הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין תקופת תוקף תווי קנייה

פסקי דין
 

עניינה של תובענה ייצוגית זו אותה הגישו שתיים מלקוחותיה של חברות כרטיסי האשראי, היא כי תווי הקנייה שהנפיקו החברות: ישראכרט בע"מ ולאומי קארד בע"מ, מכילים תנאי מקפח הקובע תקופה קצרת מועד למימוש התו – בין שנה לשנה וחצי ממועד הנפקתו. תנאי זה גורם לכך שלאחר מועד פקיעת התוקף הופך התו חסר ערך. עוד נטען, כי הגבלת התוקף של התווים כופה על ציבור הצרכנים לממש את התווים שנקנו בכסף מלא בזמן צפוף. הנתבעות טענו בתגובה כי תיקון לחוק הגנת הצרכן בנושא יצר הסדר שלילי בסוגיית תוקפם של תווי קניה, באופן שאינו מאפשר הגשת תובענה בסוגיה זו, בנוגע לתקופה שקדמה לכניסתו לתוקף. בין הצדדים הושג הסכם פשרה, שאושר ע"י ביהמ"ש, ובמסגרתו חברות האשראי התחייבו להחליף את תווי הקנייה שנמסרו לחברי הקבוצה שיפנו אליהן, לתווי קנייה חדשים, אשר ניתנים למימוש לתקופה שלא תפחת מ-60 חודשים ממועד ההנפקה. כמו כן הנתבעות התחייבו כי ככל שהערך הנקוב המצטבר של תווי הקנייה שיוחלפו יפחת מ2 מיליון ₪ אז אותה נתבעת תתרום כסף/ תווי קניה בערך נקוב השווה לסכום ההחזר המינימאלי לאחר ניכויים. בנוסף, ביהמ"ש הקטין את הגמול ושכ"ט עו"ד שנקבעו בהסכם הפשרה עבור יוזמי התביעה.


ת"צ 1259-09-14 צאירי כהנוב ואח' נ' ישראכרט בעמ ואח', ניתן ביום  11/10/16; לקריאת ההחלטה במלואה- ראה מאגר "נבו".