איננה מחייבת את העירייה להשיב למבקשת במועדים שנקבעו בחוק הערר, במובן זה שלא תחול על העירייה הסנקציה הקבועה בסעיף 4 (ב) לחוק הערר.
דווקא לנוכח הלכת "ממן", על ועדת הערר לגלות גמישות במתן אורכה להגשת הערר במסגרת 60 הימים הקבועים בחוק  |  29-10-09לנוכח "הלכת ממן" ובייחוד לאור הערות בית המשפט העליון בגנות סד המועדים הקצר להגשת ערר, יש ליתן בכורה לזכות הגישה לערכאות, זאת אף אם הבקשה לקבלת אורכה הוגשה רק בד בבד עם הגשת הערר ומבלי שנתמכה בטעמים כבדי משקל;
פסק הדין בעניין "איחוד הקבלנים" שהכריז על בטלות היטל המים בירושלים אין בו כדי למנוע הגשת תביעות השבה   |  15-10-09הסעד שהתבקש לו ביהמ"ש בפ"ד ארגון הקבלנים בעניין היטלי המים בירושלים, היה סעד הצהרתי לעניין תקפות התעריפים. פ"ד לא דן כלל בעניין ההשבה ולכן אין לפרש את פס"ד כאילו לא ניתן להחילו - בדיעבד;
ההבחנה בין "ביב ציבורי" ל"ביב פרטי" תעשה עפ"י מהות קו הביוב   |  01-10-09ביב ציבורי משמש כמה נכסים ואליו מתנקזים מספר ביבים פרטיים; הרשות המקומית אחראית על הביב הציבורי והמאסף, והבעלים אחראי על התקנת הביב הפרטי וחיבורו לציבורי. החוק אינו מציין גבול חלקה כמדד להיות קו מסוים פרטי או ציבורי.
גמול לתובע מייצג ושכ"ט עו"ד, לאחר הודעת עירייה על חדילת גבייה שלא כדין   |  01-10-09בית המשפט דחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית לאור הודעת העירייה על חדילת גביית אגרת פינוי האשפה שנגבתה שלא כדין, אך קבע, כי העירייה פעלה שלא כדין, חרגה מסמכות ובשל חשיבות גורם ההרתעה מפני הפרת החוק על ידי הרשויות הציבוריות, פסק גמול לתובע בסך 50,000 ₪ ושכ"ט
התכתבות עם הרשות אין בה כדי לעכב את מרוץ השיהוי   |  19-08-09המועד להגשת העתירה הינו תוך 45 ימים מיום החלטת העירייה לדחות את הבקשה לקבל אישור לטאבו; ולכן, היות והעותרים לא עשו דבר במשך למעלה משנה, מלבד להתכתב עם העירייה, יש לדחות העתירה מחמת שיהוי בהגשתה.
אין מחלוקות שמאיות לגיטימיות יכולות להוות בסיס לתביעות בנזיקין.   |  10-08-09הפרוצדורה להכרעה במחלוקת שמאית המתגלה בין שמאים מצויה בהליכים הקבועים בסעיף 14 לתוספת השלישית לחוק ואין מחלוקות שמאיות לגיטימיות, אשר מתעוררות לרוב במקרים מסוג דנא, יכולות להוות בסיס לתביעות בנזיקין.קביעה הפוכה מזו תרוקן מכל תוכן את סעיף 14 לתוספת השלישית
העירייה התרשלה כאשר מסרה לתובעים בעת מתן האישור להעברת הזכויות שאין חיוב בהיטל סלילה   |  10-08-09מאחר ובהתאם למדיניות העירייה לא נדרשו הנתבעים לשלם היטל סלילה, וגם נמסר להם ולתובעים המידע שאינם חייבים לשלם היטל סלילה, אזי בעת כריתת החוזה לא היו הנתבעים חייבים לשלם מאומה עבור היטל סלילה, והתובעים היו רשאים להסתמך על מידע זה. מכיוון שהצדדים שינו מצבם
משנדחית בקשה מהממונה על המחוז למתן פטור או הנחה בארנונה, יש להשלים את יתרת החוב שלא שולם   |  10-08-09לנישום היה ידוע, כי יאלץ לשלם את מלוא החוב השנתי במידה ובקשתו לפטור מהממונה על המחוז תידחה, והעירייה לא יצרה העירייה מצג שווא בעניין, שכן מי שמעניק את הפטור ו/או ההנחה הוא הממונה על המחוז והעירייה רק מיישמת את החלטותיו.
בית המשפט לעניינים מנהליים קבע כי ניתן להעלות טענת התיישנות כנגד הליכי גביה בהליך מנהלי   |  22-07-09ניתן להעלות טענת התיישנות כנגד הליכי גביה בהליך המנהלי, שכן, הטעמים העומדים בבסיס מוסד ההתיישנות הם, בין השאר, הצורך להקנות לנתבע וודאות בדבר זכויותיו וחובותיו, על מנת להבטיח כי יוכל לכלכל צעדיו בהתאם, תוך כוונה להגן על אינטרס ההסתמכות של הנתבע.לגופו של ע
חיוב שטחים שעקב טעות לא חויבו בארנונה – אינו כרוך באישור השרים   |  20-07-09מאחר וצו הארנונה לא החריג שטחים "טכנים", וכן אי חיוב השטחים לאורך השנים נבע מטעות גרידא, הרי שאין מדובר בשינוי שיטת מדידה הכרוך בקבלת אישור השרים;
האבחנה בצו הארנונה בין חניון מובנה לחניון פתוח – איננה בלתי חוקית  |  20-07-09אין בעובדה שהתקנות החלות בשנת 2004 אינן מבחינות בין חניון מבונה לשאינו מבונה כדי לשלול את סמכות העירייה ליצור הבחנה שכזו; משהתעריפים אותם גובה העירייה בגין סוגי החניונים השונים אינם חורגים ממחירי המינימום והמקסימום הקבועים בתקנות, הרי שההבחנה בין תעריפי ה
במקרים חריגים, חלה תזת "מהלך תכנוני אחד" וניתן לתבוע פיצוי לפי סעיף 197 לגבי מספר תוכניות לאחר אישור האחרונה שבהן.  |  20-07-09ככלל יש להגיש תביעת פיצוי בגין כל תוכנית בנפרד, אך מקרה זה עולה בגדר החריג לכלל, ועומד במבחנים שנקבעו בפסיקה: מטרת התוכניות להשיג תוצאה תכנונית משותפת- הקמת הרכבת הקלה, כמו כן יש זיקה הדוקה ומשמעותית, וכן פורמאלית בין 3 התוכניות.
אם שטחי שירות לא נכללו בתחשיב, אין לפטור אותם מחיוב, אך יש לבחון השפעת אי הכללתם על תעריף ההיטל ולתקנו.   |  20-07-09סביר להניח ששטחים למטרות שירות לא נכללו בסך השטחים המרכיבים את מכנה התחשיב לקביעת היטל הביוב בעיר, אך בניגוד לעמדת בימ"ש מחוזי בפרשת "אלי רוני יוזמה", רשאית העירייה לחייב שטחים אלה בהיטל ביוב. יש לבחון את השפעת אי הכללת השטחים במכנה התחשיב על התעריף שנ
חקיקה ראשית גוברת על הוראות תוכניות מתאר מחוזיות ומקומיות, שכן הן חקיקה משנית  |  15-07-09בהתנגשות בין הוראות חוק התגוננות אזרחית שדורשות הוספת מרחבים מוגנים, לבין תמ"מ 21/3, גוברת החקיקה הראשית על התמ"מ. לפיכך, תוך איזון בין זכות הקיום של הנכס לבין החזון התכנוני בתמ"מ, אישרה הועדה הוספת שטחי מרחבים מוגנים בהתאם להוראות החוק.
הערכאה המוסמכת לדון בתביעה להשבת כספים היא ערכאה אזרחית, גם אם עילות התביעה הן מתחום המשפט המנהלי   |  15-07-09שעה שהסעד המבוקש הינו השבת כספים, תהא הערכאה האזרחית מוסמכת לדון בתביעה גם אם העילות עליהן מבוססת התביעה הן מתחום המשפט המנהלי.
בקשה לסילוק על הסף בשל התיישנות נדחתה שכן מדובר בארוע מתמשך, ומלוא העילה טרם התגבשה  |  13-07-09מדובר בארוע מתמשך, שאף לגרסת הנתבעת טרם הסתיים, ומכאן שבוודאי לא התיישן. לעניין שהוי -פניותיה הרבות של התובעת לקבלת מסמכים ונתונים נוספים בנוגע לחיובים במהלך השנים, מוכיחים כי התובעת לא ויתרה על זכויותיה.
דרישת תום הלב ושיקולי צדק גוברים על פגמים פרצדוראלים שנפלו בהתחייבויות שהרשות צד להם   |  29-06-09הסדרים הנעדרים אישור שר הפנים וחתימת הגזבר – הופכים לבלתי חוקים; עם זאת, בנסיבות המקרה, בשל התנהגותה חסרת תום הלב של העירייה, מתקיימים שיקולי צדק שבגינם יש לאכוף על העירייה את התחייבותה לפטור את העותר מחוב הארנונה;
תעריף החיוב בארנונה למרפאות ברמה"ש נקבע לפי תת הסיווג השיורי "משרדים שירותים ומסחר"   |  29-06-09עיריית רמת השרון חייבה מרפאות לפי תת הסיווג השיורי "משרדים שירותים ומסחר". כללית טענה כנגד יישום סעיף 5 ג לפקודת הפיטורין וכי בהיותה מלכ"ר לא ניתן לסווג את המרפאות כ"עסקים". נקבע כי בתת הסיווג השיורי "כל העסקים בסיווג: משרדים שירותים ומסחר שלא פורטו בתת ס
יש להגיש ערר ביוב בגין כל דרישת תשלום בתוך 60 יום, ולועדת הערר אין סמכות להארכת מועד מעבר לכך   |  18-06-09כל דרישת תשלום בגין היטל ביוב עומדת בפני עצמה, לאור העובדה שבכל אחת מדרישות התשלום הודע לעוררת על זכותה להגיש ערר, היה עליה להגיש בגינן עררים במועדים הקבועים בחוק הביוב- תוך 30 יום (או 60 יום לאחר קבלת ארכה).
ניתן לתת פטור ע"פ סעיף 330 לנכס בשיפוץ יזום, אך נטל ההוכחה על המבקש, ועליו לבקש הפטור ב"זמן אמת"   |  18-06-09סעיף 330 לפקודת העיריות חל אף על נכס בזמן שיפוצו, גם אם מדובר בשיפוץ יזום. יש לבחון האם עבודות השיפוץ נחוצות על מנת להשמיש את הנכס, ולבחון את מהות, עלות ומשך תקופת השיפוץ. עוד נקבע, כי על המבקש לבקש הפטור ב"זמן אמת".
