חיוב באגרת שמירה של נכס פטור מארנונה

פסקי דין
 

חברה שמחזיקה בנכס לא-ראוי לשימוש הפטור מארנונה, הגישה נגד העירייה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בה נטען כי החברה פטורה גם מהיטל שמירה בגין הנכסים בשל היותם לא ראויים לשימוש. ביום ה9.9.14 התקינה העירייה את חוק העזר לת"א שקבע כי העירייה רשאית להפעיל שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי בתחומה וכי בהפעלתם, ישלם כל מחזיק בנכס בנוי היטל בשיעור של 2 ₪ למ"ר לשנה. לטענת החברה, נכס שאינו ראוי לשימוש אינו עונה על הגדרת המונח "בנין" בחוק העזר ולכן אין לחייבו בהיטל שמירה לפי חוק העזר. כמו כן, נטען כי יש לבטל את החיוב הואיל ובפועל החברה אינה נהנית משירותי שמירה. העירייה טענה, כי אין בסמכותה לפטור מתשלום מסים המוטלים על כלל הציבור אלא על פי היתר שבחוק או על פיו ולחברה בענייננו אין פטור כזה. ביהמ"ש דחה את הבקשה לאישור התובענה, וקבע כי העירייה רשאית לגבות היטל שמירה ממחזיקי נכסים בתחומה שנכסיהם אינם ראויים לשימוש והם קיבלו בשל כך פטור מארנונה. מקום בו אין מדובר בנכסים שבנייתם טרם הושלמה, אלא בנכסים שאינם ניתנים לשימוש מסיבות אחרות, לא ניתן לקבוע שהם אינם נכללים בהגדרת "בנין" בחוק העזר. בנוסף, נקבע כי הדרך להכרעה במחלוקת אינה בדרך של תובענה ייצוגית, שכן השאלה אם קיימת גבייה שלא כדין בנוגע לנכסים שנטען לגביהם כי הם לא נהנים משירותי שמירה טעונה בירור עובדתי פרטני ולא ניתן לערוך בירור כללי ביחס לקבוצה.       

 

ת"צ 22526-04-15 דורית קירור ושיווק פרי בע"מ נ' עירית תל-אביב-יפו, ניתן ביום  20/09/16; לקריאת ההחלטה במלואה- ראה מאגר "נבו".