מאמר - מיסוי מוניציפאלי

מאמרים ופרסומים
 

הקשר בין שתי מערכות הדינים אשר מהן נוצר ענף המיסוי המוניציפאלי נראה על פניו רחוק וקלוש – מצד אחד דיני המס עוסקים בעקרונות להטלת מס ויישום כללים מורכבים על מקרים קונקרטיים לפי כללי החשבונאות, ומצד שני דיני השלטון המקומי עוסקים בעיקר בחובותיה וזכויותיה של הרשות המקומית הנגזרות על פי כללי המשפט המנהלי ודברי החקיקה הספציפיים העסוקים בשלטון המקומי.

מיסוי מוניציפאלי עוסק במקורות ההכנסה העיקריים של השלטון המוניציפאלי – הן הכנסותיו העצמיות, אשר הנן בהיקפים גדולים ביותר בחלק מהרשויות.

בדומה לענפי מיסוי אחרים, בחינת חיובי מיסוי מוניציפאלי נעשית (בד"כ) בדרך של בחינת הכללים הקבועים בחוק שלפיו מוטלים החיובים, על הנתונים העובדתיים במקרה הקונקרטי (כגון קיום תנאים להטלת חיוב, בדיקת נכונות הנתונים שלפיהם הוטל החיוב).

יחד עם זאת בשונה מענפי מיסוי אחרים, בחינת חיוב מיסוי מוניציפאלי יכולה להתבצע גם כאשר על פניו אין כל פגם בדרישת החיוב. כך, שטיפול מקצועי יכול ולהביא להפחתה משמעותית של החיוב גם במקרים שבהם נראה כי החיוב תקין לחלוטין.

זאת, הואיל ותעריפי האגרות וההיטלים אשר נקבעים בחוקי עזר מבוססים על תחשיב כלכלי, אשר ניתן להעמיד את הנתונים וההנחות העומדים בבסיסו לביקורת שיפוטית, על ידי עורכי דין הבקיאים בתחום ספציפי זה, הנעזרים בכלכלנים ומומחים אחרים בתחומים בהם נערך התחשיב (מהנדסים שמאים וכיו"ב).

יחד עם זאת, מומחיות כלכלית אינה מספיקה, שכן לרשות המקומית עומדות טענות הגנות רבות בפני תביעות להשבת חיובי יתר הנובעים מהיותן רשות ציבורית (כגון מניעות, השתק, שיהוי וכיו"ב).

כך, שעל מנת לעסוק בתחום המיסוי המוניציפלי לא די בידע כלכלי, ויש צורך בהיכרות מעמיקה גם עם תחום המשפט המנהלי.

בחלוקה גסה, מיסוי מוניציפאלי נחלק לשלושה תחומי משנה עיקריים, אשר לכל אחד מהם דינים עצמאיים:
1.    ארנונה – היא המס המוניציפאלי העיקרי אשר נועד לממן את פעולותיה הכלליות של הרשות המקומית;
2.    אגרות והיטלים – תשלומי חובה אשר נועדו לממן אספקת שירות ספציפי אשר בגינו הוטל החיוב (אגרות והיטלי פיתוח, אגרות שילוט, שמירה, פינוי אשפה וכיו"ב);
3.    היטלי השבחה – תשלום אשר מחושב כ- 50% מההשבחה הנובעת מפעולה תכנונית אשר העלתה ערך נכסים (אישור תכנית בניין עיר, הקלה או היתר לשימוש חורג) – התשלום מחושב על ידי שמאי על סמך עקרונות שמאיים וכללים משפטיים המתייחסים לאופן חישוב ההשבחה, כימותה ומקרים בהם קיים פטור מהיטל השבחה.

נכתב ע"י מיכאל רוזן, עו"ד (רו"ח) ושלומי ברקאי, עו"ד

נכתב על ידי מיכאל רוזן, עו"ד (רו"ח) ושלומי ברקאי, עו"ד