תקופת ההתיישנות כנגד הליכי גבייה מנהליים, יש לספור אחורה, מהיום שבו נשלחה לראשונה דרישת הפירעון המוקדמת לחייב   |  04-06-09משחלפה תקופה ניכרת של למעלה משנתיים ועשרה חודשים, בין מכתב השגה אחרון והגשת עתירה - נגד החוב - מתקיים שיהוי ניכר; הסמכות לפעול בהליכי גבייה מנהלית הינה סמכות חוקית. ספק אם ניתן לטעון התיישנות כנגדה. בכל אופן אף אם כן, ייש לחשבה מהיום בו בפעם הראשונה ננקט
משהרשות לא הוכיחה את טענת "גלגול" ו"הגנת תקציב" - אינה זכאית לפטור מחובת ההשבה   |  25-05-09הנטל להוכיח את עילות ההגנה בדבר "גלגול" ו"הגנה על התקציב" מוטל על הרשות; כאן הרשות לא עמדה בנטל ההוכחה לזכות בפטור מהשבה; בהמ"ש הבהיר, כי לא ברור אם הפסיקה כלל מכירה בטענת "הגלגול";
חלוף 11 שנים מיום סיום עבודות הסלילה אין בו כדי להעניק פטור מחיוב בהיטל סלילה   |  10-05-09דעת רוב: חיוב בעל נכס בהיטל סלילה בגין תוספת בנייה מהווה למעשה חבות נדחית ומכאן, שמלוא חבותו של בעל נכס תתמצה רק בעת בה ישולם היטל בשל כל פוטנציאל הבנייה בנכס; דעת מיעוט: יש להחיל מגבלת זמן כלשהיא לגביית ההיטל בגין תוספת הבניה או בניה החדשה, זאת מן הטעם
כאשר הטעות בחיוב נגרמה באשמת הרשות, אינטרס ההסתמכות של האזרח גובר   |  03-05-09יש לתת משקל רב לאינטרס ההסתמכות של האזרח, ולסופיות השומה בעיקר בנסיבות כאשר הטעות במתן ההנחה הינה באחריותה המלאה של העירייה ואין כל פגם ו/או הטעיה מצד העותרת בעניין
כאשר הטעות בחיוב נגרמה באשמת הרשות, אינטרס ההסתמכות של האזרח גובר   |  03-05-09יש לתת משקל רב לאינטרס ההסתמכות של האזרח, ולסופיות השומה בעיקר בנסיבות כאשר הטעות במתן ההנחה הינה באחריותה המלאה של העירייה ואין כל פגם ו/או הטעיה מצד העותרת בעניין.
בימ"ש רשאי לתקן טעות טכנית שנפלה בלשון החוק, כך שהתיקון יגשים את כוונת המחוקק   |  04-04-09אין ספק כי בפקודת הפיטורין נפלה טעות טכנית של השמטה מקרית, שאלמלא תתוקן הופכת את הוראת החוק לאות מתה, ולפיכך מדובר בטעות ברת תיקון ע"י בית המשפט. עם תיקון הטעות, ובהתאם לכוונת המחוקק, הרי שאין ספק כי הפטור מארנונה חל אף על מעונות יום לקשיש/
על העירייה הנטל להוכיח "בעובדות ובמספרים" "פגיעה קשה בתקציב הרשות   |  30-03-09על העירייה להראות באמצעות נתונים מפורטים ומשכנעים, כי ההשבה תגרום לפגיעה משמעותית ומקיפה בתקציבה, וכי אין בידיה אמצעים חלופיים מעשיים לצמצום הפגיעה; היה על העירייה להיות מודעת לספק הקיים ביחס לחוקיות הגבייה, ולהיערך בהתאם.
שטח משותף בתל אביב פטור אלא אם הנישום מחזיק מעל 80% מקומה או בניין   |  25-03-09סיווג של שטח משותף יעשה על פי מהותו ולא על פי מידת השימוש בפועל שעושים בו מחזיקים אחרים בבניין. שטחי השירות הינם מעצם טיבם שטחים משותפים בבניין
מרגע שהודתה העירייה על גביית ארנונה ביתר, חל עליה חובת השבה  |  25-03-09מרגע שהודתה העירייה על גביית ארנונה ביתר, חל עליה חובת השבה - ואין הכרח להכריע בשאלה אם התנהלות עירייה חורגת ממתחם הסבירות ועולה כדי רשלנות
אין השבה במקרה של אי חוקיות קלה לעומת שיהוי חמור ונזק מהותי לרשות   |  15-03-09אמנם לא ניתנה החלטה מפורשת של הרשות המקומית, אך פעולתה במהות היתה בהתאם לרוח החקיקה שהיתה אז בתוקף, מנגד: הנישום "גילגל" את הארנונה על לקוחותיו. הרשות צפויה להשבה של כ- 1.5 מילארד ₪, דבר שיוביל לאי יכולתה לתפקד כלכלית. הפנייה לוקה בשיהוי חמור.
חניה פתוחה לציבור ללא תשלום תחשב לחניון, עפ"י צו הארנונה של הרצליה   |  09-03-09על פי לשון צו הארנונה של הרצליה, חניון פטור מארנונה הוא כזה שהחנייה נעשית בו ללא תשלום.
ניתן לחייב בהיטלי פיתוח בגין בנייה חדשה אך בתוך זמן סביר ממועד בצוע עבודות הפיתוח.   |  02-03-09במקרה של בנייה חדשה שנוספה לקרקע לאחר ביצוע עבודות פיתוח, העירייה זכאית לחייב בתשלום היטל אולם, חייבת להיות זיקה לעבודות פיתוח ספציפיות, והמועד לחיוב מוגבל -לגבות את ההיטל רק ל"תקופת ביניים סבירה" לאחר תום עבודות הפיתוח.
ביטולה של תוכנית בגינה חויב היטל השבחה – תחייב את הרשות בהשבת ההיטל   |  23-02-09כפי שבעל מקרקעין מחויב לחלוק את התעשרותו עם כלל הציבור, הרי שמן הראוי שבהעדר התעשרות עקב ביטול התוכנית, על הרשות להשיב את ההיטל ששילם.
ביטולה של תוכנית בגינה חויב היטל השבחה – תחייב את הרשות בהשבת ההיטל   |  23-02-09כפי שבעל מקרקעין מחויב לחלוק את התעשרותו עם כלל הציבור, הרי שמן הראוי שבהעדר התעשרות עקב ביטול התוכנית, על הרשות להשיב את ההיטל ששילם.
מבחן "השימוש בנכס" מהווה מבחן מרכזי בקביעת סיווג הארנונה אך לא בלעדי  |  15-02-09"מבחן השימוש בנכס" הינו המבחן המרכזי והחשוב לקביעת סיווג הנכס אך עם זאת לא הבלעדי; הן מתכלית החקיקה והן ממילות החוק, עולה כי ניתן לסווג נכס גם לפי – "מיהות המשתמש", אשר במקרה זה הוא חברת ביטוח.
נכס יחויב בהיטל ביוב על פי התעריפים הנכונים במועד משלוח ההודעה על התקנת הביוב   |  29-01-09יש לחייב בהיטל ביוב, על פי התעריפים שהיו נוהגים במועד בו נשלחה הודעה על הכוונה להתקין מערכת ביוב; ולא במועד בו נשלחה דרישת התשלום
מספרות בתל אביב יסווגו כבתי מלאכה   |  20-01-09משסווגו: סנדלריות, מתפרות לתיקון בגדים ומעבדות לתיקון מחשבים כ"בתי מלאכה לייצור", על אף שאין הם מייצרים דבר, יש לסווג באותו אופן מספרות הנושאות, אופי פעילות דומה.
את הפטורים הקבועים בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) יש לפרש בצמצום   |  08-01-09יש לפרש, ככל שניתן בצמצום את הפטורים הקבועים בפקודת הפיטורין . ככל שיש למערערת טענות בנוגע לתחולת הפטור שניתן ע"י הממונה על המחוז, מנהל הארנונה איננו הערכאה המוסמכת להתערב בקביעותיו.
תעריף אגרת פיתוח, בטל מחמת חוסר סבירות קיצוני שיסודו בפגמים שנפלו בתחשיב   |  31-12-08אימוץ מסד נתונים חריג לחישוב השטחים, מבלי שנקבע מקדם התאמה, מהווה חריגה קיצונית ובלתי סבירה המביאה לבטלות התחשיב, ששימש בסיס לתעריף אגרת פיתוח מערכת המים בירושלים.
אין להתחשב בשימוש בלתי חוקי בקרקע בקביעת הפיצוי בגין הפקעתה   |  17-12-08אין להתחשב בשימוש בלתי חוקי שעשה הבעלים בקרקע לצורך תשלום פיצויים עבור ההפקעה. עם זאת, כיוון שהמדינה לא אכפה את החוק במשך שנים מאז שהקרקע הופקעה, הוחלט כי נסיבות המקרה חריגות, ועל כן יש מקום לפיצוי נוסף בשיעור 30% משווי הקרקע כקרקע חקלאית.
הזכות למידע עפ"י חוק חופש המידע מול טעמים לחסיון   |  07-12-08הגנה על אינטרס כלכלי של צדדים שלישיים רחב מהגנה על סוד מסחרי. בית המשפט פתר עניין זה בכך שהורה לפרסם בעיתונות הזמנה לכל גוף שיכול להפגע מחשיפת המידע. העתירה נדחתה בעיקר מפני שהוכח כי חשיפת המידע המבוקש מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה; וזאת, נוכח העובדה כי ה
תוכנית משביחה מאוחרת לתוכנית פוגעת שוללת הזכות לפיצויים, אלא, אם בעל הנכס שינה מצבו לרעה   |  07-12-08במקרה זה התקיים החריג שנקבע בהלכת קהתי. כלומר, אמנם תוכנית מאוחרת יותר אפשרה הקמת תחנת דלק בנכס לאחר שהתוכנית הפוגעת שללה זכות זו; ואולם, בעלת הנכס מכרה את הנכס לפני הפקדתה ואישורה של התוכנית המבטלת בעוד התוכנית הפוגעת בתוקף.
השוכר הוא המחזיק אף אם לגוף נוסף זיקה לנכס   |  07-12-08המערערת הציגה במספר מקומות את כתובת הנכס ככתובתה ואף השתתפה בהוצאות אחזקת הנכס חלף תשלום תמורה בגין אחסנה לחברה השוכרת. בית המשפט קבע, כי אין בכך כדי לשנות את העובדה, כי החברה השוכרת היא המחזיק. שוכר נשאר מחזיק אף אם השכיר את הנכס לאחר בשכירות משנה; קל וח
נדחתה תביעתן של חברות להשבת היטלי פיתוח ששילמו בבת ים   |  02-12-08נקבע כי יש לחייב בדמי השתתפות (דמ"ש), בגין כביש שנסלל קודם לכניסתו לתוקף של חו"ע ההיטלי, ואולם כל עוד לא הוכיחו התובעות כי סכום ההיטל ששילמו גבוה מסך הדמ"ש, אין להורות על השבה. עוד נקבע, כי הרחבת כביש כשלעצמה, מקימה עילה לחיוב בהיטלי פיתוח, ואין משמעות למ
משרד אדריכלים ומודדים איננו מפעל בניה, הנטל להוכיח כי מבנה נהרס, מוטל על הנישום   |  01-12-08משרד בו מתנהלת פעילות של אדריכלים ומודדים לא יכול להחשב "מפעל בניה", הגם שמצוי הוא בחזקתה של חברת בניה,הנטל להוכיח, כי בניתו של נכס הושלמה מוטל על העירייה ואין משמעות לסיבת אי ההשלמה. קיומו של "טופס 4" מעביר נטל זה לכתפי הנישום.
התאמת חיוב לצו הארנונה לא יחשב שינוי שיטת חישוב.   |  19-11-08על הרשות להתאים את החיוב בפועל לאמור בצו הארנונה, וכי חיוב כזה מהווה תיקון טעות של גביית חסר בלתי חוקית ואינו מהווה שינוי שיטת חישוב האסורה על פי דיני ההקפאה.
