כיצד יש להודיע לעירייה על שינוי מחזיק בנכס לצרכי ארנונה

פסקי דין
 

העותרת היא בעלת נכס בשטחה של עיריית הרצליה שהגישה עתירה כנגד שלושה חיובי ארנונה אשר השיתה עליה העירייה בגין הנכס. ראשית, לטענת העותרת יש להורות לעירייה לבטל את חיובי הארנונה לשנים 1995-1997, בטענה כי הוסדרו במסגרת הסדר פשרה בהליך קודם. ביהמ"ש קבע בהתאם להלכה שחודשה, כי ניתן לטעון טענת התיישנות כנגד הליכי גבייה ברע"א 187/05 נסייר נ' עיריית נצרת עילית (פורסם בנבו 20.6.10). לאור הלכה זו גם אם לא שולמו החובות שהצטברו במהלך השנים 1995- 1997, חלה עליהם התיישנות, על כן, אין העירייה רשאית לגבות תשלום בגין חובות אלו. שנית, העותרת טענה כי חיובי הארנונה לשנים 2011-2012 מנוגדים לפקודת העיריות, זאת בשל העברת החזקה בנכס לאחיה והודעה על כך במכתב לעירייה בשנת 2009, וכן מן הטעם שהנכס היה בשנים אלו, בלתי ראוי לשימוש. מנגד, העירייה טענה כי מכתב זה אינו בגדר השגה ואינו הודעה רשמית על שינוי מחזיק בנכס. יתרה מכך, העירייה הציגה מכתבים אשר שלחה לעותרת בתגובה למכתבה, בהם דחתה את טענותיה בדבר ביטול החיוב והעותרת לא השיבה עוד. בהמ"ש קבע כי אין זה סביר להסתפק באי מענה של העותרת, כדי להכשיר חיוב שלא כדין, וקיבל את טענת העותרת בדבר העברת החזקה בנכס. בהתאם, נקבע כי אין להשית עליה את חובות הארנונה בשנים אלו. שלישית, העותרת טענה כנגד חיוב בגין ניקוי הנכס  בסכום אשר לא אושר בבימ"ש לעניינים מקומיים בהרצליה. בהמ"ש לעניינים מנהליים ציין כי אינו מוסמך ואינו יכול לבחון ביעילות קיומם של חובות מסוג זה, ולכן הפנה את הצדדים לבירור טענות אלו במסגרת אחרת.

עת"מ (ת"א) 60113-01-16 הדרה ורדימון סלס נ' עיריית הרצליה, ניתן ביום 26.07.17; לקריאת ההחלטה במלואה- ראה מאגר "נבו".