המועד לגביית היטלי פיתוח

פסקי דין
 

חברה  העוסקת בייזום פרויקטים בתחום הנדל"ן הגישה למועצה המקומית בית דגן בקשה לאישור תכנית, כחלק מהנוהל הדרוש, במטרה לפתוח תיק בקשה להיתר בוועדה המקומית. המועצה המקומית התנתה את אישור התכנית בתשלום היטלי פיתוח. החברה הגישה את העתירה לביהמ"ש כנגד דרישת התשלום, וטענה כי אין זה בסמכותה של המועצה להתנות פתיחת תיק בקשה להיתר בניה בתשלום היטלי פיתוח, וכתנאי לפתיחת תיק בוועדה המקומית. כמו כן, העלתה החברה מס' טענות כנגד גובה החיוב וסבירות חוקי העזר. ביהמ"ש דחה טענת שיהוי שהעלתה המועצה וקבע כי המועד שבו מוסמכת המועצה להוציא דרישת תשלום הוא עם הגשת הבקשה למתן היתר בניה, להבדיל מאישור הבקשה למתן היתר בנייה, או טרם הגשת הבקשה. זאת בהתאם להוראות חוק העזר לבית דגן (תיעול וסלילת רחובות). לפיכך, בהמ"ש קיבל את העתירה בכל הנוגע למועד דרישת תשלום היטלי הפיתוח. נקבע כי אין די בעצם הגשת הבקשה הפיזית, יש לעמוד בתנאים המקדמיים ורק לאחר "קליטת" הבקשה להיתר, ופתיחת בקשה להיתר, מתחיל מנין 45 ימים, שבמהלכם חייבת רשות הרישוי המקומית ליתן החלטה ביחס לבקשה. לעומת זאת, שאר טענות העותרת כנגד גובה החיוב וסבירות חוקי העזר נדחו מאחר ולא הונחה תשתית ראייתית מספיקה להוכחתן.

 

עת"מ 5540-03-17 תמ"א בונים איכות  נ' מועצה מקומית בית דגן, ניתן ביום 27.07.17; לקריאת ההחלטה במלואה- ראה מאגר "נבו".