הלכת הולצמן לגבי פיצויי הפקעה הוחלה גם על הפקעה חלקית .   |  10-11-08גם במקרה של הפקעה חלקית (55% משטח החלקה במקרה זה) יש לשלם פיצויים בגין כל השטח שהופקע. הלכת הולצמן אומנם חלה רק במקרה של הפקעת מלוא החלקה, אבל גם במקרה של הפקעה חלקית, יחולו הוראות הפטור, רק במידה והחלקה הושבחה בעקבות ההפקעה.
בית המשפט, הורה לעירית בת ים להפסיק הליכי גבייה מנהלית בגין חוב ישן.   |  10-11-08נוכח הזמן הרב שחלף ממועד החוב הנטען ועד למועד נקיטת ההליכים, הרי שנקיטתם הייתה בלתי סבירה ולפיכך הורה בית המשפט להפסיקם. לגבי טענת ההתיישנות נקבע, כי לא ניתן להעלותה כנגד נקיטת הליכים מנהליים, אלא כהגנה מתביעה אזרחית בלבד.
עירית רחובות היא ה"מחזיק" בסככות המתנה לאוטובוס ולא אגד   |  09-11-08העיריה היא המחזיקה בסככות וזאת לאור הסכם בין העיריה לאגד, בו נאמר בין היתר, כי העיריה היא בעלת הסככות, כי היא זו האחראית לפעולות התחזוקה שלהן ונושאת באחריות כלפי צדדים שלישיים בעטין של הסככות. מכל אלו, הסיק בית המשפט כי השליטה בסככות היא של העיריה ולפיכך
"שוכר משנה" השוכר נכס משוכר אחר אינו בהכרח "דייר משנה" לענין גביית ארנונה?   |  09-11-08הגדרת "דייר משנה" אינה חלה על מי ששוכר את מלוא שטח הנכס ולכן, יש לראות בשוכר השני ששכר את השטח במלואו כ"מחזיק" החייב בארנונה.
שטח חוצץ המוגדר כשצ"פ, אך משמש לחניה הוכר כגובל לצורך תביעת פיצויים לפי סעיף 197 .   |  09-11-08שטח שרוחבו כ 14.5 –18 מטרים ואשר אינו מהווה דרך על פי תוכניות בניין העיר החלות עליו (מסומן כשצ"פ), אך הוכשר על ידי הרשות כמגרש חניה, הוא בבחינת "כביש שכונתי צר" – אחד מן מן החריגים שנקבעו בפרשת "ויטנר", לכלל כי נדרשת גבילות פיזית ממש לשם זכאות להגשת תביע
הותר לעירית קריית גת לתקן חיובים שהוצאו לאינטל בשנת 1996.   |  09-11-08ניתן אפשר לתקן טעות הנוגדת את החוק או שנעשתה בחריגה מסמכות אף אם נעשתה בשנת 1996. עם זאת התחשב בית המשפט בטענות השיהוי והנזק הראייתי מפאת חלוף הזמן הרב, וכן לאור קיומו של נוהל משרד הפנים, המאפשר חיוב ב 50% מאגרת מים, במקרים בהם חלקים ממערכת המים לא בוצעו
נדחתה תביעה ייצוגית בעניין אגרות גרירה נגד עירית רחובות.   |  09-11-08פרשנות תכליתית של תקנות התעבורה, מביאה למסקנה כי כוונתן לאפשר גביית דמי גרירה על פי ערכם הריאלי בעת הגרירה, ולא על פי המחיר אותו נטען שיש לגבות, מחיר שנקבע עוד בשנת 1990 ואינו ריאלי כיום.
דרכים, שטחי בור ומיכלים המצויים בחוות מיכלי דלק חייבים בארנונה   |  24-09-08במועד הרלוונטי החוק היה ברור ופטר רק את קווי התשתית לכן אין מקום להרחיב את הפטור. הנהנה העיקרי מהדרכים במתחם היא המערערת ולכן יש לחייבה בגינם. העובדה כי השטחים מגודרים ונמנע שימוש בהם מאחרים מספיקה לצורך חיוב. מיכלים גדולים המגיעים לגובה של 19 מטר חייבים
טענה בדבר רטרואקטיביות פסולה, איננה בסמכות ועדת הערר   |  11-09-08רטרואקטיביות החיוב והתיישנות חלקו אינם בגדר הטענות המנויות בסעיף 3 ל"חוק הערר".לא היה מקום לחיוב הרטרואקטיבי בארנונה, כאשר במשך עשרות שנים הכירה עיריית עכו בעובדה שהנכס במצב "רעוע" ואינו ניתן לשימוש.
נכס ריק יסווג על פי התעריף הנמוך האפשרי על פי יעודו בגבולות ההגיון ותכלית החקיקה   |  09-09-08הייעוד התכנוני של נכס ריק משמעותי בבחינת הסיווגים האפשריים, שעה שעסקינן בנכס ריק, אולם הוא איננו הפרמטר היחיד. יש להתיחס לכל אספקט שיש בו כדי להשפיע על התאמתו של הנכס לאותו הסיווג .הנכסים נשוא הערעור הושכרו בעבר למטרות מסחריות מבניהם של הנכסים הללו ומאפיי
יש לחייב דירות למגורים במלון דירות בארנונה ע"פ תעריף "מלון דירות" ולא בתעריף מגורים   |  02-09-08השימוש בפועל בנכס הוא קריטריון מרכזי בקביעת סיווג הארנונה, אך אינו הקריטריון היחיד. יש לחייב נכס בארנונה בהתאם לשימוש בפועל או ע"פ יעודו התכנוני, כגבוה מביניהם, כך ש"לא יצא חוטא נשכר". במקרה זה, מדובר במלון דירות השוכן על חוף הים, אשר דירותיו אינן אמורות
קרקע צמודה לבית קפה התפוסה ע"י כיסאות ושולחנות יחויב כ"קרקע תפוסה"   |  31-08-08שטח בחצר ובמעברים, התפוס ע"י מסעדות ובתי קפה, מחויב בשיעור של 50% מהשטח. העירייה מסווגת את אותו שטח בסיווג בו מחויב מבנה בית הקפה. בית המשפט קבע כי מדובר בשטח קרקע שעיקר שימושו עם המבנה. צו הארנונה קובע ששטח שעיקר שימושו עם המבנה יחויב בתעריף "קרקע תפוסה"
רציף רכבת, וכבישי הגישה לתחנה פטורים מהיטל ביוב בשל היותם "רחוב"   |  28-08-08כבישי הגישה לתחנה מהווים רחוב, בשל העובדה כי הינם פתוחים לכלל הציבור, והוא הנהנה מהם. לענין הרציפים של תחנת הרכבת- נפסק כי ניתן לראות רציפים כ"מתקנים לצורך מסילת ברזל" ולכן אין מקום להתערב בהחלטת ועדת הערר בעניין.
ביטול מגבלת שטח הדירה לזכאים, מביא לריקון מתוכן של הפטור מהיטל השבחה לזכאים בסעיף 19(ב)(5)   |  24-08-08תכלית סעיף 19(ב)(5) הייתה להעניק הטבה למעוטי יכולת, בהתחשב במגבלת שטח דירה. פירוש הסעיף באופן מילולי דווקני, כאילו נועד לתת פטור גורף לכלל האוכלוסיה, בשל ביטול מגבלת שטח הדירה, הינו שגוי.
רשות שלא נשאה בעלות ביצוע עבודות תשתית אינה יכולה לחייב בהיטל בגינן   |  17-08-08בית המשפט המחוזי הכריע, כי בגדר סמכותו העניינית של בית המשפט השלום, מצויה אף תביעת השבה של היטל ביוב. בית המשפט קבע כי העיריה לא הצליחה להוכיח, כי היא אכן נשאה בעלות ביצוע תשתיות הביוב שבוצעו לפני מספר עשורים; ומשכך, אין בסמכותה לחייב בהיטל.
אין בתשלום דמי השתתפות בעבר כדי להוות פטור מחיוב בהיטל.   |  11-08-08אין בתשלום דמי השתתפות כשלעצמם כדי לפטור מתשלום היטל סלילה. מקום בו חוק העזר אינו מתייחס לתשלום קודם של דמי השתתפות, הרי שעולה שאלה לעניין סבירות גובה ההיטל. בית המשפט לא דן בשאלה זו, מאחר והנתבעים לא טענו כנגד סבירות ההיטל.
לוועדת ערר לענייני ארנונה יש סמכות לפסוק הוצאות.   |  07-08-08לוועדת ערר לענייני ארנונה יש סמכות לפסוק הוצאות. כאן הנימוק המרכזי היה התנהגותה של הרשות שגררה ניהול הליכים מיותר, שכן המדובר במחלוקת עובדתית שניתן היה לפתור באמצעות ביקור בנכס.
ניתן לקבל פטור מהיטל השבחה, עד 120 מ"ר גם על דירה חדשה שנבנית על קרקע בתולה   |  28-07-08הפטור לפי סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תקף, גם כאשר מדובר בהריסת בנין קיים ו/או בבניה על קרקע בתולה, ולא רק כאשר מדובר בהרחבת בנין קיים.
אין לחייב בהיטל סלילה בחיפה בגין רחוב שנסלל טרם נכנס חו"ע לתוקפו  |  20-07-08אחד הרחובות הגובלים בנכס, נסלל טרם כניסתו לתוקף של חוק העזר, ולאור לשון חוק העזר סלילה, העיריה איננה מוסמכת לגבות היטל סלילה בעבור רחוב זה. ככלל, ההחלטה מתי לסלול רחוב, נתונה לשקול דעתה של הרשות, ואולם במקרה זה נחתם הסכם על פיו העיריה התחייבה לסלול את יתר
מקום בו מעצבים ומייצרים "אב טיפוס", אף ללא יצור המוני, הינו בית מלאכה   |  16-07-08יצור אב טיפוס של דגם, בעזרת מכשירים שונים אשר נמצאים בנכס, הוא יצור לכל דבר וענין. העובדה שהיצור ההמוני נעשה במקום אחר, אין בה כדי לבטל את הליך היצור שנעשה בבנית אב הטיפוס.
טענת שיהוי נדחתה, מקום בו רשות נהגה בניגוד לחוק, וחרגה מ"חוקי הקפאה"   |  08-07-08מאחר והוסף סיווג חדש לצו הארנונה ללא אישור שרים הרי שהמדובר בסיווג שאינו חוקי ולפיכך בטל. מאחר ומדובר בחריגה מחוקי הקפאה הפגיעה בשלטון החוק חמורה. בנסיבות אלו, לא בנקל תצליח המועצה לעבור את משוכת השיהוי האובייקטיבי.
כביש שכונתי צר, אינו מנתק את ההשקה הפיזית בין מקרקעין לגבול התוכנית לענין פיצוי לפי סעיף 197   |  30-06-08כביש צר אשר רוחבו כ- 5 מטרים אינו מנתק את ההשקה הפיזית הנדרשת לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, ולפיכך יש לפצות את העוררים אשר דירותיהם בחזית.
על רשות לגבות היטלי פיתוח במועד ביצוע עבודות הפיתוח 18/06/2008  |  18-06-08על רשות לגבות היטלי פיתוח תוך זיקה לביצוע העבודות. העיריה גבתה את ההיטלים מן התובעת, בעת שזו ביקשה לקבל היתרי בניה. ואולם, עבודות הסלילה והניקוז ברחוב הגובל, בוצעו על ידי העיריה מספר שנים קודם לכן, בזמן שהתובעת כלל לא היתה הבעלים של הקרקע.
מספרה הינה בית עסק הנותן שירות ולא ניתן לסווגה כ"בית מלאכה" לענין ארנונה   |  18-06-08המלאכה הנעשית במספרה נושאת מאפיינים רבים יותר של שירות. מבחן "יצירת יש מוחשי אחד מיש מוחשי אחר" אינו מתקיים בענייננו, וכך גם המבחן הכלכלי – השבחת החומר אינו מתקיים, שכן אין לראות בשערו של הלקוח חומר גלם. תספורת אישית אינה בעלת אלמנט יצורי ממנו נהנה הצי
מניעת זכות הטיעון הינה פגם היורד לשורש הליך מינהלי תקין   |  08-06-08על הוועדה לאפשר לצד לטעון בפניה ולהציג ראיותיו. כך, אף לחקור את המצהיר של הצד שכנגד על תצהיריו, ולציין את מהלך הדברים בפרוטוקול. מקום בו, לא קיימה וועדת הערר חובותיה אלו, הרי שהיא פוגעת בזכות הטיעון.
אין הכרח כי תוכנית שטרם אושרה תכלל בתחשיב   |  02-06-08נקבע כי במסגרת שקול דעתו של עורך התחשיב לא לכלול בתחשיב תוכניות שטרם אושרו במועד עריכתו.נקבע, כי מאחר ותוכנית המרתפים, נשוא הערר רק הופקדה (טרם אושרה) נכון למועד הכנת התחשיב, אין הכרח כי היא תכלל בו.
ניתן לתקן חיוב ארנונה רטרואקטיבית רק במקרים מיוחדים   |  02-06-08ישנם מספר שיקולים אשר צריך לבחון כאשר מוציאים חיוב רטרואקטיבי: גביית מס אמת, אינטרס הסופיות של החלטה מנהלית, אינטרס ההסתמכות של הנישום ומידת הסתמכותו, משך הזמן לגביו מוצא החיוב הרטרואקטיבי, האם הטעות נגרמה בשל הטעיה מצד הנישום, ועוד.
רשות מקומית אינה יכולה לגבות היטל סלילה ללא הוכחת זיקה למימון וביצוע עבודות הסלילה   |  26-05-08העירייה לא הצליחה להוכיח את טענתה בדבר פיקוח והשתתפות בתכנון וביצוע הכביש. לכן לא מתקיימת זיקה בין העירייה לסלילת הכביש. "זיקת הנייר" ההכרזה הרטרואקטיבית על סלילת הכביש אינה מספיקה. בנסיבות אלה, גביית ההיטל הינה פגיעה לא מידתית, שרירותית וחסרת פרופורציה ה
תנאי סף לחיוב בהיטלי פיתוח הינו זיקה בין התשלום לשירות   |  26-05-08רשות מקומית יכולה לחייב בהיטלי פיתוח רק בעלי נכסים שאכן שמשתמשים בתשתיות בפועל. בהעדר זיקה כזו, בין ההיטל והשירות, דין החיוב להתבטל.
עירייה רשאית לבטל פטור מארנונה עם התגלות פגם בעצם מתן הפטור.   |  19-05-08התכלית העיקרית העומדת בבסיס מתן הפטור למוסדות חינוך היא תמיכה בשירותי החינוך של הקהילה; במקרה של סמינרים למורים, תכלית הפטור תתקיים, עם הפיכת בוגריו למורים בקהילה. תלמידות הסמינר לא נועדו להישאר בקהילה ולכן אין הסמינר עומד בקריטריונים שנקבעו למתן פטור מאר
ניתן לחייב בארנונה שטחי חניונים פתוחים, כולל מעברים, מדרכות וצמחיה ב"קרקע תפוסה"   |  13-05-08בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את ערעורה של חברת קלאב מרקט וקבע, כי ניתן לחייבה (ע"פ חלקה היחסי) בארנונה, בגין שטח החניון הפתוח הצמוד למתחם הקניות, על כל מרכיביו; כלומר, נוסף על שטחי החניה, גם כבישים, מעברים, מדרכות וצמחיה נחשבים כחלק מהחניון, ומהווים "ק
הדרך לתקוף החלטה של ועדת ערר לפיצוי לפי סעיף 197 לחוק התו"ב הינה בערעור מנהלי   |  08-05-08בית המשפט קבע כי סעיף 198(ח) לחוק התו"ב, אשר קובע כי על החלטת ועדת ערר לעניין פיצויים לפי סעיף 197, ניתן לערער בשאלה משפטית בלבד לבימ"ש לעניינים מנהליים, הינו הסדר יחודי, הגובר על ההסדר הכללי שבסעיף 5(1) לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, לפיו בימ"ש מנהלי מ
נדחתה תביעה להשבה של תשלומי ארנונה ביתר למרות שנבעה כתוצאה משינוי סיווג בחריגה מחוקי ההקפאה.   |  05-05-08סיווג "יתרת קרקע תפוסה" שהוסף לצו בשנת 1987/8 נעשה בניגוד לדיני ההקפאה בהיעדר אישור שרים (לפיכך נפסק, כי שינוי נוסף בסיווג זה שנעשה בשנת 1990 גם הוא אינו חוקי בשל אי חוקיות הסיווג ה"מקורי"); למרות זאת, דחה בית המשפט את תביעת ההשבה, בשל הסתמכותה של הנתבע
הליכי גבייה מכוח פקודת העיריות אפשריים גם כאשר כל הסכום שנוי במחלוקת   |  30-04-08הליכי גבייה מכוח פקודת העיריות תלויים רק במתן הודעת שומה ותו לא. כלומר, ניתן לנקוט בהליכי גבייה גם כאשר תלויים ועומדים הליכי השגה וערעור.
מחזיק בנכס חייב לעדכן את העיריה בדבר חילופי מחזיקים, וימשיך להיות מחויב עד להודעה, למעט חריגים   |  24-04-08סעיף 325-326 לפקודת העיריות, מטילים חובה על מחזיק בנכס להודיע לעירייה, כי חדל מהחזקתו בנכס. ביהמ"ש העליון קבע כי יש לפרש הוראות אלה באופן דווקני. מקום בו לא נמסרה הודעה בכתב על ידי הבעלים/ המחזיק על העברת הבעלות או החזקה בנכס, ימשיך אותו נישום לשאת בתשלומ
נכס יסווג כתעשייה כאשר מוכח שישנו הליך ייצור המוני   |  24-03-08האם יש לסווג חדרים שנעשית בהם עבודת קריאטיב כתעשייה. כאשר אין הליך של ייצור המוני כלשהוא אין לסווג הנכס כתעשייה. עוד נקבע כי בבדיקת סך המבחנים שנקבעו בפסיקה לצורך סיווג תעשייה, אין מענה חד משמעי לפעילות המערערת ולכן לא ניתן בהכרח לקבוע כי המדובר בפעילות
תביעה כספית רטרואקטיבית כנגד רשות- תידחה, אם היא לוקה בשיהוי   |  18-03-08התובעים, השתהו בהגשת תביעת השבה רטרואקטיבית על חיוב בארנונה בשל גודל הנכס; וזאת, כי תבעו את העירייה רק לאחר 5 שנים. תביעתם המאוחרת פגעה באינטרס ההסתמכות של העירייה מבחינה תקציבית.
נכס בפ"ת המשמש לאחסנה יסווג כנכס שאינו משמש למגורים ולא כנכס המשמש לתעשייה  |  18-03-08אף אם הרשות סטתה מהוראות החוק, והקימה את מערכת הביוב 5 שנים לפני שקיבלה החלטה ולפני שהודיעה על-כך, כמתחייב מחוק הביוב, אין הדבר מאיין את היטל הביוב. חוק העזר לפתח תיקווה ביוב, קובע כי תשלום ההיטל יהיה בהתאם לסיווג השימוש בנכס, ולפיכך, מבנה לאחסנה, יסווג כ
התישנות הינה טענה דיונית, ואינה יכולה לשמש כטענת "חרב" כי אם "מגן" בלבד   |  16-03-08נישום, אשר הגיש ערר כנגד רשות, לא יכול לתקוף חיוב שהוציאה הרשות, בטענת התישנות, אף אם חלפו למעלה מ- 7 שנים, ממועד ביצוע העבודות. התישנות הינה טענת "מגן" בלבד, שניתן לטעון במסגרת הגנה כנגד תביעה שהרשות מגישה. לא ניתן "לתקוף" בטענת התיישנות.
סמכותם של מנהל הארנונה וועדת הערר מוגבלת לטענות עובדתיות טכניות.   |  04-03-08טענה כנגד שינוי בגודל הנכס המחויב בארנונה, עקב שינוי מדיניות ולא עקב טעות מדידה, איננה טענה עובדתית טכנית; לפיכך, איננה מנויה על הטענות המפורטות בסעיף 3(א) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) התשל"ו-1976 ולא תידון במסגרת השגה וערר, אלא, כעתי
אין לועדת ערר בארנונה סמכות להארכת מועד מעבר למועדים המצוינים בחוק   |  03-03-08לאור לשון סע 4 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו-1976 (להלן: החוק), אין ועדת ערר מוסמכת להאריך את מועד הגשת כתב התשובה להשגה מעבר ל-60 הימים המצוינים בחוק.
בבדיקת שינוי בצו המיסים, יש להעדיף גישה מפקחת המאזנת את שיקול דעת הרשות   |  03-03-08כדי לדעת האם שינוי סיווג בצו מיסים, הינו שינוי סיווג שדורש אישור שרים (כדי למנוע חריגה מדיני הקפאה) או שמטרתו תיקון או הבהרה (שאינו צריך אישור שרים), יש לבחון את השינוי בצו לפי כללי הפרשנות התכליתית. בבדיקת השינוי בצו המיסים של הרשות, על בית המשפט להעדיף
אין התיישנות בהליכי גבייה מנהלית   |  28-02-08אי נקיטת צעדים ע"י הרשות לגביית חוב מנהלי, לא תיבחן כעילה עצמאית לפי חוק ההתיישנות, אלא, כאחד ממרכיבי המעשה המנהלי לפי כללי המשפט המנהלי; מותר לרשות מנהלית לנסות לגבות חוב מנהלי בצמתים השונים בהם היא פוגשת את החייב.
סיווג שטחי עזר יהא זהה לסיווג השטח העיקרי   |  17-02-08שטחי עזר יסווגו בהתאם לסיווג השטח העיקרי (הטפל אחרי העיקר). עוד נקבע באותו עניין כי, אין נפקות לעובדה, כי שטחים משותפים של שטחי העזר יסווגו באופן שונה מאחר והינם מוצמדים לנישומים שונים.
רשות מקומית אינה רשאית לגבות מבעל נכס היטל עבור שרות, מבלי לספק לו את השרות   |  08-02-08העיריה גבתה היטלים בעבור סלילת מדרכה וניקוז, אולם בפועל, למרות שחלפו כ-10 שנים, לא סיפקה שרות זה לתובע, ולכן עליה להשיב לו היטלים אלה. ואולם, התובע חזר בו מסעד זה של השבה.
נכס מהווה "בניין" לצורך חיוב בארנונה בעיקר עפ"י המבחן הפונקציונאלי שנקבע בפסיקה   |  06-02-08נכס שאינו מהווה "בניין" איננו מחויב בארנונה. היותו של נכס "בניין" נקבע על פי המבחן הפונקציונאלי- נכס יהווה בניין כאשר הוא כולל את כל התשתיות החיוניות למטרה לה נועד. למבחן זה ישנם שני מבחני עזר המבחן הפורמלי- טופס 4 או תעודת גמר יכולים להוות ראיה לכך שמדוב
חובת גילוי מסמכים רחבה בהליך בין רשות שלטונית לבין הפרט.   |  28-01-08מידע חשוב לברור שאלות השנויות במחלוקת, יומצא לנישום, במידה והמצאתו אינה כרוכה בנטל כבד בנסיבות העניין.
על רשות מקומית להוכיח ולבסס זיקה בין חיוב שהיא מטילה לבין שירות שנתנה בפועל   |  23-01-08בית המשפט קבע, כי העיריה אינה רשאית להטיל כל חיוב על תושביה כפי רצונה, גם אם בכוונתה לעשות שימוש ראוי בכספים לצרכי הציבור. על העיריה לפעול בהתאם לחוק המסמיך, ועליה נטל ההוכחה כי יש זיקה בין ההיטל אותו היא מבקשת לגבות לבין השירותים בפועל שהיא מספקת
ערר שהוגש באיחור של כשנה ידון, עקב אי ציון זכות הערר וטעמים מיוחדים נוספים.   |  22-01-08כי יש ליתן ארכה לערר ביוב, שהוגש באיחור של קרוב לשנה, וזאת עקב אי ציון זכות הערר על גבי דרישת התשלום, וטעמים מיוחדים שהוכחו בתצהיר שהוגש מטעם המערערת.
הסכמת הצדדים לא יכולה להכשיר החלטת וועדת ערר ארנונה במותב חסר   |  22-01-08כל עוד נקבע בסע 5 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה), כי ועדת ערר תידון בהרכב של שלושה חברים, ב"כ הצדדים אינם יכולים להסכים למותב חסר.
באין קביעה מפורשת, חוקי עזר יפורשו כך שההיטל יוטל במועד המוקדם ביותר האפשרי.   |  16-01-08נפסק, כי בהסכם מכר לפיו, מועד חתימת ההסכם הוא "קו פרשת המים" לגבי מי שנושא בעלויות ההיטלים בהם חויב הנכס, אזי יש לפרש את מועד החיוב, כמועד המוקדם ביותר שיכול להתפרש מתוך חוק העזר הרלוונטי.
התאמת צו ארנונה של רשות לתקנות ההסדרים אינה מהוה שינוי סיווג אסור.   |  16-01-08תקנות ההסדרים קבעו כבר בשנת 1994, כי הגדרת תעשייה כוללת בתוכה גם מחצבות. לפיכך, המועצה היתה רשאית לשנות את סיווג מחצבה ולסווגו כתעשייה. המועצה בצעה את התיקון רק בשנת 1998. נפסק, כי תיקון הטעות בצו הארנונה בשנת 1998, מהווה התאמה ראויה של צו הארנונה
רשות שנמנעה מגביית היטל מבעלים קודמים אבדה זכותה. מגרש שפוצל איננו "נכס גובל".  |  03-01-08יש לראות בכל מגרש, "נכס" ניפרד מהחלקה כולה, וזאת, גם במקרה בו טרם הסתיימה חלוקת המגרשים ברישום; בפרט כאשר מוכח, כי העירייה מתייחסת לכל מגרש כנפרד. "נכס גובל" הוא נכס שיש אפשרות לעבור ממנו אל הרחוב שנסלל. הימנעות העירייה מלגבות את ההיטל אינה יכולה לעמוד לז
במסגרת עקרון סופיות השומה, לא ניתן להחיל קביעה של וועדת הערר על שנים בהן לא הוגשו השגות.   |  01-01-08המערערת הגישה השגה, על שומת הארנונה לשנת 2005, במסגרתה ביקשה מוועדת הערר, כי תחיל את קביעתה גם לשנים 2003-2004, שנים אשר בגינן לא הגישה העוררת השגות; נקבע, כי סמכות להאריך מועד להגשת ההשגות באופן רטרואקטיבי. במאמר מוסגר נקבע, כי אף אם הייתה מבקשת המערערת,
ציון זכות הערר בדרישת תשלום הינה תנאי הכרחי לתחילת מרוץ המועדים להגשת הערר   |  23-12-07ועדת הערר (ביוב) שליד בית המשפט שלום בתל אביב, אימצה את מסקנות ועדת הערר בנתניה - שביססו את ההחלטה בפרשת סנאורה נ עיריית רחובות (ע"א 312/02 ) – בקובעה, כי: ציון זכות הערר בדרישות תשלום, שמוציאות רשויות מקומיות הינה דרישה מהותית, והעדרה מביא לכך, כי מניין
שינוי מהותי במערכת הביוב מחייב בדיקת התחשיב שבבסיס היטל הביוב   |  19-10-07שפכי הישוב שבי ציון, תוכננו במקור, להיות מסולקים דרך הישוב לוחמי הגטאות. התכנון שונה כך שהשפכים יסולקו דרך הישוב נהריה. העוררת אף הציגה ראיות לכך שעורכי התחשיב המקורי שביסס את תעריף היטל הביוב, על פיו חושבה דרישת התשלום בהיטל ביוב, ביקשו נתונים לאחר השינו
קבלן הסעדה (קייטרינג) עצמאי הפועל במוסד, איננו מחזיק לעניין ארנונה   |  18-10-07חברת הסעדה שנשכרה על ידי חברה אחרת, המנהלת את סמינר אפעל, כדי שזו תעניק שירותי הסעדה לבאי המקום, בחדר האוכל אינה ה"מחזיק" בנכס, ולפיכך איננה חייבת ארנונה בגינו.
חוזה פיתוח עם המנהל אינו מקנה זכות לפיצויים על פי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה   |  18-10-07חברה יזמית שחתמה על הסכם פיתוח עם מנהל מקרקעי ישראל אינה בעלת זכות במקרקעין, המקנה לה זכות לפיצויים על פי הוראות סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
שטח ים התיכון, אינו מהווה שטח לחיוב בארנונה.   |  07-08-07בית המשפט לעניינים מינהליים בבאר שבע פסק, כי לא ניתן לראות בשטח הים אשר בתחום נמל אשדוד - "קרקע תפוסה", וכי המדובר בשטח אשר הרשות אינה נדרשת ואינה מעניקה לו כל שירות.
השפלת מפלס מי תהום עקב עבודות בניה – עד לשנת 2007 – אינה מחייבת בתשלום היטל הפקה.   |  07-08-07בית הדין למים, קבע כי עד לשנת 2007, לא היה מקור חוקי לחיוב בהיטל הפקת מים, בשעה שהמים נשאבו לשם הנמכת מפלס מי תהום עקב עבודות בניה, ולא שימשו לצריכה.
נקיטת הליכים מנהליים אפשרית רק מקום בו לנישום ניתנה הזדמנות לעלות טענות בנוגע לחיוב   |  19-07-07התקבלה עתירה כנגד נקיטת הליכי גביה מנהליים לגביית חוב ארנונה בן 14 שנים. נפסק כי החוב התיישן ונקיטת הליכים מנהליים במקרה כזה, מהווה עקיפה שאינה ראויה של הליכים משפטיים ואף נוגדת את האינטרס הציבורי.
מחסנים במפלס חנות כלבו חוייבו בארנונה כחלק מהחנות, מחסנים במפלס המרתף חוייבו כ"מחסנים"   |  17-07-07בית המשפט לעניינים מנהליים קבע, כי מחסנים במפלס החנות יחוייבו בארנונה לפי תעריף "מרכול" (כמו החנות עצמה) ומחסנים המצויים במפלס המרתף, יחוייבו בתעריף נמוך יותר המיוחד ל"מחסנים"
נפסקו פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה לבעלי נכסים שעברו עבירות בניה   |  17-07-07בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה קבע, כי ביצוע עבירות בניה אינו מהווה כשלעצמו, עילה מחמת הצדק לשלילת פיצויים לפי תנאי סעיף 200 לחוק ובנסיבות המקרה, אין לשלול מבעלי דירות את הפיצויים על ירידת ערך לפי סע\\\' 197 לחוק התכנון והבניה שנפסקו על ידי ועדת הערר.
הודעה על חילופי מחזיק בנכס יכולה להנתן גם חודשים אחרי החלפת המחזיקים   |  02-07-07בית המשפט לעניינים מנהליים קבע, כי הודעה על חילופי מחזיקים לפי סעיף 326 לפקודת העיריות, יכולה להנתן גם חודשים לאחר העברת החזקה וכי החל ממועד זה על העיריה לרשום את השוכר כמחזיק בנכס גם אם יתרת תקופת השכירות מיום מתן ההודעה הינה קצרה משנה.
נדחתה בקשה של עירית חולון לסלק על הסף תביעת השבה של תשלומי ארנונה   |  29-06-07בית המשפט המחוזי בתל אביב, קבע לא ניתן לסלק תביעת השבה של תשלומי ארנונה ביתר מחמת טעות בסיווג הנכון על הסף וכי יש לקבוע ממצאים בעניין יכולתו של הנתבע להגיש השגה והיקף אחריותה של העיריה לגביית היתר.
רשות מקומית איננה כבולה ללא הגבלת זמן להסכם ארנונה שקבע סווגים לא נכונים   |  18-06-07בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע קבע, כי המועצה האזורית רשאית להשתחרר מהסכם שחתמה עם מקורות בקשר לחיובי הארנונה של אגם זוהר. הסכם בין צד לבין רשות שלטונית, אינו יכול לכבול את הצדדים לתקופה בלתי מוגבלת ואינו יכול לחייבם לשנות כספים עתידיות בלתי מוגבלות.
רשות שלא כללה בתחשיב היטל הביוב את חלק המערכת שבוצע ע"י משב"ש   |  18-06-07המשיב תבע החזר היטל ביוב, בטענה שמערכת הביוב בישוב, או לפחות מרכיב ה"ביב המאסף" מתוכה, בוצע על ידי משרד השיכון. הרשות לא חלקה על עובדה זו, אך טענה בערעור שהגישה, כי מראש לא הכלילה את עלות המערכת שבוצעה על ידי משרד השיכון, בתחשיב היטל הביוב;
שינוי סיווג לשכונה חדשה לא יחשב כחורג מ"חוקי ההקפאה"   |  10-06-07במסגרת בקשה לתובענה יצוגית, קבע בית משפט לעניינים מנהליים בתל אביב, כי העלאת שיעור הארנונה לדירות שנבנו בשכונה חדשה לגמרי, אשר לא היתה קיימת בעבר, לא תחשב לחריגה מ"חוקי ההקפאה".
עירית ת"א תשיב ארנונה ביתר בגין שנים קודמות   |  06-06-07בית המשפט השלום בת"א פסק, כי על עירית תל אביב להשיב תשלומי ארנונה שניגבו ביתר בשנים 2001-2005 בגלל טעות במדידת שטחים שעשתה העיריה.
שינוי שיטת המדידה לצרכי ארנונה מנוגד לחקיקת ההקפאה   |  05-06-07בית המשפט העליון קבע כי שינוי שערכה עירית יבנה בצו הארנונה בשנת 1999 ואשר במסגרתו הוסף שטח מרתף כשטח בר גביה אינו חוקי, באשר הוא מנוגד לחקיקת ההקפאה; בית המשפט קבע, כי חקיקת ההקפאה מאפשרת (בכפוף לאישור השרים) לשנות סיווגים/תתי סיווגים או להעלות את התעריף
פיצוי לפי סעיף 197 על תוכנית שבוטלה; הלכת ויטנר חלה אף על מנהרות   |  04-06-07ביטול התוכנית לא פועל רטרואקטיבית ואין בכוחו לבטל את הנזק שכבר נגרם. מנגד, לא מן הנמנע שהועדה המקומית תהיה זכאית להיטל השבחה בגין התוכנית שביטלה את תוכנית המנהרה. הלכת ויטנר דקלרטיבית ולכן פועלת גם למפרע. אין לקבוע דין אחר מקום בו מדובר בתוכנית תת קרקעית.
דירת מגורים המצוייה בבניין המשמש בחלקו כמלון דירות, תווסג כ"דירה במלון" ולא כ"דירת מגורים" 16/05/2007  |  16-05-07בית המשפט העליון קבע, כי דירות המגורים נהנות משירותים שנותן המלון וערכן הכלכלי של הדירות מושפע (לטובה) מכך שהן מצויות בבניין המשמש גם כמלון, ואלה מצדיקים את החיוב על פי התעריף המיוחד ל"דירה במלון".
חיוב בגין היטל ביוב אינו מתיישן   |  14-05-07וועדת הערר לענייני ביוב במחוז המרכז קבעה, כי ניתן להוציא דרישת תשלום על עבודות ביוב גם שנים אחרי שהסתיימו, וכי החיוב בהיטל אינו מתיישן בגלל חלוף הזמנים, בין מועד ביצוע העבודות לבין הוצאת דרישות התשלום.
בית המשפט העליון – חיובו של נכס ריק יקבע על פי הסיווג המינימלי האפשרי של הנכס על פי דין   |  14-05-07בית המשפט העליון, דחה בקשת רשות ערעור לחייב נכס ששימש בעבר לתעשיה ולחייבו עתה כשהוא ריק, על פי סיווג "מבני עזר לחקלאות" מאחר ואין ניתן לעשות שימוש בנכס למטרה זו על פי יעודו התכנוני של הנכס.
התקבל ערעורה של חברה שחיובי הארנונה שלה פוצלו למספר שימושים שונים   |  14-05-07בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב קבע, כי אין לפצל נכס ששטחו 292 לשימושים שונים, וכי יש לחייבו על פי השימוש העיקרי בו - על פי סיווג "מלאכה ותעשיה".
חיוב שטחים משותפים בארנונה, יעשה בהתאם לסיווג השטח העיקרי   |  14-05-07סיווגם של שטחים משותפים, ייעשה בהתאם לשימוש בשטח העיקרי, ע"י כל נישום ולכן, חברת ביטוח היושבת במבנה בו נעשים מספר שימושים, תחויב בארנונה בגין חלקה היחסי בשטחים המשותפים במבנה, בסיווג "מְבַטחים".
החלטה ועדת ערר ארנונה: חיובו של נכס שאינו בשימוש – יעשה בהתאם ליעודו התכנוני  |  08-05-07סיווגו של נכס ריק שאין נעשה בו שימוש, יעשה בהתאם ליעודו כפי שבא לידי ביטוי בהיתר הבניה, ולא בהתאם לשימוש האחרון שנעשה בנכס. ולכן, מבנה אשר נועד לשמש כמבנה היי-טק, יסווג גם בעת שאין נעשה בו שימוש, כ"תעשיה", על אף שהשימוש האחרון בנכס היה מסחרי.
התקבל ערעורה של חברה שחיובי הארנונה שלה פוצלו למספר שימושים שונים   |  08-05-07בית המשפט לעניינים מנהליים קבע, כי אין לפצל נכס ששטחו 292 מ"ר לשימושים נפרדים ויש לחייבו על פי סיווג "מלאכה ותעשיה"; בהנמקתה, התייחסה השופטת לפסיקות קודמות בעניין פיצול נכסים לשימושים שונים וקבעה, כי אין הן מתייחסות לנכסים ששטחם כה קטן.
דרישת תשלום כדין צריכה להיות מפורטת דיה   |  07-05-07משלוח דרישת תשלום כללית ולא מפורטת אינו יכול להיחשב כדרישה ערוכה כדין. הפירוט בדרישת התשלום מהותי, שכן כך החייב יכול לכלכל צעדיו ולבחון מה היא הדרך המתאימה ביותר עבורו לתקיפת הדרישה.
נדחתה טענת עותרים בבנימינה, לפיה הסכם הפיתוח שנכרת עם המועצה המקומית, בטל בגלל עושק וכפיה   |  07-05-07בית המשפט קבע, כי המועצה הייתה זכאית להתנות מתן היתרי בניה בתשלום מלוא הוצאות הפתוח והעותרים היו מעוניינים בבניה באופן מיידי ולא רצו להמתין עד שימצא התקציב לפתוח השטח; עוד קבע ביהמ"ש, כי החלטת מועצה על סלילת רחובות בתחום התב"ע מספיקה ואין צורך בהחלטה נפר
נדחתה תביעה להחזר ארנונה, בשל קיומם של הליכים מקבילים ובהיעדר חשיבות ציבורית   |  07-05-07בית המשפט סילק תביעת השבה של תשלומי ארנונה ביתר, מחמת חוסר סמכות - הן מחמת שהעניין אינו מסוג העניינים בעלי חשיבות ציבורית המצדיקים פניה לבית המשפט ולא פניה למסלול השגה/ערר כקבוע בחוק, והן מאחר כי התובעת הייתה בעיצומו של בירור ערר שהגישה באותו נושא, ופניית
גם בהיעדרו של חוזה חכירה חתום, יכולה חברה להחשב כחוכרת לעניין תשלום היטל השבחה   |  07-05-07המבחן לזיהוי החייב בהיטל השבחה אינו רק מבחן טכני – קיומו של הסכם חכירה או האמור בכותרתו, אלא, יש לבחון את תוכן ההסכם והתנהגות הצדדים על פיו; המונח "חוכר לדורות" לעניין תשלום היטל השבחה, אינו חופף בהכרח את ההגדרות הקנייניות בחוק המקרקעין;
לבית משפט שלום נתונה הסמכות העניינית לדון בתביעה להשבת היטלי ביוב   |  07-05-07בית המשפט דחה בקשת לדחיית תביעה על הסף בטענה של חוסר סמכות עניינית, וקבע, כי האבחנה שערך בית המשפט העליון בין תביעות השבה כספיות לעתירות לסעד הצהרתי טרם התשלום, יפה גם לעניין תביעות השבה של היטל ביוב ששולם
תחילת "מירוץ המועדים" להתיישנות ו"נזק כלכלי" שאנו בר פיצוי בתביעת פיצויים לפי ס. 197.   |  06-05-07יש למנות את המועד, להתיישנות תביעת פיצויים לפי הוראות סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, החל ממועד פרסום אשורה של ה"תוכנית הפוגעת", ברשומות. על פי הילכת ויטנר, יש לדחות טענות: בדבר היותו של ה"קו הכחול" - גבול התוכנית - ממוקם באופן מלאכותי, בכדי להתחמק מתביעות
רכבת ישראל איננה זכאית לפטור מארנונה לפי סעיף 3 (ב) לפקודת הפיטורין   |  06-05-07בשנת המס 1997 בוטלה במסגרת חוק ההסדרים הוראת סעיף 61 לחוק רשות הנמלים והרכבות 1961. סעיף זה השווה את מעמדה של רשות הנמלים והרכבות, למעמדה של המדינה, בכל הקשור למיסים, ארנונות ותשלומי חובה אחרים. המסקנה היא שרכבת ישראל איננה זכאית עוד, להנחה מארנונה על פי
חשש לניגוד עניינים בוועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב בעניין הסכם עם מכבי תל אביב   |  11-04-07בית המשפט לעניינים מנהליים קבע, כי לאור קיומו של הסכם בין עירית תל אביב לבין אגודת מכבי ת"א (במסגרתו ויתרה מכבי על זכויות במקרקעין אחרים) לפיו על העיריה לפצות את האגודה בסכום של 10 מליון דולר, באם לא תקבל מכבי היתרי בניה בקרקע החלופית שקיבלה, הרי שקיים ל
גביית היטל סלילה בקדימה   |  11-04-07בית המשפט השלום בנתניה דחה תביעה של תושבת קדימה בעלת בית מגורים דו משפחתי בן 2 יחידות נפרדות, שטענה כי לא ניתן לחייבה בהיטל סלילה.
החיוב בגין צוברי גז, יוטל על דיירי הבתים ולא על חברות הגז   |  11-04-07בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה קבע כי הטלת ארנונה על צוברי גז אינה מנוגדת לחוקי ההקפאה, אך החיוב לא יוטל בדרך כלל על חברות הגז שכן למעט בנסיבות מיוחדות בעלי הזיקה הקרובה ביותר לצוברי הגז (ומרווחי הבטחון) יהיו דיירי הבניינים.
שימוש חורג מהיתר חייב בהיטל השבחה   |  11-04-07אין שוני לעניין תשלום היטל השבחה, בין שימוש חורג מהיתר בניה לבין שימוש חורג מתוכנית בניין עיר.
עירית תל אביב חויבה להחזיר כופר חניה שניגבה לפני 15 שנה בלי שנבנה עד כה חניון   |  22-03-07התקבלה תביעה בסדר דין מקוצר נגד עירית תל אביב, להשבת כופר חניה ששולם לפני 15 מבלי שהעיריה בנתה בפרק זמן זה חניון בסביבת הבניין; בית המשפט קבע, כי לאחר חלוף 10 שנים בהן לא נבנה חניון, חרגה העיריה מפרק הזמן הסביר לקיום חיוביה לבניית חניון על פי תקנות החניה
לועדת ערר לענייני ארנונה אין סמכות לדון בחיוב רטרואקטיבי שינוי שיטת חישוב וחריגה מחוקי הקפאה   |  21-03-07לפי ההסדר החקוק כעת, שאלות של חיוב רטרואקטיבי בריבית פיגורים, שינוי שיטת מדידה, חריגה מחוקי הקפאה אינם בסמכות מנהל הארנונה/ועדת ערר אלא בסמכות בית המשפט לענינים מנהליים. לוועדת הערר הסמכות לברר את הממצאים העובדתיים שבבסיס הטענות המשפטיות הללו.
נדחתה תביעת קבלן להשבת היטל סלילה, בגלל שהתשלום עוגן בהסכם   |  20-03-07קבלן שחתם הסכם עם עירית חיפה, לפיו יסלול קטע מכביש ברחוב הגובל את הנכס (רח השומרון) וכן ישלם היטל סלילה הגיש תובענה להשבת היטל הסלילה. בית המשפט קבע כי הגם שבאופן עקרוני היה יכול להיות ממש בטענה מאחר ורחוב התשבי היה סלול עוד טרם רכשה התובעת את המקרקעין וק
מכולות המשמשות להחסנת ציוד בניה חוייבו בארנונה כמחסן   |  20-03-07בית המשפט קבע כי מכולות, הגם שאינן מחוברות בחיבור קבע מהוות "בניין" לעניין סעיף 269 לפקודת העיריות וכי מאחר שהשימוש במכולות הוא כמחסן יש לחייבן בהתאם שכן על פי צו הארנונה של עירית רעננה, ניתן לחייב בסיווג "מחסן" גם מחסן שהוא מבנה נפרד שאינו קשור למבנה אחר
נדחתה בקשת עירית הרצליה לסלק עתירה לביטול הפקעה בשל אי מיצוי הליכים   |  20-03-07בית המשפט לעניינים מנהליים פסק כי בדרישה לביטול הפקעה שלא מומשה, קיימים 2 מסלולי פניה אפשריים - הן פניה למוסדות התכנון בדרישה לשינוי יעוד הקרקע והן בפניה לבית המשפט להצהרה על בטלות ההפקעה, אך גם בפניה לבית המשפט יש להקדים ולפנות קודם לכן למוסדות התכנון ב
יש לסווג בית אריזה לביצים כנכס מסחרי ולא חקלאי, אך מטעמי הפליה החיוב נותר זמנית כחקלאי   |  20-03-07בית אריזה למיון ואריזת ביצים הממוקם על קרקע חקלאית ישלם ארנונה לפי שימוש מסחרי שכן מיון ואריזת ביצים הם שימוש מסחרי של שיווק תוצרת חקלאית אך החיוב כ"חקלאות" נותר זמנית על כנו בגלל שבתי אריזה אחרים מחוייבים לפי "חקלאות"
מועצה איזורית שגבתה מיסי ועד בעבור מושב בשטחה חיובה להעביר את הכספים למושב .   |  20-03-07המועצה האיזורית מטה יהודה, חייבת להעביר לוועד המקומי קריית יערים את מלוא הסכום שגבתה מתושבי קריית יערים כמס וועד. נדחו טענת המועצה האיזורית כאילו התשלומים לוועד הישוב הם מענק וכן נקבע כי אי העברת מלוא הסכום משמעו, הגדלת סכומי הארנונה שניגבו על ידי המועצה
נדחתה תביעה ייצוגית להחזר כל תשלומי הארנונה שגבתה עירית תל אביב בשנת 2006  |  20-03-07בית המשפט לעניינים מנהליים דחה עתירה של עו"ד שטען, שעל עירית ת"א להשיב למשלמי הארנונה את מלוא הסכומים ששולמו כארנונה כללית בשנת 2006
חלקות ענק, אינן בהכרח "נכס גובל". הקביעה האם כביש הינו "שכונתי צר" תקבע לפי מכלול נסיבות   |  15-03-07על פי הילכת ויטנר, יש לבחון את טיבה של החציצה שיוצר כביש בין המקרקעין לתוכנית הפוגעת, ולא להסתפק בבחינת רוחב הכביש בלבד. עניין נוסף, בישראל קיימות חלקות ענק, אשר רבים הם בעלי הזכויות בהן. העובדה ש"קו כחול" חוצה חלקה שכזו, לא הופך אותה בהכרח ל"נכס גובל".
לבית המשפט המחוזי סמכות לדון בפיצויי הפקעה גם במקרה של ביטול הפקעה .   |  15-03-07נקבע כי אין התביעה מבקשת לתקוף את ההחלטה לבטול ההפקעה, אלא רק לקבוע כי היא לא נכנסה לתוקפה בשל אי קיום תנאים פרוצדורליים ועניין כזה הוא שאלה עובדתית המצוייה בסמכותו של בית המשפט המחוזי. וגם אם מדובר בתקיפה ישירה של החלטת הרשות, הרי שבית המשפט המחוזי היה ז
עמותה לקידום החינוך והשילוב של ילדי תסמונת דאון הוכרה כמוסד חינוך אך לא כמוסד מתנדב   |  15-03-07עמותה העוסקת בהדרכת עובדי מערכת החינוך והורי ילדים הלוקים בתסמונת דאון, זכאית לפטור מארנונה על פי פקודת הפיטורין כמוסד חינוכי בשל היותה "סמינר". אך לא הוכרה כמוסד מתנדב.
תושבת שמנעה מן העיריה למדוד את נכסה תחוייב רטרואקטיבית בארנונה .   |  26-02-07תושבת אשר מנעה מבעד העיריה למדוד את נכסה הגם שידעה כי שטח הנכס גדול משטח הנכס המחוייב, תשלם לעיריה ארנונה רטרואקטיבית בגין תקופה של 7 שנים.
המדינה היא החייבת בארנונה בגין "טיפות החלב" המוחזקות על ידה במשותף עם העירייה   |  25-02-07בית המשפט העליון קבע, כי מדינת ישראל היא בעלת הזיקה הממשית הקרובה ביותר ל"טיפות החלב" המנוהלות על ידה על פי חוק ולכן המדינה תחשב ל"מחזיק" החייב בארנונה בגין נכסים אילו. במיקרים בהם יותר ממחזיק אחד פוטנציאלי בנכס - בכדי להכריע מי הוא ה"מחזיק" החייב בארנונה
גם בתקופת הביניים שבין הסכמי חכירה עדיין יש לראות במחזיק כחוכר לעניין תשלום היטל השבחה   |  25-02-07האם מחזיק בנכס המצוי בתקופה שבין פקיעה הסכם חכירה קודם לבין הסכם חכירה חדש, פטור מתשלום היטל השבחה ? בית המשפט קבע כי לאור העובדה כי לא הסתיימה השכירות ולאור הוראות סע\\\' 19 לחוק השכירות והשאילה יש לראות במחזיק כחוכר גם בתקופת הביינים.
נדחתה דרישת השבה של קבלן ששילם בעבור פיתוח למנהל מקרקעי ישראל ועירית אשדוד   |  25-02-07בית המשפט השלום בירושלים (כב\\\' השופטת פלדמן ) דחתה תביעה של קבלן ששילם מכח הסכם עם המנהל תשלומים בעבור פיתוח הקרקע למנהל ולאחר מכן נדרש לשלם על ידי העיריה היטלים גם בגין שטח הבניה.בית המשפט קבע כי ההסכם בין הצדדים קובע את החובה של הקבלן לשלם היטלים גם
בתי המשפט לעניינים מנהליים מחייבים רשויות מקומיות לתת היתרים לחברות הסלולר  |  25-02-07בשתי החלטות שונות שניתנו לאחרונה, קבעו כבוד השופטים מודריק וקובו כי על וועדות מקומיות לתת היתרי בניה לחברת סלקום (על גג בית אבות ברמת השרון) וחברת פלפון בכפר סבא.
מקרקעין שהופקעו לפני 30 שנה למטרות ציבור נדרשים לצורכי ציבור ולכן אין להשיבם לבעליהם .   |  25-02-07מקרקעין בזכרון יעקב הופקעו בשנת 1977 על סמך תוכנית בניין עיר משנת 1973; במקרקעין המופקעים לא נעשה בנתיים שימוש והעיריה מודה כי השימוש לצורכי ציבור אינו צפוי בקרוב. העותרים עתרו להשבת המקרקעין בשל אי מימוש מטרות ההפקעה. בית המשפט העליון (כבוד השופט גובראן
חממה ביוטכלוגית פטורה מהיטל השבחה לפי הוראות סע 19 (ב) (4)   |  25-02-07חממה ביוטכנולוגית הינה מלכ"ר שפועל למען טובת הציבור ואשר ישמש למחקר מדעי רפואי; המקרקעין יוסיפו לשמש את בית החולים הדסה גם לאחר סיום הסכם השכירות ולא ישמשו למטרה פרטית וכן מטעמי שיוויון - אוניברסיטת ירושלים קיבלה פטור מהיטל במקרה דומה לזה.
המנהל זכאי לגבות דמי היתר בגין תוספת זכויות אותה קיבל היזם בעקבות פעולות יזום שלו   |  22-02-07יזם ששינה יעוד מקרקעין מדיור מוגן למגורים, חוייב לשלם דמי היתר שכן המדובר בשינוי מהותי בהיף הזכויות לעומת הסכם הפיתוח.
עדכון תעריפים של היטלי פיתוח יש לקבל על סמך תשתית ראייתית מלאה   |  04-02-07בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע, כי חוקי העזר החדשים של עיריית באר שבע, בהם נקבעו תעריפים חדשים וגבוהים מהותית מקודמיהם, יבוטלו; וזאת, החל ביום 31/12/07. בית המשפט קבע ביטול פרוספקטיבי, במטרה למנוע זעזועים בתקציב העירייה שמתנהל על פי חוקי העזר הללו מספר שני
נכס שעלות השמשתו איננה כדאית מבחינה כלכלית, זכאי לפטור   |  28-01-07המערערת הגישה חוו"ד מומחים על פיהם מדובר במבנה נטוש ומוזנח; שעלות השמשתו איננה כדאית בתנאי השוק הקיימים. שגרימת הנזק למבנה או הזנחתו נעשו על ידי המחזיק בנכס יכולה לשמש אינדיקציה למצב של תכנון מס פיקטיבי או מלאכותי כאשר הדבר נעשה למטרת הימנעות ממס בלתי נאו
תיקון שטחים רטרואקטיבי כתוצאה מבנייה לא חוקית - מותר   |  28-01-07בשונה מההלכות בדבר רטרואקטיביות פסולה, השינוי בחיוב הארנונה אינו נובע משינוי מדיניות או משיטת חישוב ששונתה, אלא, מטעות שנבעה בחלקה מבניה שלא קדמה לה בקשה להיתר. הוכח כי העותרת בנתה מאות מ"ר ללא היתר ולמרות שהיתה מודעת לכך הכחישה את הבנייה. אין לצפות מאזרח
בעקבות הילכת "ויטנר" כביש ברוחב 17 מטר, חוצץ בין נכס לבין הזכות לפיצויים   |  28-01-07בין הנכס בגינו הוגשה התביעה לפיצוי, לבין גבול "התכנית הפוגעת" המסומן בקו הכחול, חוצץ רחוב עקיבא אריה, שרוחבו 17 מטר. כביש שכונתי צר, המפריד בין הנכס לבין הקו הכחול לא יבטל את היות הנכס נכס "גובל" בר פיצוי. כאן נקבע כי המערערים לא הרימו את הנטל להראות כי מ
עיריית תל אביב חרגה מהמותר בתעריפי הארנונה שלה לשנת 2001   |  18-01-07מועצת העיר שהחליטה על העלאת התעריפים - במטרה לאזן את תקציב העירייה בין המצוי לנדרש, קבעה כי האיזון המבוקש ימומש על פני 10 שנים. בית המשפט פרש החלטה זו כך, שמשמעות ההחלטה היא שהעירייה תממש במשך 10 שנים את ההעלאה החריגה שאושרה לשנת 2001. לפיכך, יש לחלק את ה
החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה שהתקבלה בהרכב חסר, בטלה   |  16-01-07ועדת ערר לענייני ארנונה קיבלה החלטה בהרכב חסר. בית משפט לעניינים מנהלים בבאר שבע קבע בערעור שהוגש על אותה החלטה, כי ההחלטה בטלה
היטל ביוב בגין תוספת בנייה ישולם במלאו   |  16-01-07עבור תוספת בנייה יש לשלם היטל ביוב במלואו - היטל שיחושב על פי שטח הבנייה שנוספה, בלי קשר לתשלומי היטל ששולמו בעבר בגין שטח הקרקע או שטח בנייה שנבנתה קודם לכן
על הרשות להשיב לנישום ארנונה ששולמה ביתר אף ללא הליכי השגה וערר   |  06-01-07כאשר אין חולק שהארנונה חושבה על פי שטח גדול מהשטח בפועל, יש להשיב את הסכומים ששולמו ביתר לנישום. מקום בו נקבע כעובדה כי נישום חויב בסכום הגבוה מהמגיע ממנו עקב מדידה מוטעית, ראוי שהרשות הציבורית תחזיר את מה ששולם ביתר, גם ללא התדיינות.
מקלט משותף המשמש כמחסן אינטגרלי של משרד עו"ד יחויב בתעריף משרדים   |  27-12-06מרתף משותף לכל דיירי בניין מגורים, שמיועד לשמש כמקלט בשעת מלחמה, משמש בפועל ביום יום, כארכיב של משרד עו"ד וכמחסן. בית המשפט קבע, כי השימוש במרתף הוא באורח מובהק בעל זיקה לתכליתו של המשרד. ניתן להניח שאלמלא השימוש שנעשה במרתף היה על עורכת הדין, לייחד חדר ב
צו לעיכוב הליכים לגביית חוב ארנונה שנוי במחלוקת נתון לשק"ד בית משפט על פי נסיבות   |  26-12-06בית משפט לעניינים מנהליים בחיפה קבע כי "אכרזת המיסים גבייה" על פיה חוב ארנונה שנוי במחלוקת, אינו בר גבייה, חלה רק על הליכי גבייה שננקטים על פי הוראות "פקודת המיסים גבייה". לעומת זאת, צו המורה על הקפאת הלכי גבייה הננקטים על פי פקודת העיריות, ינתן בהתאם לנס
פיצוי לפי סעיף 197 על הוראה בתוכנית שקודם לכן היתה בשק"ד ועדה מקומית   |  13-12-06ועדת ערר מחוז מרכז דחתה את טענת הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תיקווה, כי לא ניתן לתבוע פיצויים בגין כל עניין שניתן היה לאשר גם קודם לפרסומה של התוכנית הפוגעת. במיוחד תקף הדבר לגבי בקשות שונות שהיו בשיקול דעת הועדה המקומית או מהנדס הועדה כמו בקשה ל"הקלות
שטח המסלולים בשדה תעופה הינם "רחוב" שאינו בר חיוב בארנונה   |  13-12-06בית המשפט לעניינים מנהליים, בערעור על החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה שליד עיריית הרצליה, קבע, כי שטחם של מסלולי ההמראה והנחיתה בשדה התעופה הרצליה עונים להגדרת "רחוב" שבסעיף 269 לפקודת העיריות, ולפיכך אין לחייבם בארנונה.
אין לחייב בעל שליטה בחובות ארנונה של חברה שבשליטתו אשר נוצרו לפני שנת המס 2004   |  06-12-06בית משפט לעניינים מנהליים בתל אביב קבע, כי אין להחיל את הוראת סעיף 8(ג), לחוק ההסדרים אשר נכנס לתוקף ב-18.1.04, רטרוספקטיבית על חובות שנוצרו בטרם כניסת הוראת חוק זו לתוקף. כלומר, אין לחייב בעל מניות בחובות ארנונה של החברה שבשליטתו, מקום בו החיוב נוצר קודם
הסכמת דיירים כי שכן יבנה על הגג המשותף איננה "ארוע מס" לעניין היטל השבחה   |  06-12-06קבלת הסכמת השכנים בבית המשותף, לחלוקה מחדש של החלקים ברכוש המשותף, כך שחלק מהרכוש המשותף נסמר לחזקתו של אחד מהדיירים, לשם הרחבת דירתו, לא מהווה "אירוע מס", לצורך היטל השבחה. כלומר היא לא תחשב כ"מימוש זכויות במקרקעין".
חניות "צמודות" למשרד תסווגנה בסיווג "משרדים"   |  06-12-06בית המשפט העליון קבע, כי חניות "צמודות" למשרד, ומשמשות את עובדי המשרד בלבד, תסווגנה בתעריף זהה לתעריף בו מסווגים המשרדים, אליהם "צמודות" אותן חניות, בבחינת הטפל ההולך אחרי העיקר.
החל משנת 2004 לא ניתן לסווג את סניפי בנק הדואר בתעריף "בנק"   |  27-11-06החל משנת הכספים 2004, לא ניתן יותר לסווג סניפי דואר בסיווג הגבוה: "בנקים", אף אם מתנהלת בהם פעילות בנקאית. לעומת זאת, עד לשנת המס 2003 ניתן לחייב את סניפי הדואר- או לפחות חלק מסוים בו מתנהלת פעילות בנקאית - בתעריף בנק. יחד עם זאת, בית המשפט לא התיר תיקון
אין לשנות שומות ארנונה באופן רטרואקטיבי  |  08-11-06הסמכות לדון בסוגיית תיקון שומות ארנונה רטרואקטיבי, נתונה לבית משפט לעניינים מנהליים ולא לועדת הערר לענייני ארנונה. ומן הראוי שלא להותירה בידי אנשים - מנהל הארנונה וחברי ועדת הערר - שאינם בעלי השכלה משפטית. ככלל אין סמכות להטיל מס באופן רטרואקטיבי וכל תיקו
נדחתה בקשת הרשות לקבל חוזים שנחתמו בין קבלן לדיירים, כדי להוכיח את "טענת הגלגול"   |  06-11-06בית המשפט דחה בקשה של רשות מקומית לקבלת חוזי רכישה, שנחתמו בין קבלן לדיירים, בנימוק שיש בכך משום פגיעה בפרטיות ובעיקר משום שיהיה בכך משום סרבול הדיון לשווא. בית המשפט קבע, כי באין הוראה סטטוטורית המאפשרת לרשות מקומית להתגונן בטענת גלגול לא תוכל להימנע מהש
היטל השבחה במיקרה של רצף תוכניות יחושב על פי "שיטת המדרגות"   |  05-11-06ניקבעה הלכה בסוגיה: על פי איזו שיטה יש לחשב את היטל ההשבחה במיקרה של רצף תוכניות משביחות שלא שולם בעדן היטל השבחה. בית המשפט סוקר שלש שיטות מקובלות וקובע לבסוף כי "שיטת המדרגות" היא השיטה שעולה בקנה אחד עם תכלית החקיקה ומתיישבת עם אינטרס הפרט שלא להיות מח
יש לוודא כי האפשרות להקמת חניון על פי התקן, בתוך 10 שנים מהיתר בניה – מעשית   |  05-11-06אחד הפתרונות המוצעים בתקנות, הוא תשלום ל"קרן חניה", לטובת הקמת חניון ציבורי שיתן פתרונות למקומות החניה החסרים, אף אם החניון האמור יוקם רק בתוך 10 שנים. ועדת הערר לענייני תכנון ובניה במחוז ירושלים קבעה, כי על הרשות שעומדת להוציא היתר בנייה, להפעיל שיקול דע
תוספת לבניין קיים, תחויב בתעריף היקר יותר על פי שנת גמר בנית אותו חלק   |  02-11-06הגדרת בניין כוללת גם חלק מבניין וראוי להתייחס לחלק חדש שברור כי רמת הבנייה בו גבוהה יותר, כאל בניין חדש המחויב בתעריף הגבוה יותר.
בהיטל השבחה יחויב רק מי שיש לו זכות בעלות או חכירה לדורות במקרקעין שהושבחו   |  02-11-06בית המשפט העליון חזר ואשרר את הילכת קנית, על פיה במועד החבות בהיטל השבחה על המשלם להיות בעל הנכס נשוא ההיטל; או למזער חוכר לדורות.
ניתן לדחות פיצוי בגין ירידת ערך מקרקעין למועד אישורה של תוכנית מפורטת יותר   |  02-11-06ניתן לדחות את תביעת הפיצויים למועד אישורה של תוכנית אשר יש בה את מידת המסוימות הדרושה כדי להעריך את הפגיעה במקרקעין; וזאת, גם מקום בו הפגיעה בכללותה נוצרה כבר במסגרת תוכנית קודמת, אשר חסרה את אותו פירוט נדרש להערכת הפגיעה
לא ניתן לשנות סווג של נכס, שנעשה בטעות, שלא עפ"י הקבוע ב"חוקי ההקפאה"   |  30-10-06בית המשפט - תוך שהוא מסתמך על הילכת שיקרצ\'י - קובע כי טעות בסווגו של נכס ניתן לתקן רק באישור השרים, אחרת יחשב הדבר כחריגה מ"חוקי ההקפאה".
ניתן לחייב בהיטל ביוב מבנה שאיננו ראוי לשימוש   |  25-10-06ניתן לחייב בהיטל ביוב גם מבנה שאיננו ראוי לשימוש. בעיקרון ניתן לחייב גם פוטנציאל בנייה כלומר מבנה שטרם הוקם, קל וחומר מבנה קיים, שהוגדר כלא ראוי עקב העובדה שהתבלה וניזוק. עניין שני שנדון בפסק הדין: סבירות תעריפי ההיטל. לעניין זה נקבע כי על הטוען כנגד סביר
כיצד יסווגו שטחים נלווים לדירות בבניין לדיור מוגן  |  17-10-06שטחים נלווים בבית דיור מוגן שיש בינם לבין הדירות זיקה הדוקה - זיקה שתיבחן לאור אופייה המיוחד של האוכלוסייה במקום - יסווגו אף הם בסיווג הנמוך של "דירות מגורים".
תביעתו של יזם להחזר תשלומים על פי הסכם פיתוח שנחתם עם עת"א נדחתה   |  17-09-06היזם טען כי אולץ לחתום על הסכם פיתוח ולשלם בעקבות כך סכומים שמעבר להיטלי הפיתוח בהם חויב על פי דין, כתנאי לקבלת היתרי בנייה. טענתו של היזם בדבר כפייה נדחתה.
ניתן לסווג קרקע לחציבה בסווג "תעשייה" כאילו והיתה בניין   |  17-09-06סוגי הנכסים הבסיסיים המחויבים בארנונה הינם "בניין" ו"קרקע תפוסה". מכאן, קרקע המשמשת לצורך חציבה עונה על ההגדרה של "קרקע תפוסה". יחד עם זאת במקרה מיוחד זה, קבע בית המשפט העליון, כי ניתן לחייב מחצבה כאילו והיתה היא מפעל – מבנה תעשייה.
טופס 4 איננו מהווה ראיה חלוטה להיותו של נכס "בנין" ראוי לשימוש   |  10-09-06"טופס 4" איננו מהווה ראיה חלוטה להיותו של נכס "בנין" ראוי לשימוש – בניין שניתן להתחיל ולחייבו בארנונה. המבחן המועדף הוא המבחן הפונקציונלי. כלומר האם בנייתו של הנכס הושלמה, כדי כך שראוי הוא לשימוש לו יועד.
רשות מקומית עלולה לחוב בנזיקין כלפי יזם כתוצאה מאיחור במועד פיתוח תשתיות   |  15-08-06בית המשפט קבע, כי על רשות מקומית חלה חובת זהירות מושגית כלפי בעל נכסים, לעניין ביצוע עבודות הפיתוח, במתחם בו נמצא הנכס שבבעלותו
בעיקרון אין לעקוף את הליכי ההשגה הייחודים שנקבעו בחוק, להוציא חריגים   |  15-08-06השגה על חיובי ארנונה יש להגיש למנהל הארנונה בתוך 90 יום מיום קבלת החיוב; וזאת, לגבי הטענות שהחוק קבע כי הטיפול בהן, מצוי בסמכות מנהל הארנונה. בכ"ז הוכרה סמכותו של בימ"ש ליתן סעד במקרים מסוימים גם אם רשאי היה הנישום לפנות בהשגה לפי החוק, בין השאר, מקום בו
יש לתת למונח "בנק", פרשנות רחבה לעניין סווג נכס בתעריף "בנקים"   |  15-08-06סיווג "בנקים" הגבוה יחסית, אינו חל אך ורק על פעילות המתבצעת בסניפי הבנק. הפעילות המתבצעת במשרדיו השונים של תאגיד בנקאי היא חלק בלתי נפרד מהפעילות המתבצעת בסניפיו.
 
סה"כ: 449